Echte keuzes als basis voor vooruitgang

Vandaag presenteerden Lokaal Liberaal, VVD Stichtse Vecht, D66 Stichtse Vecht en Streekbelangen hun nieuwe coalitieakkoord voor het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht in de komende vier jaar. Een akkoord waarin de vier partijen samen een nieuwe basis leggen voor een betrouwbaar, slagvaardig en toekomstgericht gemeentebestuur. Een akkoord waar D66 trots op is, met échte keuzes als basis voor vooruitgang.

Schematsche weergave van de zes opgaven uit het nieuwe coalitieakkoord

Beeld: Gemeente Stichtse Vecht

Een politiek die keuzes maakt

Het is alweer 11 weken geleden dat D66 Stichtse Vecht bij de gemeenteraadsverkiezingen na vier jaar afwezigheid met vier zetels terugkwam in de Stichtse Vechtse gemeenteraad. ‘Met ons progressieve verkiezingsprogramma werden we de derde partij van Stichtse Vecht’, zegt fractievoorzitter Peter van Dam. ‘We beloofden een politiek die keuzes maakt. En keuzes maken, dat doen we. Dit wordt een coalitie die echt omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.’

Onderhandelingen in goede sfeer

Van Dam: ‘De prachtige verkiezingsuitslag gaf ons de uitdaging om met een nieuw en relatief onervaren team de keuze van de D66-kiezer om te zetten in resultaten.’ Samen met zijn collega- raadsleden Lisanne Peelen, Mark Tasche en Rens Ulijn en commissieleden Steven Lameris, Dick Polman en Bert Ypey werkte Van Dam zich pijlsnel in en startte daarnaast samen met kandidaat-wethouder Dick Polman met de onderhandelingen met Lokaal Liberaal, VVD en Streekbelangen. ‘Ons kompas daarbij was: we doen het goed, of we doen het niet. Zo zijn we erin geslaagd D66-stemmers een échte stem te geven in dit akkoord. Kunnen we nu ons hele verkiezingsprogramma werkelijkheid laten worden? Zeker niet en zo werkt het ook niet in een coalitie met vier partijen. Maar we staan met overtuiging voor wat we wel hebben bereikt’, aldus Van Dam. ‘Het mooie is dat we als vier partijen steeds zijn uitgegaan van waar we gezamenlijk voor staan. Dat ging, onder leiding van formateur Yvonne van Mastrigt, in een heel goede sfeer en samenwerking. Daarom geef ik ook de complimenten aan Lokaal Liberaal, VVD en Streekbelangen. De intensieve manier van samenwerken heeft de partijen dichter tot elkaar gebracht. En natuurlijk dank ik ook de raadpartijen die hun input hebben gegeven.’

Gemeente als betrouwbare partner

Ook kandidaat-wethouder Dick Polman is blij met het resultaat. ‘Ik ben trots dat we samen met de coalitiepartijen de weg vrij maken om de organisatie van de gemeente fundamenteel te versterken. Want er zijn op dit moment veel urgente problemen, zoals een hoog verloop van medewerkers, veel openstaande vacatures en een hoog ziekteverzuim. Dit pakken we aan door te starten met twee programma’s: één om de werkkracht van de ambtelijke organisatie te vergroten en één om te werken aan een nieuwe, meer toekomstgerichte manier van begroten. Zo bouwen we aan een organisatie die weer in staat is om haar taken voor alle inwoners uit te voeren. Een goede balans tussen ambities, organisatie en financiën is essentieel, in het gezamenlijke doel van de coalitie om als gemeente een betrouwbare partner te zijn.’

P&O, duurzaamheid en participatie naar D66

Wethouderkandidaat Polman stond bij de verkiezingen op nummer 5 van de lijst en is inmiddels geïnstalleerd als commissielid. Een rol die hij als wethouder uiteraard weer zal moeten opgeven. Als wethouder krijgt hij o.a. de voor D66 belangrijke thema’s Duurzaamheid en Participatie in zijn portefeuille. Polman heeft bijna twintig jaar ervaring als bestuursadviseur van het college van B&W in Amsterdam en kent het reilen en zeilen van een gemeente daarom als zijn broekzak. Naast de portefeuilles Duurzaamheid, Participatie, Economie en Jeugdhulp, zal hij als portefeuillehouder Personeel & Organisatie leiding geven aan het op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Dit is, zeker in het eerste jaar van de bestuursperiode, de belangrijkste prioriteit. Polman: ‘We realiseren ons dat dit consequenties heeft voor onze ambities. Eerst de basis op orde. En daar hoort een op de toekomst gerichte, realistische begroting bij die is gekoppeld aan heldere en controleerbare maatschappelijke doelen.’

3750 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale huur

Het bouwen van woningen heeft hoge prioriteit. Daarom zal de focus de komende jaren op de grotere woningbouwplannen liggen. Zodat er meer sleutels kunnen worden uitgereikt aan nieuwe bewoners. Daarbij wordt ook rekening gehouden met spreiding over de gemeente. We gaan 30% sociale huur bouwen en de exploitatie van die nieuwe sociale huurwoningen gaat exclusief naar de woningbouwcorporaties. Dat is van belang voor de behoud van deze woningen als sociale huurwoning en draagt bij aan de doorstroming van ook bijzondere doelgroepen. Onze wettelijke taak ten aanzien van de huisvesting van statushouders voeren we uit.

College zet in op verduurzaming

Het verduurzamen van de bestaande woningen is een belangrijke prioriteit voor de coalitie. Daarom wordt vooral ingezet op het isoleren van woningen en andere maatregelen, gericht op het maken van een of meerdere labelstappen. Dit vraagstuk is urgenter geworden door de explosief gestegen gasprijzen die voor een steeds grotere groep mensen een probleem vormen. Daarom worden inwoners en ondernemers gestimuleerd om energieadviezen aan te vragen om op deze manier de stap te maken naar haalbare en betaalbare verduurzaming van hun woning of bedrijf. Het college gaat daarbij samen met verschillende partijen in de gemeente aan de slag. Daarvoor wordt een brede overlegtafel opgezet met betrokken partijen.

We gaan participatie echt doén

Bij alle ambities die het nieuwe college oppakt is heldere participatie van inwoners en ondernemers een belangrijk vertrekpunt. Daarnaast start een (digitaal) inwonerpanel waarmee inwoners en ondernemers betrokken worden bij het beleid van Stichtse Vecht. Op deze manier wordt extra denkkracht georganiseerd op een laagdrempelige manier. Deelnemers aan het inwonerpanel worden periodiek bevraagd over lokale thema’s. Met de uitkomsten worden het college en de gemeenteraad beter in staat gesteld om keuzes te maken. Het nieuwe college maakt op deze manier van participatie een werkwoord. Polman: ‘We gaan er niet alleen over praten, we gaan het ook echt doen en betrekken jongeren hier ook actief bij. Het gaat tenslotte om de versterking van onze toekomstige lokale democratie.’

Aanstaande dinsdagavond 7 juni zal het nieuwe coalitieakkoord besproken worden in de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad met het akkoord heeft ingestemd, wordt het nieuwe college geïnstalleerd.