Vervolgvragen D66 Klooster Sint Agnetenberg

Op 27 januari 2022 heeft de D66-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het proces voor het bestemmingsplan Klooster St. Agnetenberg. Gezien de op 24 maart ontvangen ”antwoorden” op deze schriftelijke vragen (die tot ná de verkiezingen waren uitgesteld), ziet onze fractie aanleiding om vervolgvragen te stellen over de rol van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de informatieverstrekking richting de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Klooster St. Agnetenberg

Vooropgesteld is D66 nog steeds enthousiast over de toekomstige ontwikkeling van de versterking van het woningaanbod zoals geformuleerd in het bestemmingsplan Klooster St. Agnetenberg. Zoals eerder kenbaar gemaakt, is de D66-fractie echter geen voorstander van een woonfunctie voor de rijksmonumentale kloosterkapel. De D66-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 15 en 16 december 2021 haar ongenoegen geuit over dit onderdeel van het bestemmingsplan, waarbij de kloosterkapel de bestemming ‘wonen’ krijgt. Dit mede op grond van bezwaren die door diverse organisaties waren ingediend tegen dit voornemen.

Aan de telefoon (voormalig) Raadslid Bert Kamphuis (D66): Klooster Sint Agnetenberg – Omroep Bie Os

Kloosterkapel St. Agnetenberg - Beeld: Vereniging Sittards Verleden

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hoewel er toentertijd door het College van B&W nog geen bestemmingsplan was voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), kan/mag er onzes inziens wel degelijk advies worden ingewonnen bij deze commissie over zaken die de commissie aangaan in de voorbereiding van het bestemmingsplan, conform Art. 28 van het Reglement van Orde voor deze commissie. Tevens wordt in dit zojuist genoemde artikel gerefereerd aan het feit dat de ARK advies uitbrengt enkel op verzoek van het bevoegd gezag, in dit geval het College van B&W. Zo heeft het College van B&W dus ook advies gevraagd aan deze commissie omtrent het Klooster St. Agnetenberg en voorbereidingsaspecten van het daarop volgende bestemmingsplan, aldus de voorzitter van de ARK.

Negatief advies

Op 16 juni 2020 heeft de ARK daarom in een advies kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over de toekomstige plannen voor de kloosterkapel die in dit bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ krijgt. De reden hiervoor is dat ‘’zij van mening is dat daardoor een voor de cultuurhistorie belangrijk monument verloren dreigt te gaan’’, aldus een passage in de brief van het College gericht aan de ARK op 25 januari 2022.

Kloosterkapel Agnetenberg - Beeld: Vereniging Sittards Verleden

Informatieverstrekking aan de Raad

In de bij het raadsvoorstel gevoegde Nota van Zienswijzen beweerde het College van B&W echter onder meer dat het bouwplan, inclusief het beoogde gebruik, was voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en dat deze commissie geen bezwaar heeft kenbaar gemaakt tegen de wijziging van het gebruik van de kapel als ‘woning’. Daarmee heeft het College van B&W gesuggereerd dat de ARK geen bezwaar had tegen dit bestemmingsplan en/of een mogelijke woonbestemming voor de kapel. O.a. op basis van deze informatie heeft de Raad tijdens de raadsvergadering van 15 en 16 december 2021 een besluit genomen over het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg’.

Art. 43 vragen 5 april 2022

Gezien deze constateringen en de daarop resterende vragen die openblijven, vraagt de D66-fractie nadere opheldering via de volgende vragen aan het College van B&W:

Klik op onderstaande link om de vervolgvragen van D66 te lezen.

Fractievoorzitter Pepijn Pi bij Bie Os over de vervolgvragen Klooster St. Agnetenberg D66

Pepijn Pi - Beeld: D66

Vragen 21 september 2021

Ook heeft onze D66-fractie vorig jaar, in september 2021, al aandacht gevraagd inzake de Kloosterkapel St. Agnetenberg. De vragen en antwoorden kunt u lezen via onderstaande links.