Meedoen

Ook in Rijswijk laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. We willen gelijke kansen bieden voor iedereen om naar eigen vermogen mee te doen in de Rijswijkse samenleving. Ongeacht je inkomen, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of afkomst. Wij staan voor een open, tolerante en inclusieve stad waar inwoners trots en betrokken zijn. Waar geen plek is voor racisme en discriminatie.

Met goede voorzieningen voor cultuur, welzijn en taal. Met een bruisend aanbod. We stimuleren alle inwoners om zowel fysiek als psychisch gezond te blijven via sport en vrijwilligersactiviteiten. We willen daarnaast dat inwoners mee kunnen beslissen over belangrijke thema’s in hun buurt.

En dat inwoners die het nodig hebben zorg, hulp en een steuntje in de rug krijgen. Ook kwetsbare jongeren. Dat mensen het financieel op orde kunnen hebben. Zodat iedereen kan blijven meedoen in Rijswijk

Gezonde en sportieve stad

 • In Rijswijk stimuleren we bewegen in de openbare ruimte: hardlooproutes, wandelpaden, speeltuinen en sportveldjes dragen hieraan bij.
 • Ondersteunen van sportverenigingen in hun organisatie en management door de Sportraad Rijswijk.
 • De gemeente ontwikkelt een Aanvalsplan Gezonde Generatie. Hierin is aandacht voor het terugdringen van het aantal jongeren met overgewicht.
 • We realiseren Sportvoorziening Elsenburgerpark. Ook komt er een toekomstplan voor Irene sportpark.
 • Alle kinderen tot 16 jaar krijgen drie uur gymles per week op school.
 • Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches behouden.
 • Lokaal Jeugdsportfonds voor kinderen die het anders niet kunnen betalen. Ook kunnen alle Rijswijkse kinderen een zwemdiploma halen.
 • Zwemmen moet breed toegankelijk blijven voor Rijswijkers. Er moeten voldoende zwemvoorzieningen zijn, binnen en buiten. Zwembad de Schilp moet blijven.
 • In Rijswijk hebben we gezonde sportkantines.
 • D66 wil een skateboardbaan in Rijswijk. Parken en openbaar groen kunnen gebruikt worden voor bootcamps en urban sports.
 • Breedte sport en beweegmogelijkheden verder uitbreiden naar nationaal en internationaal niveau, zoals een Nationaal Dartscentrum in Rijswijk.

Zorg en welzijn dichtbij

 • Loket voor zorg-gerelateerde vragen (preventie, passend onderwijs, jeugdzorg etc.).
 • Actieplan Rijswijk tegen eenzaamheid met activiteiten voor senioren (samen wandelen, koken, koffieochtenden). Ook aandacht eenzaamheid onder niet-ouderen, jongeren.
 • Aansluiting bij landelijk preventieakkoord vanwege mentale weerbaarheid.
 • ‘Huiskamers’ in de wijk voor ontmoeting, voor sociale en culturele activiteiten, die betaalbaar zijn voor iedereen.
 • Meer wijkcoördinatoren en tevens hun rol versterken. Zij staan voor toegankelijke en menselijke dienstverlening van de gemeente.
 • Huishoudelijke zorg (WMO): voldoende ruimte garanderen voor persoonlijke aandacht door de zorgprofessional.
 • Mantelzorgers ontlasten met logeerzorg en respijtzorg.
 • Hospice in Rijswijk realiseren.

Jeugd en jeugdzorg

 • Budgetbeheersing jeugdzorg, zeker gezien relatief groot beroep op jeugdzorg en groei aantal kinderen in Rijswijk de komende jaren.
 • Jeugdzorg: ruimte voor zorgverleners om goede kwaliteit te leveren. Lichte en zware gevallen helpen en ruimte voor 18+-ers.
 • Vroegsignalering versterken door goede samenwerking en afstemming tussen scholen, jeugdzorg, bureau HALT, sportverenigingen. Meer aandacht voor mentale weerbaarheid bij jongeren (verslaving, schulden).
 • Meer culturele en sociale voorzieningen voor tieners.
 • Jongerenenquête door gemeente samen met jeugdambassadeurs. Met budget om plannen door jongeren zelf uit te kunnen werken.

Mee kunnen doen

 • De gemeente voert een actief armoede- en schuldenbeleid. Met begrip en rustperiode voor mensen met ernstige schuldenproblemen. We zetten in op vroegsignalering van problematische schulden.
 • Financieel hulploket Welzijn Rijswijk is vijf dagen per week open. Subsidie hiervoor uitbreiden.
 • Ooievaarspas blijft en wordt Olifantenpas.
 • Waardering voor particuliere initiatieven als voedselbank en weggeefwinkel.
 • Ondersteunen van vrijwilligersnetwerken, inwoners stimuleren om vrijwilliger te worden.
 • Inclusiviteit in sport en cultuur. Regenboogplan voor LHBTIQ+ in Rijswijk.
 • Taalonderwijs voor statushouders.

Cultuur voor iedereen

 • Meer ruimte en aandacht voor cultuureducatie en cultuurparticipatie vóór, dóór en met inwoners.
 • Geen verlaging subsidies culturele instellingen. Meerjarensubsidies hebben de voorkeur.
 • Samenwerking tussen cultuur- en welzijnsorganisaties verder versterken. Huis van de Stad samen met de Rijswijkse Schouwburg worden de nieuwe ‘hotspot’.
 • Meer samenwerking tussen culturele instellingen en ondernemers, zodat Rijswijk nog aantrekkelijker wordt voor inwoners, bezoekers en toeristen.
 • Bibliotheek is belangrijk voor Rijswijk vanwege brede doelstellingen: leesbevordering, taaleducatie, digitale geletterdheid, ontmoetingsplek.
 • Jaarlijks bruisend evenement in één van onze parken (cultuur, welzijn, sport), bijvoorbeeld ons eigen festival ‘Naaldpop’.
 • Amateurgezelschappen ondersteunen en verbinden met professionele organisaties.
 • Lokale media zijn nodig voor de democratie. Bestaansrecht mogelijk maken, media moeten wel onafhankelijk blijven.
 • Goed onderhoud, hergebruik en informatie van en over kunst in de openbare ruimte.
 • Stimuleren van culturele wijkevenementen via wijkbudgetten.
 • Gevelkunst met beelden van lokale Rijswijkse helden en Rijswijkse historie.