Fijn wonen

Fijn en prettig wonen in Rijswijk, daar willen we verder aan werken. Dat vraagt naast de geplande nieuwbouw ook om duurzame renovatie en aanpassing van bestaande woningen en wijken. In Rijswijk wordt de komende tijd gebouwd en verbouwd. Het realiseren van deze plannen staat voorop. Dit biedt kansen voor jongeren, studenten, starters, senioren en andere doorstromers in Rijswijk. Goede mogelijkheden voor het combineren van zorg & wonen in de eigen buurt zijn nodig. Zo zorgen we voor goed wonen voor iedereen.
 
We willen genoeg goede en betaalbare woningen in een fijne wijk, met groen en voorzieningen in de buurt (sport, cultuur, zorg en welzijn, onderwijs). Met plek in onze stad voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen en mensen met een bijzondere zorgbehoefte. We willen dat huizen bestemd blijven voor kopers en huurders zelf. Dat mensen met een huurhuis betaalbaar en prettig kunnen blijven wonen.
 
Je kunt alleen fijn wonen als de stad ook veilig is. In je eigen huis, op straat, in de openbare ruimte. We willen daarin investeren. Net als in de aanpak van ondermijnende criminele activiteiten

Woningaanbod op orde

 • Er liggen plannen voor ruim 10.000 nieuwe woningen tot 2040. Dat betekent een forse groei van onze stad. We willen dat voortvarend aanpakken. Tegelijk willen we tijdens de verbouwing rekening houden met overlast voor bewoners (bouwlogistiek, omleidingen) zodat de stad niet vastloopt en leefbaar blijft.
 • Daarbovenop komt geen extra nieuwbouw in Rijswijk, om woon- en leefkwaliteit te behouden. Met de huidige plannen zijn ook de grenzen aan hoogbouw in Rijswijk bereikt. Voor de toekomst moet gekeken worden naar het aanpakken van de leefbaarheid en het voldoen aan de moderne normen voor de bestaande wijken.
 • Er wordt in de groene zones niet méér gebouwd dan in de huidige plannen is vastgelegd. Wanneer het TNO-terrein vrij komt wordt hier ruimte geboden voor groen en een natuurlijk landschap, mogelijk in combinatie met recreatie en (water)sportvoorzieningen..
 • Rijswijk sluit een woonpact met omliggende gemeenten om daarmee de balans tussen voldoende woningen, groen en leefbaarheid in de regio te kunnen waarborgen.
 • We willen een divers woningaanbod in Rijswijk, zowel koop als huur. Zodat iedereen een passende woning kan vinden. Waarbij goede doorstroming mogelijk is en wordt gestimuleerd, ook in de eigen wijk.
 • Foute speculatie van woningen gaan we actief aanpakken, zoals (nieuw)bouw die wordt opgekocht en omgezet in huurwoningen. Via een zelfbewoningsplicht met een anti-speculatiebeding en het tegengaan van verkamering.
 • Voor de naoorlogse wijken met portiekflats komen integrale toekomstplannen van corporaties, gemeente en bewoners samen. Wijkgericht met een juiste mix van renovatie, (sloop-)vernieuwbouw en aandacht voor leefbaarheid (groen, verkeer, voorzieningen, sociale cohesie).
 • Meer leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen. Met mogelijkheid van klus-woningen zoals de Koopmansstraat.

Duurzaam bouwen

 • Alle nieuwbouw woningen worden gasloos. Voor bestaande wijken komt hiervoor met bewoners en eigenaren een gezamenlijk plan van aanpak. Bedrijven krijgen steun voor het doorrekenen van investeringen.
 • Groen en diervriendelijk bouwen betekent meer groene daken, dakpannen met vogelhuisje, bijenhotels. Gemeente en bouwers geven actief informatie over mogelijkheden. Er komt een visie op biodiversiteit als onderdeel van het nieuwe groenbeleid.
 • Gemeente Rijswijk gaat duurzaam aanbesteden om circulair bouwen te stimuleren.
 • Vastgoed van de gemeente verduurzamen.
 • De Omgevingswet vraag om een omgevingsvisie voor Rijswijk. Die willen wij samen met de hele stad maken. Voor een fijne stad waar iedereen kan meedoen.

Wonen voor iedereen

 • In de komende (ver)nieuwbouwopgave is extra aandacht voor specifieke doelgroepen: waaronder jongeren (incl. studenten), gescheiden ouders, één-oudergezinnen en statushouders.
 • Senioren in Rijswijk kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom stimuleren we nieuwe woon-zorg concepten, zoals een wooncomplex waar studenten en ouderen samen wonen.
 • Mensen met een beperking en een psychische aandoening kunnen beschermd zelfstandig wonen in Rijswijk.
 • Rijswijkers moeten betaalbaar en prettig in hun eigen buurt kunnen wonen. Daarom pakt de gemeente woekerhuren en huisjesmelkers aan. Daarnaast komen er ‘veilig wonen’ teams, die helpen met huurgeschillen en die discriminatie tegengaan.
 • De huurmarkt in Rijswijk wordt transparant via het huurwaarderingssysteem, de controle hierop wordt verbeterd.
 • In Rijswijk komt dakloosheid over vier jaar niet meer voor. Iedere Rijswijker in acute woon-nood wordt geholpen.

Veilige stad

 • Vroegsignalering van huiselijk geweld versterken. Samenwerking tussen huisartsen, welzijn, politie.
 • Het is belangrijk om veilig over straat te kunnen en je er ook veilig te voelen. Onveilige plekken in de stad willen we aanpakken (betere verlichting, onderhoud publieke ruimte).
 • Samenwerking tussen politie, inwoners en ondernemers om veiligheid in buurten te versterken. (Wijk)politieagenten zijn herkenbaarder verbonden met buurten.
 • Blijven investeren in gemeentelijke handhavers (BOA’s).
 • Intensievere aanpak van ondermijnende activiteiten in panden in de stad en in het buitengebied (drugs, gokken, illegale handel, mensenhandel). Hiervoor samenwerking van Rijswijk met politie, recherche, Openbaar Ministerie en andere gemeenten in de regio.
 • Preventieve BIBOB-toets bij vergunningen voor bedrijfsmatige activiteiten en bouwaanvragen.
 • Handhaven verbod op lachgas. Aanpak malafide growshops.
 • Jaarlijks vuurwerk op aangewezen locaties.