Bestuur, digitaal en financiën

D66 wil vooruit met Rijswijk. Dat vraagt om een actief bestuur en een professionele gemeentelijke organisatie. Die kansen zien en kansen pakken, ook in de regio. Waar inwoners echt betrokken worden bij besluiten die hen raken, vooral in de eigen buurt.

De overheid is er voor burgers en is van alle burgers, voor menselijke maat, voor een aanspreekbare, begrijpelijke en bereikbare overheid die de burgers in alle contacten met haar een sterke rechtspositie geeft.

De hele samenleving en economie digitaliseren in hoog tempo. Rijswijk moet daarin versneld mee gaan. Om de dienstverlening beter te maken voor mensen. Met visie en ambitie voor de toekomst voor de hele stad.

Wij staan voor solide en degelijk financieel beheer. Rijswijk moet financieel gezond blijven en we willen burgers en ondernemers niet onnodig belasten. Daarnaast moet er een goede basis zijn voor de noodzakelijke investeringen voor de toekomst. Want Rijswijk moet vooruit.

Professioneel bestuur, betrokken burgers

 • Meer werken vanuit integrale, domeinoverstijgende, visies en samenhang tussen beleidsdomeinen.
 • Sneller van visies en plannen naar ‘doen’. Een college dat concrete resultaten boekt die Rijswijk vooruit brengen.
 • Wij staan positief tegenover experimenten om de betrokkenheid van burgers bij de gemeente en haar politiek te vergroten.
 • Gemeente moet open blik hebben naar de regio. College, raad en ambtenaren zoeken samenwerking met omliggende gemeenten vanuit kansen en belang van inwoners en ondernemers in Rijswijk o.a. in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
 • Investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. Nieuwe kennis en (digitale) vaardigheden, pro-activiteit en omgevingsbewustzijn, opvangen van vergrijzing personeel.
 • Gemeente moet optimaal bereikbaar zijn voor inwoners, zowel via een fysiek loket als digitaal. Dienstverlening en informatievoorziening moet altijd beschikbaar blijven voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.
 • Fatsoenlijke en zorgvuldige klachtenafhandeling door de gemeente. Ook daar waar klachten de gemeenten niet direct raken, maar het wel in haar vermogen ligt om te bemiddelen.
 • Toegankelijkheidsregister en voldoen aan beveiliging en toegankelijkheid standaarden (o.a. AVG).
 • Burgers kunnen echt meebeslissen over hun eigen buurt. Daarvoor zijn wijkbudgetten beschikbaar.
 • Participatie inwoners concreet inpassen in planvorming op basis van de participatieladder. Aanpassing Julianastraat is goed voorbeeld.

Digitale stad

 • Integrale toekomstvisie is nodig voor de verdere digitalisering van de stad: Plan Rijswijk Digitale Stad 2030. Hierin kansen, risico’s, voorwaarden en investeringen concreet uitwerken. Daarbij inwoners, bedrijven, instellingen en externe deskundigen betrekken. We maken ook gebruik van de kennis en inzet van belangrijke tech bedrijven in Rijswijk
 • Versterken digitale geletterdheid inwoners via bibliotheek en digitale buddies.
 • Maximale digitale toegankelijkheid voor alle inwoners en bedrijven.
 • Investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat is nodig. Met scholing en bijscholing in nieuwe kennis, (digitale) vaardigheden, pro-activiteit en omgevingsbewustzijn voor zittend en nieuw personeel. Gemeente Rijswijk als aantrekkelijke werkgever voor iedereen.
 • Data en algoritmen beter benutten voor beleid. Tegelijk kritisch en transparant zijn over grenzen en toepassing; hiervoor digitaal-ethische commissie instellen.
 • Preventieve maatregelen tegen risico van cyberaanval gemeente. Ook kennis en bewustzijn vergroten bij ondernemers.

Solide financiën

 • Rijswijk moet financieel gezond zijn en blijven. Begroting is structureel in evenwicht, met voldoende risicoreserves.
 • Financieel beheer en administratie moeten goed onder controle zijn en blijven met adequaat financieel risicomanagement.
 • Beter inzicht bieden in alle subsidiestromen om integraal beeld te bevorderen.
 • We willen extra financiële lasten voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. OZB stijgt mee met de consumentenprijsindex.
 • Het college houdt in de begroting rekening met de grote maatschappelijke en economische opgaven voor de komende jaren zoals wonen, sociaal domein, energie, herstructurering bedrijventerreinen. Duurzaam investeren met een investeringsbegroting van 15 jaar.
 • Heffingen en leges zijn structureel en op lange termijn kostendekkend, met name voor diensten waar voor langjarige investering voor nodig is (riool, afvalverwerking).
 • Benutten van provinciale, landelijke en Europese fondsen waar mogelijk. Hiervoor lobby inzet gemeente.
 • Gemeente betaalt facturen op tijd.