Rijswijk werkt aan gezonde groei

Onze stad is in verbouwing. Dat vraagt veel van inwoners en ondernemers. Het gaat niet zonder overlast. Daar moet je eerlijk over zijn. Het zijn ook tijden van inflatie en onzekerheid. Wij zeggen: houd samen koers met de stad. Als politici zijn wij ongeduldig. Dat zit in onze aard. Schrijvers reflecteren en zeggen het mooi: wie geduld zegt, zegt moed, volharding, kracht. Juist dat doorzetten is nodig voor de toekomst van Rijswijk.

Moed is ook: duurzaam investeren in keuzes die het meeste bijdragen aan gezonde groei. Dit is de tijd om niet door te schuiven: nu krachtig kiezen voor leefbare wijken en buurten. D66 Rijswijk dient een motie in om nog duidelijker te maken – met de recente voorbeelden uit Rijswijk – dat er structureel i.p.v. incidenteel geld nodig is in het Gemeentefonds voor gemeenten om gezond te groeien. Zoals beloofd: D66 Rijswijk zet zich in op 3 thema’s: je thuis blijven voelen in de stad, van grijs naar groen en samen aan de slag voor onze stad. Voor de richting van 2024 geven we onze punten mee, die ook zijn terug te zien in de moties die we in samenwerking met anderen indienen.


Je thuis blijven voelen in Rijswijk
Als onderwijspartij begint het voor ons met goed onderwijs. Met taal en ontwikkeling vanaf de eerste maanden. We blijven inzetten op kansengelijkheid.

● Zonder financiële drempels, daarom dienen we de gelijknamige motie met de PvdA in.
● Gezond op school: wordt in 2024 gezorgd voor het uitgeven van de beschikbare gelden voor schone lucht in scholen en bij kinderopvang?
● We zien dat de middelbare scholen in de omgeving vol zitten. Hoe wordt gezorgd voor voldoende plek, komen er ook scholen bij?
● Naast het station is nu de ‘EnergyCave’. Wat staat hier nu te gebeuren, komen er school, stageplekken en/of werk uit voort?
● Voor werk en stage is het overbruggen van verschillen ook nodig. Rijswijk maakt zelf werk van diversiteit en inclusie. We dienen samen met PG&R de motie in om ervaringen te delen en te zorgen voor een diverse en inclusief werkvloer bij bedrijven waar Rijswijk in deel neemt of invloed op heeft.


Fijn wonen, in een groene buurt: daar staan we voor. Als we terug en vooruit kijken zien we het volgende. In Rijswijk wordt veel gebouwd, dat zorgt voor kansen en uitdagingen. Er komen woningen in alle segmenten: sociaal, midden, hoger, zowel koop als huur. Nog steeds worden nieuwe projecten gestart, al is de veranderende markt ook te merken in Rijswijk. We vragen het college om creatief te blijven en zich in te zetten voor gemengde wijken en doorstroming, voor iedereen.

● We dienen een motie Bouwen voor de toekomst in om vaart te maken met locaties voor seniorenwoningen. Juist met het oog op de toekomst: door nu duidelijk aan te geven dat Rijswijk dé toegankelijke woonstad is voor senioren.
● Het hof van Elsenburg heeft een belangrijke functie als flexwooncentrum. Flexwoningen zijn voor veel mensen belangrijk, dus: blijf met de regio inzetten op snelle huisvesting in noodsituaties.
● Met de komst van de spreidingswet voor mensen die asiel aanvragen wordt van Rijswijk weer gevraagd te laten zien wat het kan. D66 Rijswijk vindt het belangrijk dat we zelf met ideeën komen. Bijvoorbeeld met een woonvorm in de wijk waar mensen snel mee kunnen doen, nu dit wettelijk ook mag en hier met Oekraïners goede ervaringen mee zijn.


Buiten huis wil je veilig en gemakkelijk over straat. We zien de aandacht voor verkeersveiligheid zoals schoolzones en mobiele flitspalen. Voor het aanpakken hardrijders, door rood en asociaal gedrag vragen we meer actie. Met inzet op zowel gedrag als handhaving om veilig te kunnen fietsen en lopen. De motie van het CDA dienen we daarom mede in.

● Hoe gaat het met de 30 km per uur: komt er meer onderscheid tussen hoofd- en wijkwegen met een lagere snelheid?
● Het geld voor parkeren zit in een aparte reserve voor mobiliteit. Wat D66 Rijswijk betreft: geef duurzaam uit aan fiets- en voetpaden en stallingen, routegeleiding, parkeeroplossingen en hubs. Kan de wethouder toezeggen dat in de begroting de plannen hiervoor worden opgenomen?
● Met een nieuw station op Rijswijk Buiten in de toekomst zijn we blij. Het OV van nu doet er toe: van terughalen van haltes tot vernieuwing op het huidige station Rijswijk. Want voorzieningen moeten goed en veilig zijn, ook als we verbouwen. Kan de wethouder bevestigen dat de maatschappelijke functie van OV voor hem bovenaan staat?


De jeugd heeft de toekomst, mee kunnen doen in onze stad heeft aandacht nodig.

● Kinderen en jongeren verdienen een stem. Met ze praten, in plaats van over ze. Naast de kinderrechten ambassadeurs kan er veel meer: daarom dienen we met WIJ Rijswijk de motie Jeugdparticipatie in.
● Er zijn nu wachtlijsten bij de jeugdhulpverlening, de vraag is hoog en stijgt nog. De bedoeling is dat regionale en lokale maatregelen gaan werken. Kan de wethouder aangeven hoe dit wordt gemonitord, zodat we weten hoe het met de wachtlijsten (in en uitstroom) en de kosten gaat?
● Rijswijk was derde in de competitie van Jantje Beton. Alleen: er is nog geen toegankelijke speeltuin. Veel natuurlijke groen/blauwe speeltuinen zien we ook (nog) niet. Dit is wel afgesproken. Wanneer komt hier meer beweging in?


Van grijs naar groen
Een groen en duurzaam Rijswijk, dat gaat ons nooit snel genoeg. We zien dat de landgoederenzone vernieuwd gaat worden en dat met milieuzones wordt gewerkt aan schonere lucht. We verwachten de komende tijd:

● Duidelijkheid over welke investeringen slim zijn om nu te doen, om problemen later te voorkomen: daarom dienen we de motie monitor duurzaamheid met GL mede in. Kijk daarbij ook naar de buurgemeente L-V die hier al ervaring mee op doet.
● Betere ecologische verbindingen. Kan de wethouder zorgen dat het bij voorleggen van omgevingsplan ook meteen duidelijk is hoe de ecologische structuur verbeterd wordt?
● Naast de motie over het Groenbeheersplan – die we mede indienen -vragen we: hoe gaat de wethouder zorgen dat bij investeringen het onderhoud ook mee wordt genomen?
● het gebruiken van het investeringsbudget voor het Wilhelminapark. De plannen liggen er. Wanneer is er actie en gaat het asfalt uit het hoofdpad? Het Wilhelminapark, dat is een long voor de wijk. Dat moet echt groen en blauw blijven, voor biodiversiteit en recreatie.
● De Landgoederenzone is onze andere long. Dat betekent ook: daar niet meer bouwen. Is de bestaande bouwbestemming van Opperd al geschrapt?


Samen aan de slag, met en voor elkaar in onze stad
In de stad merken we dat inwoners de gemeente vinden. Nieuwe inwoners krijgen een welkomstpakket. Met ondernemers is er
aandacht voor ondermijning. Er zijn meer agenten. Met deze contacten start het werk soms pas. We zien graag focus op:

Contact met inwoners
● Een stad in verbouwing vraagt veel contact met inwoners over veranderingen. Juist ook als het tegenzit. De BouwApp was handig, is er ook zo’n optie voor wegomleidingen en andere hinder?
● Het participatieplatform Samen.Rijswijk.nl. werkt, goed om dat nog meer te promoten.

Welzijn/armoede
● Hoe ver staat het met de mogelijkheid voor meerjarige financiering voor organisaties? De motie over Don Bosco is voor ons te specifiek gericht op één organisatie. Ziet de wethouder de mogelijkheid voor een bredere aanpak?
● Er zijn nog genoeg taboes te doorbreken, bijvoorbeeld voor vrouwen en menstruatie-armoede. We dienen de motie van WIJ hierover mede in.
● We merken dat steeds meer mensen afstand van hun huisdier doen vanwege geldproblemen. Dat helpt het welzijn van mens en dier niet. Kan het college aangeven of het welzijnswerk en het financieel loket
aandacht voor is, dan wel komt?

Maatschappelijk vastgoed
● In de afgelopen jaren hebben we gevraagd om een plan voor onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Kan de wethouder aangeven wanneer we dat kunnen verwachten, als het moet naar een motie in tweede termijn.

De wereld om ons heen
● We maken ons hard voor een veilige buurt, wijk, gemeente en wereld. Met het college trekken we graag verder op geweld tegen vrouwen duidelijk te benoemen en aanpakken.
● Rijswijk heeft kennis en ervaring die we kunnen delen. We hebben toegezegd Turkije na de aardbeving te ondersteunen. Hoe is het met de samenwerking met de VNG voor de wederopbouw in Turkije en Oekraïne?

Cultuur
● Onze geschiedenis en ons erfgoed doen er toe. Goed dat het Koetshuis in ere wordt hersteld en er weer een open monumentendag komt. Wat gaat de wethouder doen om visie op cultureel erfgoed uit te dragen? Maak de plekken waar Rijswijk trots op kan zijn zichtbaar. Besteed het college ook aandacht aan het koloniaal verleden dat ook in Rijswijk aanwezig is?

Communicatie/ondernemers
● We verwachten dat inwoners ook echt binnen kunnen lopen met vragen in Huis van de Stad, we zullen die invulling blijven volgen. En vragen aandacht voor letterlijke en figuurlijke toegankelijkheid. We horen graag of een maquette voor blinden in de budgetten zou passen.
● Kan de wethouder bevestigen dat ook ondernemers zonder drempels terecht kunnen, welke nieuwe stappen zet het ondernemersloket in het Huis van de Stad?


Tot slot
Een quote (1) die past bij volharding en het niet weglopen: ‘Neem nooit beslissingen gebaseerd op angst. Neem beslissingen op basis van hoop en mogelijkheden. En: beslis op basis van wat er moet gebeuren, niet op basis van wat er niet mag gebeuren. Zo laten we inwoners zien dat de politiek er juist is als het lastig is.


Elze Woudstra
Fractievoorzitter D66 Rijswijk

1: Michelle Obama, deel 2: Rosa Parks.