Ieder van ons doet ertoe

Oss groeit naar een 100.000+ gemeente, maar we zien ook een groeiende kansenongelijkheid. D66 Oss staat klaar om te luisteren naar onze inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijs. Samen kunnen en willen we onze mooie gemeenschap duurzamer, veiliger en aantrekkelijker maken met slimme oplossingen, zoals een ‘rijke schooldag’ waar kinderen laagdrempelig kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding.

Samen voor een groene en
gezonde toekomst

D66 Oss wil in onze mooie gemeente nog meer bomen en nog meer groen, voor een groene en gezonde omgeving.
Dat betekent meer groen in elke wijk en nog meer bomen planten.
Zo wil D66 Herperduin uitbreiden helemaal tot aan de Maas.
En de groene buffers ,die onze gemeente zo mooi maken, zoals die tussen Oss en Berghem of tussen Oss en Geffen moeten worden beschermd in de nieuwe plannen.

D66 Oss wil dat het realiseren van “groene” initiatieven begint bij de omgeving. Is er voldoende draagvlak onder de inwoners en kunnen zij écht mee profiteren?
We bouwen ‘slechts’ de benodigde windmolens in de duurzame polder en doen onderzoek naar opslag van energie zodat er geen energie verloren gaat.
De duurzame polder is kostbare grond. D66 Oss wil deze zo goed mogelijk benutten. In de duurzame polder staan niet alleen windmolens, maar liggen er ook zonneparken waaronder ruimte is voorbiodiversiteit of gewassen worden geteeld.

Een groot deel van onze energie nu is nodig voor warmte.
Door de snel stijgende gasprijs komen niet alleen gezinnen in de
kou te staan, ook bedrijven zijn niet bestand tegen de prijsschommelingen. We moeten op zoek naar een robuuste
oplossing die niet afhankelijk is van geopolitiek, maar van lokale netwerken: warmtenetten om precies te zijn.
We willen werken aan warmtenetten waar geen plek
is voor monopolies, maar ruimte voor ondernemerschap
.
We willen lokale bedrijven voorrang in geven als zij bijdragen aan het opleiden van onze jeugd richting de technische sector. Dit zorgt voor innovatie, lage prijzen, een sterke lokale economie én een goede
dienstverlening.

Een gemeente die bruist

D66 Oss ziet een verharding en tweedeling in de samenleving.
Daarom wil D66 dat in alles wat we doen meer onderlinge samenwerking en ruimte voor elkaars ideeën komt.
Denk aan Meer flexibele bestemmingsplannen en multifunctioneel gebruik, zoals combinaties van horeca met winkels of kappers.
We zien ruimte voor nieuwe woonvormen en creatieve oplossingen zoals tiny houses, wonen op water en wijken met deelsystemen voor mobiliteit (zoals de buurtbus nu).

Op de woningmarkt is ‘’doorstroming’’ het sleutelwoord.
We moeten bouwen voor de doelgroepen die nu vast zitten.

Extra aandacht voor starterswoningen, goedkope koopwoningen en woningen voor jongeren en ouderen. Om dat te bereiken moeten inwoners al aan de voorkant worden betrokken bij de plannen die er liggen.

Daarom wil D66 dat er in het volgende college een wethouder lokale democratie wordt aangesteld. Juist zodat iedereen aan de voorkant bij de plannen wordt betrokken.

Ieder van ons doet ertoe

D66 Oss wil de tweedeling in de samenleving tegengaan. Iedereen, ook jij, moet mee kunnen doen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Dat doen we bijvoorbeeld door tijdig hulp te bieden bij schulden en armoede.
Het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen en het ondersteunen bij laaggeletterdheid of mensen die niet met de computer kunnen omgaan ,om wat voor reden dan ook.
Zo zorgen we dat iedereen de kansen in de maatschappij ook echt kan benutten.

Zorg dichtbij
D66 Oss wil meer doen om de basiszorg in de buurt te versterken. Dat vraagt om een nieuwe en andere manier van werken
zonder veel regels en administratie. De juiste en professionele mensen aan de voorkant.
We investeren in de wijkverpleegkundigen die voor chronische patiënten het gezicht van de zorg in de wijk zijn,
De ouderen van nu willen kwaliteit van leven, ze willen midden in de samenleving staan. Dit is het uitgangspunt van D66 Oss als het gaat om te bepalen wat goede zorg is. D66 Oss wil dat ouderen die dit
willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Armoedebeleid en “working poor”
Het mag niet zo zijn dat de wieg waarin een kind wordt geboren zijn of haar toekomstkansen bepaalt. Daarom heeft D66
Oss zich ook in Oss steeds hard gemaakt voor gelijke kansen voor kinderen, door onder andere armoede aan te pakken en
de schooldag rijker te maken.
Ook volwassenen die onder de armoedegrens leven, moeten kunnen rekenen op effectieve hulp. Om gezinnen die werken met minimumloon als inkomen te kunnen helpen willen we de
regels zo aanpassen dat je ook met minimumloon meer recht hebt op toegang tot armoedevoorzieningen. Zodat niemand tussen de regels door valt.

Burgerinitiatieven op armoedebeleid
In Oss ontstaan prachtige burgerinitiatieven waar b.v. voedselpakketten, kleding, speelgoed en andere gedoneerde producten voor de Osse minima worden verzameld.
Deze initiatieven ondersteunt D66 Oss van harte. Wij roepen dan ook alle inwoners van de gemeente Oss op om samen tot dit soort projecten te komen en er weer meer voor elkaar te zijn.

Schulden aanpakken en voorkomen
Schulden ontstaan niet zomaar en de oorzaak is vaak complex. D66 Oss wil daarom dat er ‘op maat’ gewerkt wordt om bij
schulden en armoede een duurzame oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een kansrijke opleiding of bijscholing, zodat
iemand zijn of haar talenten verder mag ontwikkelen en werk kan vinden dat beter loont.