Daarom
D66.
Het sociaal-liberalisme van D66

Beeld: D66 Maassluis

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

De manier waarop wij ons verplaatsen verandert. Dit is belangrijk voor de inrichting van de stad. De wegen en paden van Maassluis moeten zorgen voor een bereikbare, veilige, groene en gezonde stad. D66 heeft zich hier de afgelopen vier jaar al hard voor gemaakt. De fietser voorop! Wij juichen de uitrol van de Metropolitane fietsroute door Maassluis toe, maar dit is nog maar het begin van het verbeteren van het fietspadenstelsel. D66 wil de komende vier jaar doorpakken en alle fietspaden asfalteren en voldoende breed maken. Met meer ruimte voor alle typen moderne fietsen, goede aansluitingen op het openbaar vervoer en ruimte voor deelmobiliteit. Aansluitingen op het regionale fietsnetwerken zijn van essentieel belang. Voor D66 staat het STOP-principe voorop: Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer, Personenwagens. 
 
In de stad wil je verblijven. We richten de stad niet in om er hard doorheen te kunnen rijden, maar het moet vooral een plek zijn om fijn te wandelen, spelen, winkelen of wonen. Natuurlijk moet je Maassluis wel goed kunnen bereiken. Wat D66 betreft kan dit ook met de metro vanuit Den Haag. De verbinding tussen de Hoekse Lijn en Den Haag moet in de komende periode vorm krijgen. Met de auto kun je Maassluis goed bereiken over de snelweg. Binnen de stadsgrenzen heeft de auto een veilige plek, maar biedt de automobilist ruimte aan anderen.  
 
Het vervoer van de toekomst is bovendien beter voor het milieu. Steeds meer mensen rijden een elektrische auto, maar deze kun je nog niet overal opladen. (snelle) elektrische fietsen en elektrische scooters krijgen logische plekken om te parkeren en daar kunnen ze ook opladen.  
 
Zo maken we het verkeer veiliger en gezonder. 

Maassluis toont al grote duurzame ambities. We hebben duurzaamsheidsleningen, zodat iedereen mee kan bouwen aan een duurzame toekomst. D66 zet de ambities voort en wil dat Maassluis klimaatneutraal is in 2040. We hebben veel plannen voor verduurzaming. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld. Tegen milieuoverlast treden we op, bijvoorbeeld door het afsteken van vuurwerk in Maassluis te verbieden en overlast van houtstook te beperken. De geluidswal langs de A20 beschermt tegen hinderlijke overlast van autoverkeer, deze trekken we door tot de Boonervliet. Iedereen heeft recht op een schone en gezonde omgeving om in te wonen en te verblijven. Daar kiezen we voor. 
 
De groene plekken in Maassluis verdienen onze aandacht en bescherming. Van het Lepelaarsplantsoen maken we een volwaardig stadspark, waar je graag naartoe komt. Maassluis wordt omringd door prachtige groene gebieden, zoals het Midden-Delflandgebied. Deze gebieden beschermen we, zodat je als inwoner van de stad binnen enkele minuten in het groen kan staan. In het groen kiezen we voor meer biodiversiteit, waar Maassluis al goede stappen in heeft gezet. Groene bermen, met verschillende diersoorten zijn goed voor een diverse groene omgeving. Afval en overlast in de natuur is een grote ergernis waar stevig tegen moet worden opgetreden.  

De samenleving digitaliseert sneller dan je soms doorhebt. Contact met familie, bankzaken en ook de dienstverlening van de gemeente, veel gebeurt digitaal. Vaak wordt het gezien als iets technisch, waar we ons op aan moeten passen. Maar er gaan grote politieke vraagstukken achter schuil. Welke gegevens verzamelen bedrijven over jou? Hoe bescherm je je eigen privacy? Slachtoffers van online fraude of hacks weten hoe groot de impact ervan kan zijn. Ook gemeenten zijn kwetsbaar, omdat ze heel veel gevoelige informatie over haar inwoners hebben. D66 wil dat Maassluis aandacht besteedt aan alle vraagstukken rond digitalisering. Een wethouder moet verantwoordelijk zijn voor de digitalisering van de stad. Voor D66 is privacy de standaard. Daarom is er geen ruimte voor technologieën die een inbreuk doen op het recht op een privésfeer. Vast cameratoezicht en wifi-tracking doen een te grote inbreuk op privacy, waardoor D66 hier tegen is.  
 
Het gebruik van automatische beslissingen is vaak praktisch, maar de afgelopen jaren hebben we in Nederland kunnen zien dat dit ook discriminatie in de hand kan werken. Zelflerende algoritmes moeten we zo min mogelijk gebruiken bij besluiten of iemand bijvoorbeeld een uitkering krijgt of extra in de gaten wordt gehouden door de gemeente. Als inwoner moet je inzicht hebben in wat er met jou gegevens gebeurt.  
Voor innovatie is in Maassluis ruimte, mits goed is nagedacht over de impact van technologieën. We stimuleren innovatieve bedrijven om zich in Maassluis te vestigen.  

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons.

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.