Wonen en economie

Huizen op ‘Het Balkon’ in aanbouw - Beeld: D66 Maassluis

  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

In Maassluis is ruimte voor iedereen. Dat betekent dat bij de woningbouw aandacht moet worden gegeven aan groepen die nu moeilijk aan een woning komen. Starters kunnen nu heel moeilijk een eerste stap op de woningmarkt zetten, daar wil D66 wat aan doen door starterswoningen te bouwen en ze betaalbaar te houden. Daarnaast zetten we in op gemengde wijken en doorstroming naar een woning die goed past bij de situatie van jou of van je gezin. Woningen bouwen we met aandacht voor het klimaat. Ook de omgeving moet klimaatadaptief zijn, zodat tuinen regenwater en hitte kunnen opvangen. Maassluis is een fijne stad om in te wonen, maar ook om in te werken en te verblijven. Lokale ondernemers verdienen alle ruimte om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. De gemeente maakt het hen zo makkelijk mogelijk en bemoeit zich niet met openingstijden. D66 vertrouwt op de eigen ondernemers en grijpt bij de openingstijden van de horeca pas in als er regelmatig overlast is.  
 
Maassluis is een mooie stad om te bezoeken. D66 wil recreatie bevorderen door onder andere het watertoerisme ruimte te geven. De binnenstad is een fijne plek om te verblijven en dat blijft ook zo, doordat D66 kiest voor duurzaam en langzaam vervoer in de binnenstad. Je komt niet naar de binnenstad om daar te parkeren, maar om een fijn rondje te wandelen of te winkelen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven in de stad kiest D66 voor innovatieve bedrijven die veel arbeidsplekken per vierkante meter hebben.  

Onze standpunten

Een betaalbaar huis voor iedereen 
Het is voor veel mensen lastig om een eerste stap op de woningmarkt te zetten. D66 wil het bouwen van nieuwe woningen in Maassluis versnellen. Nieuwe woningen bouwen we binnenstedelijk, zodat de kostbare groene omgeving behouden blijft. De bereikbaarheid van woningen is een randvoorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom bieden juist locaties in de stad ruimte voor woningbouw. Industrie, bedrijven of leegstaande kantoorpanden vormen we om tot woningen, bijvoorbeeld bij de Keucheniusstraat, de Troelstraweg en de Industrieweg. We kiezen voor extra woningen voor starters, zodat een eigen woning bereikbaar wordt. Een eigen huur- of koopwoning helpt om jouw eigen plek in de samenleving te vinden en te pakken. En als je in een andere fase van je leven komt, bevorderen we de doorstroming naar een grotere (of juist kleinere) woning. Op die manier komen er weer starterswoningen vrij voor nieuwe bewoners. Het Maassluise model dat in de steigers staat, gebruiken we om langdurig woningen te reserveren voor starters. Een zelfbewoningsplicht helpt om woningen te bouwen voor de mensen die het nodig hebben. Natuurlijk blijft de starterslening bestaan, die laten we aansluiten bij de daadwerkelijke prijs van een woning. 
Wat D66 betreft kiezen we voor hoogbouw, waar de ruimte dit toelaat. Op die manier kunnen er meer woningen worden gebouwd op een kleiner stuk grond, waardoor de omgeving groen kan blijven. Bij nieuwbouw kunnen minder parkeerplaatsen aan worden gelegd, waardoor een groter aantal woningen bereikbaar wordt. 
D66 wil daarom: 
Alleen binnenstedelijk bouwen 
Extra woningen voor starters 
Bedrijfspanden of leegstaande kantoorgebouwen omvormen naar woningen 
Doorstroming bevorderen 
Ruimte voor woningen  
Zelfbewoningsplicht voor betaalbare woningen 
Goede bereikbaarheid voor alle wijken 

Innovatief bouwen in gemengde wijken 
De wensen voor een woning veranderen continu. Het standaardhuishouden bestaat niet meer, waardoor er vraag is naar verschillende soorten woningen. Dit vraagt om gemengde wijken, waar verschillende doelgroepen in wonen. In Maassluis betekent dit 33 procent sociale huur, 33 procent middensegment en 33 procent vrijesector. In een gemengde wijk zijn ook meerdere voorzieningen aanwezig, zodat er altijd leven in de brouwerij is en noodzakelijke voorzieningen in de buurt zijn. Een goede infrastructuur vormt hier een essentieel onderdeel van. Een belangrijke oplossing ziet D66 in hoogbouw, waarbij op de begane grond (in de plint) bedrijvigheid is met bijvoorbeeld (tand)artspraktijken, fysiotherapiepraktijken, autogarages of fietsenstallingen. Rondom metrostations gaan wij voor duurzame nieuwbouw. Hier is een mix van wonen en bedrijvigheid logisch. 
Innovatief bouwen betekent dat duurzaamheid de standaard is, met een klimaatadaptieve omgeving en tuin (zie duurzaamheid, milieu en natuur). D66 wil onderzoeken of een korting op de onroerendezaakbelasting (OZB) mensen motiveert om hun huis en tuin te verduurzamen. Bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Innovatief bouwen betekent ook dat we in Maassluis ruimte bieden aan nieuwe woonvormen. Combinaties van zorg en wonen, groepswoningen of collectieve woonvormen krijgen ruimte van de gemeente.  
Bij een gemengde wijk hoort ook dat bewoners omkijken naar elkaar. D66 wil de betrokkenheid bij de eigen buurt vergroten door het uitwerken van het right to challenge en door wijkdeals een prominente plek te geven. 

D66 wil daarom: 
Gemengde wijken 
Evenwichtig woningaanbod 
Nieuwe woonvormen 
Levendigheid in de plint van hoogbouw 
Duurzaam bouwen als standaard 
Onderzoek doen naar groene ozb-korting   
Betrokkenheid bij de eigen buurt vergroten  

Moderne economie 
Maassluis is dicht bebouwd. Daarom moeten bedrijfsterreinen ruimte bieden aan intensieve en hoogwaardige werkgelegenheid. Geen grote productiehallen, maar innovatieve en/of kleinschalige bedrijven die passen bij de schaal van Maassluis. Wij moedigen bedrijven die op hetzelfde bedrijfsterrein gevestigd zijn aan om zoveel mogelijk samen te werken. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Vanwege de hoge mate van verdichting is de ruimte voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen in Maassluis beperkt. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven kijken wij daarom naar wat deze bedrijven bieden op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. D66 ziet in dat de energietransitie en digitalisering veel kansen bieden. Wij stimuleren innovatief ondernemerschap op dit gebied, waar mogelijk met de gemeente als launching customer. 
D66 wil daarom: 
Hoogwaardige werkgelegenheid 
Duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie 
Digitale economie 

Ruimte voor lokale ondernemers 
Ondernemerschap stimuleren wij. Wij vinden dat de gemeente ook ruimte moet bieden aan lokale ondernemers om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Wij zijn tegen betutteling van ondernemers, o.a. met betrekking tot openingstijden. Administratieve lasten moeten beperkt blijven en ondernemers moeten kunnen rekenen op een communicatieve en toegankelijke gemeente. 
Ook betrekken wij ondernemers bij de besluitvorming. Zo stellen wij voor dat de plannen die winkeliers raken vooraf getoetst worden met winkeliers. Wij staan voor een gemeente die winkeliers de ruimte biedt om te experimenteren. Bedrijveninvesteringszones (BIZ) zijn hier een goed voorbeeld van. Met name Ervaar Maassluis en de Winkeliersvereniging dienen de ruimte te krijgen. Hoewel wij er uiteraard op hopen dat wij snel weer teruggaan naar normaal, steunen wij ook de voortzetting van een Corona noodfonds indien dit nodig blijkt. 
 
In de binnenstad blijft het mogelijk om lekker te winkelen, terwijl de grotere ketens hun plek hebben in de Koningshoek. Gratis WiFi kan, mits privacy goed geborgd is, van meerwaarde zijn. De gemeente zorgt ervoor dat zowel binnenstad als de Koningshoek goed bereikbaar zijn. Onder andere door te borgen dat gratis en veilig parkeren voor auto’s en fietsen het uitgangspunt blijft. Bij parkeervoorzieningen sturen we op duurzaamheid. Dat betekent dat er meer ruimte voor fietsers en fietsenstallingen komt ook als dat ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto’s. 
D66 wil daarom: 
Geen betutteling over openingstijden 
Bij bereikbaarheid en parkeervoorzieningen sturen op duurzaamheid 
Winkeliers en bezoekers uit alle delen van de stad betrekken bij besluitvorming. 
Corona noodfonds 
Toegankelijke winkelcentra 
Fysiek ruimte bieden aan lokale ondernemers op ooghoogte op plekken van hoogbouw (in de plinten van hoogbouw) 

Recreatie en toerisme 
Maassluis heeft als stad veel te bieden. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor bezoekers. De mooie ligging aan het Scheur, het historische centrum en de uitmuntende horeca trekken veel bezoekers aan. Door de opening van de Monstersche sluis is het levendig geworden in de historische binnenstad waar het water nu een belangrijkere rol speelt. D66 wil het toerisme zoveel mogelijk stimuleren, onder andere door het bevorderen van overnachtingsmogelijkheden. Met de Metropolitane fietsroute en het Midden-Delftlandgebied leent Maassluis zich ook goed voor ecotoerisme. D66 wil hier op inspelen met een nieuwe kampeergelegenheid. In de jachthaven en passantenhaven moeten er voldoende aanlegfaciliteiten zijn. Ook de oude vaarverbinding tussen de Noordvliet via het “nieuwe water” naar het Westland – Den Haag en Midden Delfland moet hersteld worden. 
D66 wil daarom: 
Toerisme stimuleren 
Ecotoerisme 
Voldoende overnachtingsmogelijkheden  
Oude vaarverbinding herstellen 
Een nieuwe kampeergelegenheid op het oude ijsbaanterrein aan de Maassluise dijk 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.