Positieve gezondheid

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve Gezondheid gaat over het vermogen om mee te doen ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Meedoen, lichamelijk en dagelijks functioneren, zingeving, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Binnen Positieve gezondheid zijn belemmerende factoren, zoals laaggeletterdheid, werkloosheid en eenzaamheid ondergeschikt aan de persoonlijke doelen in iemands leven. Deze factoren zullen juist ten gevolge van het nastreven van iemands talenten meegroeien naar een hoger niveau. 
 
Een gezonde gemeente is voor D66 een gemeente die uitnodigt om aan cultuur te doen en waarin het leuk is om te sporten en actief te zijn. Iedereen mag een eigen keuze hierin maken; hierbij staan zelfbeschikking, zelfredzaamheid maar ook samenredzaamheid voorop. Een gezonde gemeente stimuleert en faciliteert mensen om op eigen benen te gaan staan door mogelijkheden te bieden om dan met hun eigen benen ook te gaan lopen. 

Onze standpunten

Gezonde omgeving 
D66 zet zich in voor een groene, veilige en gezonde leef- en woonomgeving. Maassluis en de directe omgeving van jouw woning moet uitnodigen om naar buiten te gaan. Bewegen is gezond en al helemaal als je dit in een groene omgeving doet. Daarnaast helpt een groene omgeving voor een goede mentale gezondheid. Dat is wat D66 altijd voor ogen houdt bij de inrichting van de stad.  
Op veel plekken in Maassluis is de leefomgeving al goed, daar wil D66 dat behouden. Maar D66 wil om en in de gehele stad genoeg natuur, met fiets- en wandelpaden. Daarnaast moet de plek waar je woont zo min mogelijk last hebben van geluid, fijnstof en stank. Daar zijn landelijke richtlijnen en grenswaarden voor. Wat D66 betreft gaan we verder dan alleen de richtlijnen en doen we ons best om zo ver mogelijk onder deze normen voor geluidsoverlast, fijnstof en stank te komen. 
D66 wil daarom: 
Toegankelijke natuur voor wandelaars (zie duurzaamheid, milieu en natuur
Buitenruimtes met ontmoetingsplekken 
Schaaktafels in de wijken 
Minimale houtstook bij weinig wind 
Schone lucht om in te ademen (zie ook duurzaamheid, milieu en groen
Geluidswal langs de A20 uitbreiden 
Geluidsoverlast van verkeer en industrie beperken 
Bij bouwplannen een advies over gezondheidsaspecten vragen aan de GGD 

Welzijn op recept 
Bij ‘Welzijn op Recept’ wordt uitgegaan van het feit dat een doorverwijzing naar een medisch specialist of een psycholoog niet altijd de oplossing is voor sociaal-maatschappelijke problemen. Zorgpraktijken zullen hiervoor eerst aan welzijn op recept moeten denken alvorens aan een medische behandeling wordt gedacht. Dit kan op verschillende manieren terugkomen in de stad, bijvoorbeeld door maatschappelijke hulp die we in Maassluis al kennen als het maatjestraject. Hulp kan daardoor zoveel mogelijk plaatsvinden in de eigen omgeving van iemand die tegen problemen aanloopt. Vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol, wie volgens D66 veel waardering verdienen. Bovendien moet er niet alleen met een medische, maar met een bredere blik naar iemands situatie worden gekeken. Waar dat een rol speelt, kan hulp bij schulden of werk veel meer oplossen dan alleen medische ondersteuning. 
D66 wil daarom: 
Maatjestrajecten stimuleren 
Welzijnsactiviteiten of vrijwilligerswerk propaganderen 
Mensen initiatieven laten nemen waardoor hun leven weer kleur krijgt 
Vrijwilligers in de stad ondersteunen 

Werken loont 
Iedereen moet mee kunnen doen. D66 gaat uit van wat iemand wél kan en wil. Ook bij mensen die langdurig werkloos zijn of niet kunnen werken. Het uiteindelijke doel is betaald werk. Dit kan bereikt worden via scholing en vrijwilligerswerk. Het uitgangspunt hierbij is wel dat mensen het zelf moeten doen, met steun waar nodig. Stroomopwaarts moet zich inspannen om de zogenaamde armoedeval te beperken, waarbij iemand die gaat werken netto minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Jeugdwerkloosheid verdient extra aandacht, omdat mensen zo een valse start maken aan het begin van hun carrière. De gemeente stimuleert het creëren van arbeidsplaatsen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk loopt de gemeente zelf voorop in het bieden van werkervaringsplaatsen en het waarderen van talenten. 
Pagina-einde 
D66 wil daarom: 
Altijd zicht op betaald werk 
Armoedeval zoveel mogelijk beperken 
Een actieve arbeidsmarkt 
De gemeente als voorbeeld van goed werkgeverschap 

Armoede moet geen beperking zijn 
Armoedebeleid moet erop gericht zijn om de basis op orde te krijgen, zodat men de oorzaken van de armoede aan kan pakken. D66 wil snelle hulp bij problematische schulden, maar vroegsignalering is nog belangrijker. Gezinscoaches en door vrijwilligers aangeboden hulptrajecten stimuleren dat geldzorgen in een zo vroeg mogelijk traject al worden onderkend. Bij schuldhulpverlening is het belangrijk dat de onderliggende hulpvraag opgelost wordt om de schuldvraag op te kunnen lossen. D66 wil verder gaan met experimenteren in het aflossen van schulden, zoals het Schuldenlab waar Stroomopwaarts mee is begonnen. Een schuldhulptraject is vaak duurder dan de hoogte van de schulden die bestaan. Waar we overbodige trajecten kunnen voorkomen door slim of radicaal schulden af te lossen, moeten we dit zoveel mogelijk doen. Zo kan de vicieuze cirkel van schulden worden doorbroken. 
D66 wil daarom: 
Onderkennen dat bij schulden er altijd multi-problematiek aan de hand is. 
Experimenteren met het aflossen van schulden 
Aandacht voor verborgen armoede 
Preventieve maatregelen om jongeren met geldzorgen te voorkomen 
Werkgevers betrekken bij het oplossen van schulden 

Gezond jong zijn 
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig wordt zorg en ondersteuning dichtbij aangeboden, waarbij het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol spelen. D66 zet zich in voor de ontwikkeling van een integraal jeugdstelsel in de nabije omgeving van Maassluis. De schotten tussen verschillende vormen van hulp moeten worden weggehaald. De oplossing moet zoveel mogelijk buiten de zorg worden gevonden, in verbinding met het onderwijs, sport en de thuisomgeving. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor ieder gezin één aanspreekpunt is. Door de eerstelijnshulp dient in eerste instantie de Kindtool en/of Jongerentool Positieve Gezondheid opgepakt te worden. 
Maassluis ontwikkelt samen met Schiedam en Vlaardingen het MVS Jeugdmodel. D66 vindt het belangrijk dat bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de jeugdhulp cliënten worden betrokken. Ook de betrokkenheid van de drie gemeenteraden moet goed worden geregeld bij de nieuwe samenwerking, zodat Maassluis dicht bij de uitvoering van de jeugdhulp staat. 
Met preventie kan veel zorg voorkomen worden, waardoor ook jongeren gezonder zijn en zich beter kunnen ontwikkelen. D66 wil daarom dat de gemeente zich inzet voor het voorkomen van overgewicht bij jongeren. Met een zogenaamd fast-foodbeleid willen we onder andere stimuleren om gezond voedsel in de omgeving van scholen aan te bieden. Voorlichting is een andere taak die de gemeente meer op zich kan nemen. Niet alleen over gezond voedsel en bewegen, maar ook over seksuele gezondheid, seksuele diversiteit en het verantwoord gebruik van alcohol en drugs. Bijzondere aandacht is er voor het gebruik van lachgas, wat een grote schadelijke impact heeft op gebruikers. 
D66 wil daarom: 
Betrokkenheid van cliënten bij de uitvoering van jeugdzorg 
Bewustwording en inzet van de Kind- en Jongerentool van IPH 
Samenwerken tussen sportverenigingen, onderwijs en jeugdzorgaanbieders 
Aandacht voor overgewicht bij jongeren 
Voorlichting over seksuele diversiteit 
Voorlichting over alcohol en drugs; met aandacht voor lachgas 

Gezond ouder worden 
In de basis komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daar moet de gemeente op inzetten, met bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of aanpassingen aan de woning. Ook kunnen nieuwe technologieën slim worden ingezet om zo langer zelfstandig te blijven of het contact met zorgverleners en het eigen netwerk te verbeteren. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het zelfstandig en gezond ouder worden. Zij helpen familieleden of kennissen vaak naast een druk eigen leven en verdienen daarom steun van de gemeente om hun zorgtaken te vervullen.  
Als er toch zorg nodig is buiten het eigen huis, dan moet deze zorg laagdrempelig toegankelijk zijn. Dat betekent dat het dichtbij en goed bereikbaar is en dat er goede informatie is over alle mogelijkheden. Vroegsignalering door professionals speelt ook hier een rol.  
D66 is voorstander van innovatieve woon-zorgcombinaties, waardoor mensen langer in een eigen huis kunnen blijven wonen en toch de zorg ontvangen die ze nodig hebben. 
D66 wil daarom: 
Laagdrempelige toegang tot zorg 
Ondersteuning voor mantelzorgers uitbreiden 
Technologische oplossingen voor zorg in eigen omgeving 
Innovatieve woon-zorgcombinaties 

Stad zonder beperkingen 
Hoe veilig mensen zich in de stad kunnen bewegen, wordt mede bepaald door de inrichting van de stad. D66 zet zich in voor een inrichting die voor iedereen toegankelijk is. Er moet letterlijk geen drempel zijn om naar buiten te gaan, omdat dit een voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Enerzijds vraagt dit om maatregelen voor verkeersveiligheid, zodat kwetsbare verkeersdeelnemers zich veilig door de stad kunnen verplaatsen. Anderzijds is er extra aandacht nodig voor locaties waar kwetsbare ouderen wonen, zoals rond verzorgingshuizen. Deze omgeving moet dementievriendelijk worden ingericht, zodat er geen belemmering is voor mensen om (met begeleiding) naar buiten te gaan in de eigen vertrouwde omgeving. De gemeente moet extra aandacht besteden aan knelpunten in het verkeer voor mensen met een (visuele) beperking, zoals verkeerd aangelegde stoepen of blokkades op de route van en naar openbaar vervoer. Daarvoor moeten jaarlijks knelpunten in kaart worden gebracht, met behulp van ervaringsdeskundigen. 
D66 wil daarom: 
Dementie-vriendelijke omgeving rond verzorgingshuizen 
Toegankelijk groen (zie duurzaamheid, milieu en natuur
Jaarlijks aandacht voor mensen met een (visuele) beperking in het verkeer 

Integratie 
Voor D66 staat voorop dat iedereen die hier naartoe vlucht of emigreert goed wordt opgevangen. Het vraagt voor iedereen iets anders om zelfredzaam in onze samenleving te kunnen worden. Voor een vluchteling is ruimte voor veilige opvang. Vanaf dag één kan iedere nieuwkomer rekenen op inburgering, die begint met het leren van de Nederlandse taal. Inburgering gebeurt niet voor de vorm, maar moet ook wat opleveren, zodat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt inclusief werk. 
We leven in een complexe maatschappij. Met ‘zorgen voor’ boeken we te weinig resultaten. Met ‘zorgen dat’ en het uitgangspunt van Positieve Gezondheid moet gekeken worden hoe snel de eigen talenten bij integratie leidend kunnen zijn om een plek in de maatschappij te bemachtigen. Dan weet je welke tools daarvoor nodig zijn – en die reiken we aan. Belemmeringen moeten worden weggenomen. Ook voor de ontplooiing van kinderen is het belangrijk dat ouders een prettige en volwaardige plek in de stad hebben. Integratie is nodig voor iedereen, om de waarde van ieder individu voor de maatschappij vorm te geven. De gemeente speelt een belangrijke rol, door werkzoekende nieuwkomers en werkgevers aan elkaar te verbinden en door maatschappelijke organisaties in staat te stellen om vluchtelingen en andere nieuwkomers goed te begeleiden bij hun inburgering. Initiatieven om sociale contacten tussen diverse bevolkingsgroepen te bevorderen in de stad verdienen ondersteuning. Iedereen telt mee in Maassluis. 
D66 wil daarom:  
Voor iedere nieuwkomer een volwaardige plek 
Taalles vanaf dag 1 voor nieuwkomers 
Ruimte voor talenten van asielzoekers 
Sturen op werkgelegenheid voor nieuwkomers 
In gesprek blijven met maatschappelijke organisaties zoals vluchtelingenwerk 
Het gesprek tussen diverse bevolkingsgroepen in de stad aanjagen 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.