Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Lepelaarsplantsoen - Beeld: D66 Maassluis

  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

De groene stad

Maassluis toont al grote duurzame ambities. We hebben duurzaamsheidsleningen, zodat iedereen mee kan bouwen aan een duurzame toekomst. D66 zet de ambities voort en wil dat Maassluis klimaatneutraal is in 2040. We hebben veel plannen voor verduurzaming. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld. Tegen milieuoverlast treden we op, bijvoorbeeld door het afsteken van vuurwerk in Maassluis te verbieden en overlast van houtstook te beperken. De geluidswal langs de A20 beschermt tegen hinderlijke overlast van autoverkeer, deze trekken we door tot de Boonervliet. Iedereen heeft recht op een schone en gezonde omgeving om in te wonen en te verblijven. Daar kiezen we voor. 
 
De groene plekken in Maassluis verdienen onze aandacht en bescherming. Van het Lepelaarsplantsoen maken we een volwaardig stadspark, waar je graag naartoe komt. Maassluis wordt omringd door prachtige groene gebieden, zoals het Midden-Delflandgebied. Deze gebieden beschermen we, zodat je als inwoner van de stad binnen enkele minuten in het groen kan staan. In het groen kiezen we voor meer biodiversiteit, waar Maassluis al goede stappen in heeft gezet. Groene bermen, met verschillende diersoorten zijn goed voor een diverse groene omgeving. Afval en overlast in de natuur is een grote ergernis waar stevig tegen moet worden opgetreden.  

Onze standpunten

Duurzaamheid 
D66 wil dat Maassluis Klimaatneutraal is in 2040. Wij zetten vol in op de energietransitie. Dit is goed voor het klimaat en goed voor de werkgelegenheid. D66 begrijpt als geen ander dat dit ook een sociale transitie is en wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Daarom brengen wij in kaart welke huishoudens in Maassluis te kampen hebben met energiearmoede. Deze huishoudens helpen wij energie te besparen door gratis energiecoaches beschikbaar te stellen. Maassluis ziet erop toe dat Europese, landelijke en regionale subsidies met voorrang terecht komen bij huishoudens met energiearmoede.  
 
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot en energieconsumptie. Het verduurzamen van gebouwen is dan ook een centraal onderdeel van elke duurzaamheidsstrategie. Tegelijkertijd is het verduurzamen van gebouwen ontzettend lastig. Bij het verduurzamen van woningen kom je immers direct achter de voordeur van mensen. D66 zet dan ook in op een duurzame én sociale transitie. Het informeren en betrekken van inwoners, met glasheldere communicatie vanuit de gemeente zijn hierin van belang. D66 pleit voor een helder communicatietraject over de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen waarin inwonerparticipatie ook geborgd is.  
 
Wij zijn voorstander van een aftakking van het Rotterdamse warmtenet naar Maassluis. Er is genoeg restwarmte in de regio beschikbaar om woningen op een duurzamere manier te verwarmen dan nu gebeurt. Op de lange termijn zijn wij er voorstander van dat het warmtenet volledig verduurzaamd wordt. Warmtenetten komen alleen van de grond als het betaalbaar is voor inwoners. Hiervoor is het noodzakelijk dat voldoende inwoners meedoen. Landelijk pleit D66 dan ook voor een aanwijsbevoegdheid voor de gemeente zodat zij een einddatum kunnen noemen voor aardgas in bepaalde wijken en buurten.Naast deze collectieve aanpak kunnen all-electric-warmtepompen een goede oplossing bieden in die wijken waar een warmtenet niet opportuun is. In sommige gevallen kunnen hybride warmtepompen een goede tussenoplossing vormen. 
 
Ook zetten wij vol in op woningisolatie. Dit doen wij door natuurlijke momenten, zoals het verhuismoment, aan te grijpen om bewoners en ondernemers te stimuleren om stappen te nemen. We wijzen mensen dan op de mogelijkheden van de duurzaamheidslening. Wij willen de mogelijkheid om zonnepanelen te financieren vanuit het duurzaamheidsfonds (bedrijven) of via een duurzaamheidslening voortzetten. Overheidsgebouwen vervullen een voorbeeldfunctie. Wij pleiten ervoor zoveel mogelijk overheidsdaken te vullen met zonnepanelen. Indien een overheidsgebouw ingrijpend wordt gerenoveerd, moet dit gebouw ook gelijk goed worden geïsoleerd. Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn extra middelen nodig. De gemeente maakt zich richting nationale en provinciale organisaties dan ook hard voor de toewijzing van extra subsidiemiddelen. Walstroom helpt om een eind te maken aan vervuilende en overlast gevende scheepsmotoren in de woonomgeving. 

D66 wil daarom:
Energiearmoede bestrijden 
Meer walstroom om overlast van schepen tegen te gaan 
Aansluiting op het warmtenet 
Meer huishoudens met een (hybride) warmtepomp 
Vol inzetten op woningisolatie 
Zonnepanelen met subsidie  
Een voorbeeldfunctie van gemeentelijke gebouwen. bijv. Door plaatsing van zonnepanelen 

Vuurwerk 
D66 wil toe naar een andere eindejaarsviering. Oud en Nieuw zorgt elk jaar voor veel overlast en milieuschade. Ook leert de ervaring dat afgestoken vuurwerk niet opgeruimd wordt waardoor veel afval in de natuur terecht komt. D66 blijft zich inzetten voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Om het jaar mooi af te sluiten pleiten wij voor de organisatie van één of meerdere eindejaarsevenementen. Wij geven ondernemers uit Maassluis hierbij de ruimte om dit te organiseren.  

D66 wil daarom:
Een afsteekverbod voor al het consumentenvuurwerk  
Ruimte voor centrale evenementen tijdens oud en nieuw 
Het initiatief en de organisatie voor een eindejaarsfeest overlaten aan particulieren, maar als gemeente faciliteren. 

Klimaatbestendige omgeving 
Ook in Maassluis zijn de effecten van klimaatverandering merkbaar. De perioden van droogte worden langer, regenbuien heviger en het wordt warmer. Maassluis moet de gevolgen van extreme regenbuien goed op vangen en hittestress of langdurige droogte neutraliseren. D66 zet in op duurzame klimaatmaatregelen zoals extra waterberging en het tegengaan van hittestress door vergroening, groene daken en plantentuinen. 
 
Hittestress als gevolg van te weinig water en groen in een wijk kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zieken. Omdat het aanpassen van de gebouwde omgeving vaak jaren kost, wil D66 dat bij iedere herinrichting of nieuwbouwplan de klimaateffecten worden getoetst. In bestemmingsplannen moet worden opgenomen dat iedere kavel voor minimaal 30 procent ‘open’ moet zijn ofwel onverharde grond moet houden voor de opvang van regenwater. D66 wil onderzoeken of een korting op de onroerendezaakbelasting (OZB) mensen motiveert om hun huis en tuin te verduurzamen. 
 
Groene daken zorgen voor goede isolatie en helpen fijnstof uit de lucht te halen. Daarnaast kan een groen dak regenwater vasthouden. D66 vindt dat de gemeente hier een voorbeeldrol in moet spelen door werk te maken van het vergroenen van daken van publieke gebouwen. Jaarlijks willen we een actie waarbij de gemeente planten beschikbaar stelt voor inwoners die hun tegels uit hun tuin halen. Bij het NK Tegelwippen gaan wij voor de winst! 

D66 wil daarom: 
Aandacht voor waterberging 
Hittestress tegengaan 
Klimaateffecten toetsen bij herinrichting of nieuwbouw 
Onderzoek doen naar een groene OZB-korting 
Groene daken 
Plantentuinen  

Milieu 
Een beter milieu begint bij jezelf. Iedereen kent de slogan. Hoewel het klopt, stopt een beter milieu niet bij jezelf. Voor een beter milieu hebben wij een actieve gemeente nodig die zich hier hard voor maakt. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet om vervuiling tegen te gaan.  
 
Wij stoppen met voorzieningen voor fossiele brandstof. De geluidswal langs de A20 trekken wij door tot aan de Boonervliet. De overlast en vervuiling van houtstook (open haarden en vuurkolven) bestrijden we. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat handhaving van milieuregels in goede handen is bij de gemeente. Daarover moet ook frequent en duidelijk worden gecommuniceerd. Natuur- en milieubewustzijn begint al op vroege leeftijd. Wij moedigen basisscholen dan ook aan om natuur- en milieulessen te volgen bij het Duurzaamheidscentrum. De jaarlijkse boomplantdag is een vanzelfsprekendheid. Het wagen- en machinepark en handgemeenschap van de gemeente moet elektrisch aangedreven zijn. D66 wil dat de gemeente hier ook verder in gaat door ook van opdrachtnemers van de gemeente te eisen dat zij met elektrische middelen werken. 
 
Het scheiden van afval is van essentieel belang voor de stap naar een circulaire economie. Veel afval kan immers gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Hiervoor is het wel belangrijk afval goed te scheiden, anders zijn veel producten immers niet meer bruikbaar. D66 is voorstander van omgekeerd inzamelen. Wij zullen helpen het omgekeerd inzamelen in Maassluis tot een succes te maken, zodat de totale hoeveelheid afval die mensen produceren uiteindelijk afneemt. Ook juicht D66 het toe dat er ondergrondse containers bij hoogbouw komen voor PMD-afval. Daarnaast pleiten wij voor langere openingstijden van de milieustraat zodat inwoners ook op die manier gescheiden afval kunnen leveren. Tenslotte pleiten wij voor voldoende statiegeldinleverpunten zodat het inwoners makkelijk wordt gemaakt om PET-flessen en in de toekomst blik weer in te leveren. Voor vergunningen voor evenementen eisen wij dat er gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen. Zo reduceren wij single use plastic bij ondernemers. 
 
Zwerfafval is een ergernis van veel inwoners en met de coronapandemie kwamen, naast het gebruikelijke zwerfafval, hier de rondslingerende mondkapjes nog bij. Dit moet stoppen. D66 pleit voor een harde aanpak van overtreders. De gemeente moet ervoor zorgen dat hier in de handhaving ook voldoende capaciteit voor vrijgemaakt wordt. Ook juichen wij initiatieven zoals de World Clean Up Day toe. 

D66 wil daarom: 
Geen voorzieningen voor fossiele brandstoffen 
Het natuur- en milieubewustzijn vergroten 
Handhaving van milieuregels 
Elektrisch wagenpark en gereedschap 
De geluidswal langs de A20 doortrekken als geluidsscherm tot aan de Boonervliet. 
Overlast van houtstook voorkomen 
Tegengaan van vervuiling 
Afvalscheiding  
Zwerfafval tegengaan 

Natuur en Groenonderhoud 
D66 staat voor een groene leefomgeving. Er moet meer ruimte komen voor groen in de stad en buiten de stad moet het groen behouden blijven. Eén van charmes van wonen is Maassluis is immers dat je met het Midden-Delflandgebied, de Oranjebuitenpolder en de Lickebaert toegang hebt tot prachtige natuur. Dit moeten wij koesteren. Groen draagt bij aan een positieve gezondheid. D66 is er geen voorstander van dat er gebouwd wordt in het groen. Bedrijfspanden horen zich niet in het groen te vestigen. Het groen in Maassluis moet toegankelijk zijn voor wandelaars. Enerzijds voor de beleving van de natuur en anderzijds om Maassluizers te stimuleren wat vaker een gezond ‘ommetje’ te maken. 
 
De biodiversiteit holt in veel gemeentes snel achteruit. Dit geldt ook voor Maassluis. Wij willen ons actief inzetten voor het behoud van biodiversiteit. Dat betekent onder andere het gebruik van zoveel mogelijk inheemse begroeiing in de buitenruimte met veel variatie en natuurlijke groeivormen. Niet alleen bomen en gras, maar ook (bloem)rijke struiken in de plantsoenen. Ook gaan wij voor een ecologisch maaibeleid waarbij de norm is: gevarieerd maaien en minder maaien daar waar dan kan. Wij willen immers de natuur zoveel mogelijk haar werk laten doen. 
 
Maassluis verdient een stadspark. Een stadspark biedt een mooie ontmoetingsplek voor inwoners en geeft iedereen toegang tot hoogwaardige natuur binnen de stadsgrenzen. D66 wil dat het Lepelaarsplantsoen de status stadspark krijgt en wil de komende jaren dit park een kwaliteitsimpuls geven. In ons nieuwe stadspark planten wij direct een paar mooie fruitbomen. De bloei in het voorjaar komt de schoonheid van het stadspark ten goede. De bijen en hommels die dit aantrekt komt is goed voor de biodiversiteit en in het najaar kunnen gezinnen hun mandjes vullen met de vruchten van de stad. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat groenvoorzieningen ook voor rolstoelgebruikers en inwoners met een kinderwagen of rollator toegankelijk zijn. Wandelpaden in groenvoorzieningen moeten op kwalitatief goed niveau zijn. Ook moet de gemeente voorzien in goed en adequaat onderhoud. 
 
D66 wil het groen in woonwijken behouden en versterken. De gemeente moet gaan experimenteren met concepten als ‘grasparkeren’. Buurtbewoners moedigen wij aan om hun buurt een groene uitstraling te geven door houten schuttingen te vervangen door groene hagen of te laten begroeien. Ook gevels zijn groen aan te kleden van simpel klimop tot complete groensystemen. Participatie in het groen moet bevorderd worden, maar dit mag niet leiden tot verloedering of een verminderd aanzien van de wijk. Daarom wil D66 dat buurtbewoners intensiever door de gemeente begeleid worden bij hun werkzaamheden en in een uiterste situatie neemt de gemeente het onderhoud weer zelf ter hand. 

D66 wil daarom: 
Niet bouwen in het groen en in het Midden-Delfland gebied 
Het wandelnetwerk in en om Maassluis uitbreiden 
De Biodiversiteit bevorderen 
Het Lepelaarsplantsoen als stadspark inrichten 
Op de huidige locatie van de jumbo in de binnenstad ruimte voor een klein stadspark 
Fruitbomen in het park 
Goede bereikbaarheid van het groen 
Kwalitatief goed onderhoud 
Experimenteren met grasparkeren in woonwijken 
In woonwijken betrokkenheid bij groen stimuleren 


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.