Talentvol Limburg

Overal in Limburg is talent. De kans om dat te ontwikkelen is echter niet overal gelijk. Van wat je meekrijgt in je broodtrommel naar school tot de aanwezigheid en bereikbaarheid van verenigingen of voorzieningen voor ouderen. D66 wil dat niet waar je vandaan komt, maar waar je naartoe wilt, bepaalt hoe ver je kunt komen. Daarom willen we meer, slimmer en integraler investeren in de talenten van alle Limburgers en alle plekken in Limburg waar die tot wasdom kunnen komen: van min negen maanden tot 109 jaar oud.

Talentontwikkeling

D66 gelooft in de toekomst van Limburg. Daarvoor zijn alle talenten nodig. Om ervoor te zorgen dat die optimaal ontwikkeld worden, is overal iets anders nodig en op sommige plekken meer dan elders. Zeker in Limburg zijn grote verschillen in gezondheid en de kansen die kinderen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Waar je wieg staat bepaalt nog steeds voor een deel hoe ver je kunt komen in het leven. D66 wil alles op alles zetten om dat te voorkomen. D66 wil werk maken van gelijke kansen voor ieder kind en jongere in Limburg. Daarom willen we dat de provincie intensiever en integraler gaat werken aan talentontwikkeling.

Wat kiest D66:

 • D66 wil dat provincie werkt aan één integraal programma talentontwikkeling, waarin sport, cultuur en positieve gezondheid op een logische manier gebundeld worden;
 • D66 wil dat de provincie oog heeft voor de verschillen in gezondheid en kansen in de provincie en daar waar dat het hardste nodig is het meest investeert;
 • D66 wil dat de provincie, in Kennisas-projecten of andere vormen, blijft investeren in wetenschappelijke kennis op provinciaal niveau die bijdraagt aan de praktijk en beter beleid, zoals bijvoorbeeld in de Educatieve Agenda Limburg en effectmeting Sociale Agenda.

Onderwijs

Hoe kansen ook kunnen verschillen: de meeste kinderen en jongeren in Limburg gaan naar school. D66 wil dat de provincie kijkt of ze van de vindplaats waar al deze leerlingen samenkomen, ook een werkplaats kan maken om de vraagstukken van onze tijd van antwoord te voorzien. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest voor de volgende generatie Limburgers. Dat is merkbaar in hun gezondheid en geluk. D66 wil dat de provincie meer oog heeft en investeert in en voor deze volgende generatie die de toekomst van Limburg vorm gaat geven.

Onderwijs is weliswaar geen provinciale kerntaak, maar wel de plek bij uitstek waar talent ontwikkeld wordt en kan worden. Daarom wil D66 dat de provincie een structurele samenwerking aangaat met het onderwijs, van basisschool tot MBO en hoger onderwijs. Door provinciale ambities te bundelen en te werken aan een goed platform waarin scholen en professionals van binnen en buiten het onderwijs elkaar kunnen ontmoeten, vergroten we de impact van onze provinciale investeringen en zorgen we dat in Limburg door partijen binnen en buiten het onderwijs kan worden geleerd van elkaar.

Wat kiest D66:

 • D66 wil dat de provincie bouwt aan structurele samenwerking met het Limburgse primair en voortgezet onderwijs, om zo samen provinciale ambities, van gezondheid tot techniek, te verwezenlijken en samen leren mogelijk te maken;
 • D66 wil dat de provincie blijft investeren in sport, cultuur, positieve gezondheid om Limburgse schooldagen te verrijken en pakt haar rol om juist verenigingen en lokale partijen te betrekken bij provinciale of landelijke programma’s;
 • D66 wil dat de provincie de subsidieregeling die op initiatief van D66 tot stand kwam voor het vergroenen van schoolpleinen uitbreidt met meer middelen en mogelijk ook meer doelen, zoals bijvoorbeeld het gezonder maken van scholen;
 • D66 wil dat de provincie programma’s rondom het mentale welbevinden van kinderen en jongeren ondersteunt en/of stimuleert.

Arbeidsmarkt

Een van de uitdagingen die Limburg op het moment staat te wachten is de arbeidsmarktkrapte in veel sectoren, in het bijzonder voor het beroepsonderwijs zoals de techniek- en zorgsector. Om iedereen een kans te geven en iedereen mee te laten doen is gezondheid een vereiste. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lager opleidingsniveau over het algemeen minder gezond zijn of eerder ziek worden dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Je kansen op gezondheid zouden niet afhankelijk moeten zijn van je opleidingsniveau of andere persoonlijke kenmerken. Daarnaast is de mentale gezondheid van in het bijzonder onze jongeren de afgelopen tijd tot een dieptepunt gezakt. Uit recent onderzoek van de GGD is gebleken dat 16% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud, kampt met serieuze suïcidale gedachten. Veel bibliotheken veranderen van de oorspronkelijke plek om alleen boeken te lenen naar een multifunctionele locatie waar ook thema’s als digitalisering, laaggeletterdheid, leesvaardigheden en een leven lang leren de koers bepalen. Echter, door de economisering van cultuur bestaat het voortbestaan van bibliotheken onder druk. Veel bibliotheken hebben het financieel lastig. De provincie Limburg staat de komende tijd belangrijke uitdagingen en beslissingen voor de toekomst te wachten, het is dan ook belangrijk dat de provincie dit samen met haar inwoners aanpakt. Iedereen in Limburg moet zich thuis kunnen voelen, gelukkig kunnen zijn en gezond kunnen zijn.

De provincie moet de samenwerking opzoeken met onderwijsinstellingen en de bedrijvensector, bijvoorbeeld door het organiseren van kennishubs. Daarnaast moet iedereen de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Ook moet de provincie de positieve gezondheid van haar inwoners stimuleren. De provincie moet gezond leven en bewegen stimuleren en programma’s hierover aanmoedigen en stimuleren, zoals bijvoorbeeld het programma Keigezond Limburg. D66 wil dat de provincie Limburg een inclusieve provincie is, waarin iedereen mee mag en kan doen. Het is daarbij belangrijk om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van besluiten. Daarnaast wil D66 wil dat iedere Limburger toegang heeft tot de bibliotheek. De bibliotheek is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Om het voortbestaan van bibliotheken te laten voortbestaan pleiten we voor samenwerkingen tussen de regio en provincie.

Wat kiest D66:

 • D66 wil dat de provincie aanvullend op het nationale programma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ ook zelf geld vrij moeten maken om zij-instroom in krapte sectoren te stimuleren door een deel van het opleidingstraject te financieren, bijvoorbeeld in de vorm van vouchers;
 • D66 wil dat de provincie positieve gezondheid stimuleert, door partijen bij elkaar te brengen en/of programma’s te initiëren of ondersteunen.
 • D66 wil dat bibliotheken en andere laagdrempelige publieke voorzieningen aanwezig blijven in Limburg. We willen daarom een inventarisatie naar het voorzieningenniveau per gemeente om te bekijken wat de kwetsbare regio’s en voorzieningen zijn.

Topsport, sportevenementen en breedtesport

D66 wil van Limburg nog meer dan nu een echte topsport-provincie maken. Dit vanuit de overtuiging dat een goed topsportklimaat, met bijbehorende rolmodellen, ook een positieve impact heeft op de breedtesport, waarin we uiteraard ook blijvend investeren. We koesteren verenigingen en we bewegen mee met de trends van vandaag, zoals urban sports en sporten in de buitenruimte.
Daarnaast dragen topsportevenementen bij aan de bruisende en levendige provincie die we willen zijn, leveren ze plezier, inspiratie én economische spin-off én zijn evenementen een belangrijke pijler onder een goed vestigingsklimaat voor jong talent.

Wat kiest D66:

 • D66 wil dat de provincie blijft investeren in sport en haar samenwerking in de sportplatforms intensiveert en voortzet;
 • D66 wil sport in de openbare buitenruimte aanmoedigen. Het aantal mensen dat sport en sportief beweegt in de openbare buitenruimte groeit. Deze populariteit is sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen. Steeds meer mensen zoeken de natuur op om te wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, vissen, bootcamps te volgen of te paardrijden in de buitenruimte. Individueel, met vrienden of in georganiseerd verband. In ons beleid rondom ruimtelijke ordening wordt beweging, gezondheid en buitensport een integraal onderdeel.
 • We zetten in op open sportlocaties. Een open sportaccommodatie nodigt uit tot spelen, sporten en sportief bewegen naast het trainings- en wedstrijdaanbod van de sportaccommodatie. Bovenregionale open (top)sportlocaties bieden we extra ondersteuning als het gaat om expertise, om duurzaamheid en om energieopwekking.
 • D66 stimuleert sportevenementen. Sportevenementen hebben een positieve impact op de gezondheid van mensen, het imago van de sport of provincie, de mate van sociale betrokkenheid, de hoogte van de sportdeelname en op de lokale en regionale economie. We jagen sportevenementen die passen bij het karakter van Limburg, zoals grote wielerrondes, aan en zorgen daarbij voor verbinding met de samenleving en breedtesport.
 • D66 wil voldoende binnen en buiten sportlocaties behouden voor trainingen voor breedtesport en topsport. Zonder voldoende trainingslocaties is er geen topsport mogelijk.

Behoud, koester en beleef Limburgs erfgoed

Het witte stadje Thorn, de restanten van het mijnverleden in Parkstad of natuurlijk carnaval: het zijn allemaal voorbeelden van erfgoed die de geschiedenis actueel houden en mensen raken. Erfgoed is een verbindend element in de Limburgse samenleving en vertelt verhalen over waar we als provincie vandaan komen, wie we zijn en hoe we ons ontwikkelen. Erfgoed biedt houvast in een tijd waar we voor grote uitdagingen staan. D66 vindt het belangrijk dat ons erfgoed wordt onderhouden, beschermd en zoveel mogelijk toegankelijk is voor iedereen. Op deze manier zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van al dat moois dat Limburg te bieden heeft. Daarnaast zien we ook kansen om erfgoed (en cultuur) op te nemen als een kader binnen integrale gebiedsontwikkeling.

Wat kiest D66:

 • D66 wil behoud Limburgs erfgoed. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wat D66 betreft zet de provincie zich nog actiever in om erfgoed zoals monumenten, waardevolle stadsgezichten en landschappen te behouden en onderhouden. Ook digitaal. Ook bij het koesteren en waarderen van immaterieel erfgoed speelt de provincie een aanjagende en stimulerende rol.
 • D66 wil kaderstelling. We nemen erfgoed op als een belangrijk kader aan de voorkant van landschapsontwikkelingen en ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Zo blijft ons erfgoed toekomstbestendig en op een duurzame manier behouden.
 • D66 wil dat de provincie gemeenten ondersteunt met het ontwikkelen van kerkenvisies, waarin aandacht is voor transformatie en duurzame herbestemming met andere functies.
 • We moeten erfgoed levend houden door het actief te gebruiken. Bij restauraties van monumenten komen meer financieringsmogelijkheden voor verduurzaming en toegankelijkheid.
 • D66 stimuleert het verbinden van erfgoed met onderwijs.

Cultuur: van de hermenie tot Pinkpop en alles daartussen

Cultuur is voor D66 een basisbehoefte. Cultuur zet aan tot denken, cultuur maakt nieuwsgierig. Cultuur ontroert. Limburg is een culturele provincie in alle opzichten. Van vastelaovend tot de Draaksteken, van Pinkpop tot het Limburgs Museum. Limburg barst van de bruisende culturele evenementen, initiatieven en instellingen. Daar zijn we zuinig op.

Dat wil D66 niet alleen behouden, maar ook verder uitbouwen. Cultuur is namelijk niet alleen in zichzelf van waarde, maar heeft ook een positieve invloed op het leefgenot van inwoners en de aantrekkingskracht van dorpen en steden.

Wat kiest D66:

 • D66 wil dat de provincie blijft investeren in cultuur, kunst en erfgoed en het sociale weefsel van verenigingen in Limburg;
 • D66 wil dat de provincie aandacht heeft voor een vruchtbare voedingsbodem voor talent in alle regio’s in Limburg. Wat er per regio nodig is verschilt sterk. We willen dat onze inzet en subsidies hierop aansluiten en voorkomen dat middelen alleen naar de meest professionele of grootste organisaties in bepaalde regio’s gaan.
 • De afgelopen jaren zijn voor culturele instellingen en zeker ook podia zwaar geweest. D66 wil dat de provincie onderzoekt wat er nodig is voor een gezonde culturele infrastructuur de komende jaren en hiervoor eventueel aanvullende middelen voor uittrekt om vernieuwing of behoud van podia te behouden;
 • D66 maakt geen keuze tussen volkscultuur en ‘elitaire’ cultuur. Limburg heeft het allebei nodig en we moeten in beide investeren. Sterker nog: wij zien die scheiding niet zoals die soms wordt gemaakt. Wij denken dat alle vormen van cultuur elkaar kunnen versterken en vinden dat de provincie aan allebei een actieve bijdrage moet leveren.
 • D66 wil dat de provincie initiatieven om cultuur, muziek en sport digitaal te ontsluiten ondersteunt om cultuur voor een brede doelgroep toegankelijk te maken en een aantrekkelijke omgeving te zijn voor bands en gezelschappen om op te komen treden.
 • We maken ruim baan voor culturele evenementen: waar initiatieven ontstaan voor (boven)regionale evenementen, dan werkt de provincie constructief mee om dit mogelijk te maken. We zetten de subsidieregeling hiervoor dan ook voort.
 • We ondersteunen cultureel ondernemerschap en broedplaatsen door de hele provincie.
 • D66 gaat uit van een inclusieve samenleving. Evenementen, die door de provincie worden ondersteund, moeten in elk geval als (sub)doelstelling hebben een meer inclusieve samenleving te bevorderen.
 • De ligging van Limburg in de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas Noord biedt kansen voor een breed Euregionaal cultuuraanbod. D66 zet daarom in op een betere grensoverschrijdende samenwerking.