Een mobiele provincie


D66 wil goed bereikbare steden en dorpen en zet daarom in op duurzame mobiliteit in de vorm van concurrerend openbaar vervoer, betere fietsverbindingen, slimme mobiliteit en gedragsverandering. Alleen verdere uitbreiding van het aantal wegen en/of rijstroken is voor D66 geen oplossing voor ons dichtslibbende wegennet.
 
De provincie moet het provinciale wegennet en de kunstwerken wel goed onderhouden. De doorstroming van verkeer en de verkeersveiligheid bij belangrijke knooppunten blijven aandacht verdienen. Daarom verdwijnt de aanleg van provinciale wegen niet uit onze gereedschapskist, maar het is zeker niet het stuk gereedschap dat we bij voorkeur hanteren. Duurzamere alternatieven gaan voor.

Mobiliteit

Een robuust netwerk van goede doorgaande (snel-) fietsroutes levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, Wat D66 betreft, gebruikt de provincie daarvoor (net als bij provinciale wegen voor auto’s) ook eigen ruimtelijke procedures en zet de provincie daarvoor ook eigen middelen in.

D66 ziet goede spooraansluitingen op het Europese hogesnelheidsnet als hét alternatief voor het reizen per vliegtuig. Daarom zet D66 in op meer en betere grensoverschrijdende treinverbindingen die aansluiten op de hogesnelheidslijnen in Aachen, Düsseldorf en Liège.

D66 ziet niets in het groeiscenario van Maastricht-Aachen Airport. D66 was, is en blijft tegenstander van het langer openhouden van Maastricht Aachen Airport. Deze luchthaven blijft economisch én ecologisch onhoudbaar. Wanneer de luchthaven desondanks open blijft, zullen wij alles doen om overlast van de omgeving zoveel mogelijk te beperken en het aantal vluchtbewegingen zo laag mogelijk te houden.

Wij maken ons zorgen over de overlast voor de omgeving, de milieueffecten, leefbaarheid en over een blijvende aanslag op provinciale financiële middelen, die veel beter kunnen worden ingezet voor die vormen van mobiliteit waar veel Limburgers daadwerkelijk gebruik van maken.

Wat kiest D66:

  • D66 wil een aantrekkelijk netwerk van openbaar vervoer dat voldoet aan de behoefte van de reizigers in stedelijke gebieden en gemeenten in het platteland, dat kan concurreren met het vervoer per auto. Frequente en betrouwbare verbindingen zijn hiervoor een vereiste.
  • D66 gaat sturen op het realiseren van grensoverschrijdende treinverbindingen. Bijvoorbeeld door de verbinding van Eindhoven naar Aachen gedecentraliseerd te laten uitvoeren door Arriva via de Limburgse OV-concessie. We willen zo snel mogelijk elk uur een trein van Eindhoven naar Aachen, ook als daarvoor een van de bestaande intercity’s tussen Heerlen en Eindhoven moet worden vervangen. Na de aanpassing van station Eindhoven op weg naar 2040 kunnen deze verbindingen worden uitgebreid. Daarnaast willen de spoorverbinding Weert-Hamont-Antwerpen snel realiseren. Ook willen wij snel betere en snellere openbare vervoersverbindingen tussen Maastricht en Luik om hiermee de verbinding te maken met de rest van Europa.
  • D66 vindt de elektrificatie van de Maaslijn veel te lang duren en wil daarom blijven inzetten op een snellere elektrificatie van de Maaslijn. Hoewel we vinden dat het Rijk hierbij aan de lat staat, zijn wij ook als provincie bereid om hierin extra te stimuleren als dat versnelling oplevert.
  • We willen het aantal hoogwaardige grensoverschrijdende OV-verbindingen uitbreiden. Bijvoorbeeld in de vorm van een Limburgliner van Weert naar Maaseik, en daarnaast inzetten op een busverbinding van Hasselt naar Sittard, via Genk en Maasmechelen.
  • D66 wil snelfietspaden door de hele provincie. De (elektrische) fiets wordt steeds meer een alternatief voor de auto als het gaat om woon-werk-verkeer. Daarvoor zijn goede snelfietspaden essentieel. Met een goed netwerk sluiten we de komende jaren alle steden aan op snelfietsroutes.
  • D66 wil doorpakken op de mobiliteitsaanpak van Zuid-Limburg Bereikbaar, Roermond Bereikbaar en Trendsportal in Noord-Limburg voor filemijding, duurzame en slimme mobiliteit. Bijvoorbeeld door een actieve werkgeversbenadering, bevordering van het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en meer en betere doorgaande fietsroutes. Samenwerking en afstemming met onder andere de provincie Noord-Brabant is noodzakelijk om te kunnen doorpakken op deze mobiliteitsaanpak.
  • We willen een proef starten met inductieladen voor elektrische auto’s op parkeerplaatsen en op een wegvak.
  • D66 wil het ‘maak van de nul een punt’ verkeersveiligheidsbeleid voortzetten via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). We gaan dit doen door in te zetten op voorlichtingen, verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding in samenwerking met gemeenten, politie, Veilig Verkeer Nederland en het onderwijs.
  • D66 wil geen extra geld meer naar Maastricht Aachen Airport. Daarnaast willen we de overlast van het vliegveld voor de omgeving beperken, door minder vluchtbewegingen toe te staan en in te zetten op innovatie rondom elektrisch vliegen.