Hoofdstuk 10:
Dorpen waarin het fijn leven is (leefbaarheid)

Om ook in de toekomst fijn te kunnen blijven leven in Leudal, is het belangrijk een lange termijnvisie te ontwikkelen m.b.t. hoe wij in de toekomst willen wonen, werken en recreëren. In samenspraak met de mensen, die er nu wonen. Een lange termijnvisie, maar ook concrete korte termijnoplossingen. Door als gemeente echt samen met inwoners en bedrijven samen op te trekken bij het inrichten van de omgeving en het besteden van middelen, kunnen alle belangen goed worden afgewogen en blijven de dorpen duurzaam toekomstbestendig, levendig en aantrekkelijk.

Voorzieningen in de dorpen

Roggel - winkels Beeld: Benjamin Vissers

Wij willen voorzieningen zoals scholen, winkels en verenigingen in de dorpen behouden en waar nodig mobiele diensten bevorderen. Door de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij ook in onze gemeente te maken met leegstand van winkelpanden. Winkels blijven welkom maar leegstand niet. Wij willen leegstaande winkels ombouwen tot woningen en de
regiofunctie van Heythuysen verder ontwikkelen door het stimuleren van een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod, horeca en evenementen.

Verenigingen in Leudal

Carnaval in Neer - Beeld: Robert Sanders

Leudal heeft veel te bieden op het gebied van cultuur en verenigingen, maar wij willen dat het aanbod wordt uitgebreid, zodat iedereen in Leudal daarvan kan genieten. Daarom wil D66 dat er een goed gemeentelijk cultuurbeleid komt. Door het ondersteunen van culturele activiteiten en nieuwe evenementen te stimuleren, kan Leudal een nog aantrekkelijker gemeente worden. Cultuur en sport hebben een positieve invloed op de gezondheid en het geluk van mensen. Wij willen dat de jeugd meer gaat sporten en moedigen dorps overschrijdende en vereniging overschrijdende initiatieven voor de jeugd aan. D66 streeft ernaar dat iedereen in Leudal toegang heeft tot sport, culturele activiteiten en cultuureducatie. Ook voor mensen met een smalle beurs.

Een gezonde leefomgeving

Industrieterrein Zevenellen - Beeld: Leo Schouten

Mensen hebben recht op een gezonde leefomgeving. Met de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld industrieterrein Zevenellen neemt het risico op aantasting van die leefomgeving toe. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het beperken van die risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een goed vergunning- en handhavingsbeleid is m.b.t. industriegebieden, waarbij duidelijke voorwaarden aan bedrijven worden gesteld. Omwonenden worden daar actief bij betrokken. Afspraken dienen goed gehandhaafd te worden. Compenserende maatregelen worden getroffen voor omwonenden, zoals groen of financiële vergoedingen. Maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te garanderen.

Samenvattend

Om dit te bewerkstelligen, wil D66 de komende periode (2022-2026) inzetten op de volgende zaken:

  • Aantasting van de leefomgeving door nieuwe industrie voorkomen
  • Heythuysen krijgt een echte regio functie, in het weekend wordt het centrum autovrij
  • Een goed gemeentelijk cultuurbeleid
  • Ondersteunen van dorps overschrijdende en verenigingen overschrijdende activiteiten
  • Ieder kind moet kunnen sporten en toegang hebben tot cultuur
  • Initiatiefnemers zoeken voor het opzetten van een Leudalfestival voor de jeugd