Van carbid tot schoolontbijt
een gekleurd verslag van de raadsvergadering

Op 14 februari kwam de gemeenteraad van Leudal weer voor het eerst bijeen na het kerstreces. Het aantal punten op de agenda was beperkt, en vele punten waren al uitgebreid besproken in de raadscommissies, zodat de besluitvorming snel kon plaatsvinden.
Er werd ook een nieuw raadslid, Maarten Verschuuren uit Heibloem beëdigd voor Samen Verder. Wethouder Huub van Helden was jarig en oogstte zowaar waardering van oppositiefractie Ronduit Open (het was dan ook Valentijnsdag).

Gokreclames

Raadsvergadering Leudal - 14 februari 2023 Beeld: Leo Schouten

Een agendapunt dat wel tot discussie aanleiding gaf, was de wijziging van de Algemene Verordening van Leudal (APV). Namens D66 had Jort Raemakers een motie ingediend waarin de gemeente werd opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om gokreclames op de abri’s in Leudal te weren. Die zijn de laatste tijd veelvuldig te zien. Het is tegenstrijdig, dat gemeenten de taak hebben om armoede te bestrijden en inwoners met schuldproblemen te helpen, terwijl aan de andere kant reclame wordt gemaakt voor gokken. Gokken is zeer verslavend en leidt juist tot schulden bij inwoners.
Het college had kort voor de vergadering echter laten weten, dat verbieden van gokreclames in de APV niet mogelijk is, omdat dit landelijke wetgeving is. Volgens het college is het ook niet mogelijk om in een nieuw contract met de aanbieder van abri’s op te nemen dat gokreclames niet zijn toegestaan. Dit zou niet standhouden voor de rechter (recht op vrije meningsuiting).
D66 heeft de motie daarom ingetrokken en kondigde aan te onderzoeken, waarom dit in nadere gemeenten, zoals Amsterdam en Tilburg, wel mogelijk is. We komen er op terug.

Carbidschieten

Het college had ook een artikel opgenomen dat carbidschieten toestaat op oudjaarsavond. Rinke de Wit en Leo Schouten van de D66-fractie hadden echter principiële bezwaren tegen het toestaan van carbidschieten. Leo Schouten: ”…knalvuurwerk is nu verboden, maar met deze wijziging in de APV, wil het college nu carbidschieten toestaan op oudjaarsavond. Carbidschieten dat meer overlast veroorzaakt en dat gevaarlijker is dan vuurwerk, zeker als het onoordeelkundig wordt gedaan. De afgelopen jaarwisseling viel er één dode, niet ten gevolge van vuurwerk maar door carbidschieten. Bij de afgelopen jaarwisseling werd 10% van alle vuurwerkletsels veroorzaakt door carbidschieten”.
Rinke de Wit en Leo Schouten hadden een amendement ingediend, om het carbid schieten geheel te verbieden, maar dat werd naast hen alleen door de fractie van Progressief Akkoord Leudal gesteund.
De andere leden van de D66-fractie hadden geen principiële bezwaren tegen carbidschieten, maar waren wel van mening, dat als carbidschieten wordt toegestaan, dat goed geregeld moet worden: alleen overdag, in het buitengebied en met nog nader door het college te bepalen voorwaarden. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen.
De wijziging in de APV werd vervolgens met alleen een tegenstem van Leo Schouten aangenomen.

Armoedebeleid

Wethouder Huub van Helden - verdedigt op zijn verjaardag het voorgestelde armoedebeleid Beeld: Leo Schouten

Het college vroeg toestemming van de raad om het budget voor armoedebestrijding te verhogen om een aantal maatregelen te kunnen nemen, zoals:
– het verhogen van de inkomensgrens voor bijzondere bijstand van 120 naar 130%
– aansluiting van Leudal bij het volwassenenfonds, dat deelname aan sport en cultuur mogelijk maakt voor inwoners met een beperkt inkomen
– compensatie van hoge energiekosten voor huishoudens tot 150% van de bijstandsnorm;
D66 had gevraagd om bij een aantal regelingen voor kinderen de inkomensgrens te verhogen van 130% naar 150% van de bijstandsnorm. Rinke de Wit: “het maakt ook in Leudal nog steeds uit waar je wieg staat. Met dit, door D66 ingebrachte voorstel, dat niet eens zoveel kost, hebben meer kinderen meer gelijke kansen. Iedereen moet mee kunnen doen. D66 geeft graag meer kinderen een extra zetje. Maar helaas; zoals in de commissie sociaal al bleek en later in de wandelgangen werd bevestigd, is hiervoor in deze raad geen meerderheid.”
De wethouder beloofde nog wel na te gaan, hoeveel deze wens van D66 zouden kosten en om ook snel te onderzoeken of er behoefte is aan een schoolontbijt op de scholen in Leudal.

Interpellatie

Tenslotte had de fractie van Ronduit Open gevraagd om een interpellatie over de trage beantwoording door het college van vragen over een wijziging van het bestemmingsplan. Ronduit Open wilde weten of een aangevraagde wijziging een normale aanvraag betrof of dat het een legalisatie van nieuwbouw zonder toestemming betrof. Ondanks verscheidene verzoeken, was er maar geen duidelijk antwoord op deze vraag gekomen. Uiteindelijk kwam een dag voor de raadsvergadering het antwoord dat het inderdaad een legalisatie betrof. Het college schreef dit toe aan een misverstand dat mede was veroorzaakt door vacatures, maar Ronduit Open bleef ontevreden met dit antwoord.

Korte raadsvergadering

De raadsvergadering was tot ieders verbazing al na een uur afgelopen. Maar waarschijnlijk is dat slechts de stilte voor de storm en komen er in de volgende raadsvergaderingen weer vele raadsvoorstellen naar de Raad toe.

Heeft U commentaar dan horen wij dat graag. Wilt U een vergadering van de D66-fractie bijwonen, dan kunt u contact opnemen met Leo Schouten. De data van de fractievergaderingen staan op deze website.