Uit de raad van 5 juli 2022

Op 5 juli 2022 was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomervakantie. Dit is altijd een belangrijke vergadering omdat de jaarrekening en de zogenaamde kadernota worden besproken. Uit de jaarrekening is af te leiden, hoe goed de gemeente het financieel heeft gedaan en welke plannen zijn gerealiseerd. In de kadernota zet het college de lijnen uit voor de begroting van het komende jaar. Als fracties wat willen bijsturen in de begroting, dat is dit het moment. Als de definitieve begroting wordt besproken (in november), dan is het veel lastiger om een wijziging te realiseren. In dit verslag een overzicht van de behandelde agendapunten en de standpunten die D66 heeft ingenomen.

Nieuwe raadsleden

de burgemeester en de griffier - tijdens de raadsvergadering Beeld: Leo Schouten

In deze vergadering werden ook de raadsleden benoemd ter vervanging van de raadsleden die tot wethouder zijn gekozen in de vorige raadsvergadering. Bij het CDA werd Dirk Jimmink benoemd, bij Samen Verder is mevrouw Carole Piepers benoemd tot raadslid. Een vervanger voor Michel Graef (Samen Verder) is nog niet benoemd. Arno Walraven houdt ons nog in spanning of hij het raadslidmaatschap zal accepteren of niet.

Veiligheidsregio

Eén van de eerste agendapunten was de jaarrekening en begroting van de veiligheidsregio Noord-Limburg (GGD en brandweer). Leo Schouten gebruikte namens D66 de gelegenheid om de veiligheidsregio te bedanken voor haar inzet in de afgelopen twee jaar. De veiligheidsregio heeft in de afgelopen twee jaar aan vele crisis (brand Meinweg, overstroming Maas, opvang Oekraïners en de pandemie) het hoofd moeten bieden, en van de organisatie en haar medewerkers is grote flexibiliteit gevraagd. Helaas zal nog veel gevraagd worden van de veiligheidsregio in de komende tijd. De andere fracties en de burgemeester vielen D66 bij in het dankwoord.

Woningbouw Midden-Limburg

Nieuwbouw te Ell - Beeld: Robert Sanders

Bij de regionale structuurvisie voor het bouwen van nieuwe woningen in Midden-Limburg werd namens D66 het woord gevoerd door Romy van Heur. Woningbouw is een belangrijk speerpunt voor D66. In het college-akkoord is afgesproken om ernaar te streven dat er 750 nieuwe woningen gebouwd worden in Leudal in de komende vier jaar. Dat is meer dan in de afgelopen jaren. Romy van Heur drong erop aan dat het college snel werk maakt om deze ambities ook te realiseren.

Meedoen en wonen

André Kierkels sprak over de regiovisie ‘Meedoen en Wonen’. Dit gaat om kwetsbare inwoners die een thuis moeten krijgen in woningen in de wijken. Tijdige en open communicatie met andere inwoners en zorgverleners is nodig om dit ook te realiseren.

Subsidie voor kleine
scholen

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

Vervolgens besprak de Raad de verordening die regelt dat de gemeente extra geld kan uitkeren om ervoor te zorgen dat de kleine scholen in Heibloem en Kelpen-Oler open kunnen blijven. Rinke de Wit sloot af met: “Laten we deze voorstellen nu raadsbreed goedkeuren zodat we de mensen in Heibloem en Kelpen Oler definitief kunnen feliciteren met het openblijven van de basisscholen.” De verordening werd vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd.

Jaarrekening 2021

Leo Schouten besprak de jaarrekening 2021 van de gemeente Leudal namens D66. Er is een overschot van 2,1 miljoen, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Helaas zijn dit voor het grootste deel eenmalige meevallers, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat vanwege de pandemie bepaalde zaken niet doorgingen. Leo Schouten vroeg zich in hoeverre deze kosten alsnog in de komende jaren voor rekening van de gemeente komen. Ook zijn er zorgen voor de komende jaren. Er zal nog steeds fors moeten worden bezuinigd op het Sociaal Domein. De uitgaven van de gemeente zijn veel hoger dan de vergoeding die de gemeente van het Rijk ontvangt. Deze zorgen werd beaamd door de nieuwe wethouder Huub van Helden. Andere fracties en D66 hadden vele vragen gesteld over de jaarrekening, maar de antwoorden werden pas de middag voor de vergadering ontvangen. Het was niet mogelijk om de antwoorden goed te bestuderen. De Raad stemde wel in met de jaarrekening en de bestemming van het overschot.

commissies van de Raad

De Raad verkoos nog de voorzitters van de commissies en de leden van werkgeverscommissie. Jort Raemakers werd benoemd tot voorzitter van de commissie Fysiek. De commissie Fysiek is de commissie is raadsstukken, zoals wijzigingen in bestemmingsplannen, bespreken in voorbereiding op de eigenlijke raadsvergadering (waar de besluitvorming plaats vindt). Leo Schouten werd benoemd tot lid van de werkgeverscommissies. De werkgeverscommissie vervult de rol van de werkgever m.b.t. de griffie. Deze commissie moet nu kijken of de bezuinigingen die zijn afgesproken voor de griffie wel te realiseren zijn en niet het functioneren van de gemeenteraad of het bestuur van de gemeente negatief beïnvloedt.

Kaderbrief 2023

Bij de kaderbrief sprak Jort Raemakers namens de fractie. Hij sprak zijn zorgen uit over de bezuinigingen van 1,6 miljoen euro die afgesproken zijn voor het Sociaal Domein. De nieuwe coalitie heeft te bezuinigen bedrag weliswaar met 1,1 miljoen euro verlaagd, maar 1,6 miljoen blijft fors. D66 heeft er vertrouwen in dat de nieuwe wethouder de bezuinigingen kan realiseren zonder dat dit mensen in de kou zet.
Jort Raemakers liet verder weten dat hij blij was met de extra middelen voor evenementen en vroeg aandacht voor te kleine budget voor het groenonderhoud.

Stikstofdossier

Elle Snijders - houdt een betoog namens de CDA-fractie over het stikstofdossier Beeld: Leo Schouten

Het laatste punt op de agenda was een motie van Ronduit Open waar gepleit ervoor werd gepleit dat de gemeente Leudal eigen beleid gaat ontwikkelen om het stikstofoverschot te bestrijden en plannen te maken voor de boeren die knel zijn komen te zitten. Dit is een beladen onderwerp, waarbij het CDA een emotioneel betoog hield voor de boeren. Voor de gelegenheid had het CDA een rode doek om de pols gebonden. De discussie liep hierbij ook redelijk hoog op.
De bijdrage van D66 (woordvoerder Jort Raemakers) is in een ander nieuwsbericht beschreven. De motie werd verworpen met alleen de stemmen van Ronduit Open en Progressief Akkoord Leudal voor.

Tot na de vakantie!

De volgende raadsvergadering is in september. We wensen iedereen een mooie vakantie zonder zorgen.