Onderwijs, onderwijs en nog wat onderwerpen

Een gekleurd verslag van de raadsvergadering.
Op 26 september 2023 begon het nieuwe politieke jaar van de gemeente Leudal. Het was een vergadering met enkele spannende punten, met name de toekomst van de basisschool in Buggenum en het dossier Landgoed Leudal.

Omroep ML5

D66 hecht veel waarde aan een sterke lokale pers en had daarom grote zorgen over de ontwikkelingen bij de lokale omroep ML5. Vorig jaar is daar bijna het hele ‘programmabeleidbepalend orgaan (PBO)’ opgestapt. Het PBO bepaalt het programmabeleid van de omroep en moet representatief zijn voor de verschillende stromingen in de gemeente.
De gemeenteraad moet beoordelen of het PBO voldoende representatief is. ML5 had een nieuw voorstel gedaan, maar Leo Schouten had namens D66 zorgen of de leden van het PBO voldoende representatief zijn voor de stromingen in de gemeenten waar ML5 actief is. Bij wijze van spreken lijkt het alsof de stroming ‘patiënt’ vertegenwoordigd wordt door een directeur van het ziekenhuis (voor de duidelijkheid: deze categorie bestaat niet). Toch stemde D66 uiteindelijk in met de voordracht, omdat het afwijzen forse consequenties heeft. Ook zal deze PBO maar kort in functie zijn, ML5 is bezig met een fusie met andere omroepen in Midden-Limburg. D66 wil daarom in gesprek met de lokale omroep over de wijze van selectie van kandidaten voor het PBO.

Bestemmingsplan Grasheim te Grathem

Door een bewonersinitiatief zullen 12 woningen gebouwd worden op de oude sportvelden bij Grathem. Romy van Heur zei blij te zijn met initiatief en hoopte dat dit een stimulans zou zijn voor andere initiatieven van bewoners.

Landgoed Leudal

Landgoed Leudal - Beeld: Leo Schouten

Volgens het bestemmingsplan moet het gebruik ten behoeve van arbeidsmigranten ‘ondergeschikt’ zijn aan recreatief gebruik. De rechter heeft onlangs gekeken naar het aantal overnachtingen op één dag en concludeerde dat dit niet ‘ondergeschikt’ is. De gemeente probeert nu met een andere definitie het begrip ‘ondergeschikt’ te verduidelijken, waarbij Landgoed Leudal zal moeten investeren in het recreatieve gedeelte, waardoor de overgang naar volledig recreatief gebruik in 2026 gemakkelijker zal verlopen.
Samen Verder en D66 steunden het college, andere partijen waren niet overtuigd. Besluitvorming over dit voorstel is aangehouden, omdat het afwijzen van het voorstel de gemeente in verdere problemen zou brengen.

Motie bemiddeling

Op initiatief van D66, hebben Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal een motie ingediend die het college oproept om een laatste poging te doen om tot een bemiddeling te komen. Jort Raemakers: “In 2020 is de bemiddelingspoging mislukt. Echter, betrokken partijen geven aan met elkaar in gesprek te willen om er zo hopelijk samen uit te komen. Deze motie heeft niet de illusie dat als alle partijen aan tafel gaan zitten alles makkelijk op te lossen is, maar moet gezien worden als een oproep om nog één ultieme poging te wagen om er zonder tientallen rechtszaken uit te komen met elkaar.”
De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Huisvestingsplan onderwijs

Wethouder Robert Martens - beantwoordt vragen van de Raad op 26 september 2023 Beeld: Leo Schouten

Wethouder Martens werkt aan het integraal huisvestingsplan voor onderwijs van de gemeente Leudal. De gemeente moet dit doen, om in kaart te brengen welke investeringen nodig zijn om de scholen in de gemeente goed te huisvesten. Sommige gebouwen moeten gerenoveerd of vervangen worden, in alle gebouwen zal aandacht besteed moeten worden aan de ventilatie. Al met al zal het waarschijnlijk om tientallen miljoenen gaan.
In de raadsvergadering werd een eerste plan gepresenteerd, met de uitgangspunten voor dit plan. Jort Raemakers sprak namens D66 zijn steun uit voor de eerste plannen. Hij vroeg aandacht voor de huisvestingsproblemen voor de middelbare school Ursula en drong erop aan dat de besluitvorming nog dit jaar zou plaatsvinden. Ook vroeg hij aandacht voor de mogelijkheden om schoolgebouwen multifunctioneel te gebruiken. Bijna alle raadsleden steunden het voorstel.

Basisschool te Buggenum

Grote drukte op de publieke tribune - bij agendapunt over basisschool in Buggenum Beeld: Leo Schouten

Het belangrijkste punt op de agenda was de toekomst van de basisschool te Buggenum. Nadat SPOLT de school had gesloten, was er een enquête onder ouders met kinderen door DUO over de stichting van een nieuwe school en gebleken is dat er meer dan voldoende steun is. Het is dus waarschijnlijk dat de minister in het voorjaar van 2024 toestemming zal geven voor het stichten van een nieuwe school in Buggenum, die zal worden geëxploiteerd door de stichting Akkoord!PO.
Maar de financiering van die school vanuit het rijk zal pas in september 2025 beginnen. Dat betekent dat de kinderen uit Buggenum nog bijna twee jaar moeten wachten tot ze weer in het eigen dorp naar school kunnen gaan.
Het college had aan de Raad een voorstel voorgelegd om een krediet te verstrekken voor het inrichten van een nieuwe school. Maar door de ouders uit Buggenum was aangedrongen op een snellere start, door de stichting van een dependance. De stichting Akkoord!PO had laten weten dat ze dan wel een tekort hadden van 300.000€.

Motie over toekomst school in Buggenum

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

Samen Verder, CDA en D66 hadden een motie opgesteld, om dat mogelijk te maken. Het probleem is echter dat de wetgeving in Nederland de gemeente niet toestaat om onderscheid te maken tussen scholen, dus als Akkoord!PO een subsidie van de gemeente krijgt, dan kunnen SPOLT en Ursula ook een beroep daarop doen. Dit zogenaamde precedent zou betekenen, dat de kosten op zouden lopen voor de gemeente. Jort Raemakers heeft een uitgebreid betoog gehouden en stelde dat D66 de stichting van een dependance in Buggenum steunt, omdat:
D66 onderwijs altijd op plaats 1 staat
de Leefbaarheid in Buggenum op het spel staat
wachten kan leiden tot een afname van het aantal leerlingen voor de school
D66 voorstander is van investeren in het onderwijs.
D66 is dan ook bereid om de precedentwerking te accepteren. De motie werd aangenomen met algemene stemmen.

Tot slot

Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom om ons een mail te sturen.
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief van de fractie, kunt u een mail sturen.