Een gekleurd verslag uit de raadsvergadering van 13 december 2022.
Op 13 december kwam de gemeenteraad van Leudal bijeen. De agenda was lang en iedereen hield er rekening mee dat de agenda niet op één avond kon worden afgewerkt en dat op 20 december de vergadering zou worden voortgezet voor de laatste punten. Ondanks vele schorsingen, tot twee keer staken van stemmen en het feit dat de coalitie niet geheel op één lijn zat, werd de agenda toch op één avond afgerond.

de ‘Klink’, Buggenum

Aanzicht Buggenum - Beeld: Leo Schouten

Er ontstond discussie om een belevings- en beweeggebied in te richten in het terrein ‘de Klink’ bij Buggenum. In tegenspraak tot het gemeentelijk aanbestedingsbeleid was er door de dorpsraad maar één offerte aangevraagd, terwijl dat er drie hadden moeten zijn. Jort Raemakers: “We dienen daarom een amendement in om pas over te gaan tot uitbetaling van de subsidie als hieraan wordt voldaan. Het is een bijzonder slecht signaal naar inwoners als de gemeente afwijkt van het eigen beleid.” De wethouder trok het boetekleed aan, dit had duidelijker afgesproken moeten worden met de dorpsraad. PAL, CDA en D66 steunden het amendement, Ronduit Open en Samen Verder stemden tegen. Maar omdat er één raadslid van Samen Verder ontbrak, staakten de stemmen. De stemming over het amendement moet dan eigenlijk doorgeschoven worden naar de vergadering, maar omdat de Raad vervolgens het ongewijzigde raadsvoorstel wel aannam, is het amendement komen te vervallen. Een unicum.

Gemeentelijk belastingen

Een omvangrijk agendapunt was het vaststellen van de gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) en de leges (kosten van allerlei gemeentelijke diensten). Ronduit Open maakte bezwaar tegen de verhoging van de OZB. Onnodig volgens Ronduit Open. Maar Leo Schouten gaf de volgende verklaring namens D66: “Geen burger vindt het leuk om belastingen te betalen. Maar de burger verwacht ook dat het groen worden onderhouden, de wegen in goede staat zijn, de dorpshuizen openblijven, het afval wordt opgehaald, en dat er voor de zwakkeren wordt gezorgd. Om dat waar te kunnen maken moet de gemeente wel over voldoende middelen beschikken. Het meeste geld komt uit het gemeentefonds, maar een klein deel moet worden aangevuld met lokale belastingen, dus de OZB, de afvalstoffenheffing en zo.
Deze coalitie heeft een groot aantal ambities die zij de komende jaren wil realiseren. Voor D66 zijn die op het gebied van het onderwijs, de woningbouw en het klimaat en milieu. Dat kost geld en daarvoor is het nodig om de inkomsten op peil te houden.”
De verordeningen voor de gemeentelijke belastingen en leges werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Kwijtschelding van belastingen

Ronduit Open had nog wel een amendement ingediend op de regeling voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Ronduit Open stelde voor om ook de OZB bij deze regeling te betrekken en om de kwijtschelding ook mogelijk te maken voor zelfstandigen. Kwijtschelding van de OZB is echter weinig effectief volgens Leo Schouten. Huurders betalen geen OZB, dat doen alleen de eigenaren van woningen. De huurders betalen de OZB als onderdeel van hun huur en kunnen geen kwijtschelding van de OZB aanvragen. Wooneigenaren hebben eigendom (het huis) en komen daarom niet gauw in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen is een goed idee (meer gemeenten doen dat), maar het is nog niet zo gemakkelijk te regelen. De coalitie droeg de wethouder om op korte termijn met een plan voor de armoedebestrijding te komen, waarin dit punt meegenomen kan worden.

Geen hondenbelasting meer!

Voor D66 was een belangrijk punt, dat per 1 januari 2023 de hondenbelasting worden opgeheven. Leo Schouten: “D66 is blij met de afschaffing van de hondenbelasting. Dit was een belangrijk punt uit onze campagne, en we zijn blij dat we dit nu kunnen realiseren. Deze belasting werd door hondenbezitters als unfair beschouwd. Verder waren de kosten op controle relatief hoog, waardoor de netto opbrengst beperkt was.”

Delegatiebesluit omgevingswet

Overleg met wethouder Graef - tijdens één van de vele schorsingen legt wethouder Graef uit, wat de consequenties van het amendement zijn. Beeld: Leo Schouten

Een ingewikkeld punt was het vaststellen van het delegatiebesluit ter voorbereiding op de omgevingswet. Dat delegatiebesluit regelt in welke gevallen het College kan afwijken van het omgevingsplan (was bestemmingsplan) zonder de Raad eerst te raadplegen. Als dit niet ruim genoeg is, dan ondervinden veel aanvragen vertraging (alle wijzigingen moeten voorgelegd worden aan de Raad), als het te ruim is, dan wordt de Raad wellicht geconfronteerd met afwijkingen van het omgevingsplan waarmee burgers en Raad niet blij zijn. Ronduit Open had een amendement ingediend, dat wat beperkingen voorstelde in dit delegatiebesluit. Gedurende de vergadering en na enkele schorsingen, kon de Raad instemmen met het amendement en met het raadsvoorstel.

Versnellingsagenda wonen

Versnellingsagenda Wonen - Beeld: Gemeente Leudal

Een belangrijk agendapunt was de versnellingsagenda voor het Wonen. In deze notitie geeft het College aan hoe zij de ambities om woningen te bouwen wil realiseren. Jort Raemakers: “Leudal gaat versnellen! We gaan met deze versnellingsagenda ruimte scheppen voor het realiseren van nog meer woningen in Leudal. Wel willen we het graag mogelijk maken om de minimale vierkante meters van 65 naar 45 aan te passen voor een woning of appartement. Hier dienen wij samen met het CDA een amendement voor in.” Hieraan werd nog gekoppeld, dat dit dan wel woningen moeten zijn die voor huursubsidie in aanmerking komen. D66 hoopte hiermee dat er juist woningen zouden komen voor jongeren en starters, maar helaas wilden Ronduit Open en Samen Verder het amendement niet steunden, waardoor de stemmen wederom staakten. De Raad wilde echter niet de besluitvorming vertragen en stemden in met de versnellingsagenda.

de Bombardon

Gemeenschapshuis de Bombardon te Heythuysen - Beeld: Robert Sanders

Nog enig tumult ontstond over het treasury-statuut. Dit regelt de voorwaarden waaronder de gemeente Leudal leningen kan verstrekken aan verenigingen en stichtingen. De gemeente wil de voorwaarden aanscherpen, en verenigingen en stichtingen die een subsidie aanvragen moeten aantonen dat zij het geld niet op een andere manier kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld twee afwijzingen van banken voor een lening). In de commissie Bestuur & Middelen was er weinig discussie geweest over dit agendapunt, maar in de raadsvergadering meldde Ronduit Open dat een subsidieverzoek van de voorziening Bombardon te Heythuysen al werd beoordeeld op basis van de nieuwe voorwaarden. De andere raadsleden waren niet geïnformeerd over deze situatie en waren niet in staat dit te beoordelen. Wel waren alle fracties van mening dat een subsidieaanvraag beoordeeld moet worden op de oude verordening, zolang de nieuwe verordening niet officieel is vastgesteld en ingegaan. Op een vraag vanuit de Raad bleek dat het geen probleem is als de verordening pas in de volgende vergadering wordt vastgesteld en daarom werd besluitvorming dan ook uitgesteld. Na de raadsvergadering is het College tot overeenstemming gekomen met het bestuur van de Bombardon, waardoor deze voorziening open kan blijven.

Moties over de armoedebestrijding

Als laatste werden er nog twee moties van Ronduit Open besproken. Een motie om de inkomensgrens minimabeleid te verhogen van 120 naar 150% en een motie om de bijdrage aan de aanvullende ziektekostenverzekering te verhogen. De coalitie heeft echter met klem de portefeuillehouder van Helden gevraagd om voor de volgende raadsvergadering met concrete voorstellen voor een armoedebeleid te komen, zodat de Raad dan een gebalanceerd en goed uitgewerkt pakket van maatregelen kan aannemen. De moties van Ronduit Open zijn niet doorgerekend, het is daarom onduidelijk of Leudal het wel kan betalen.

Heeft U vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de D66-Fractie.