Eigenlijk niets te melden – een gekleurd verslag van de raadsvergadering

Op 21 maart 2023 kwam de gemeenteraad van Leudal weer voor een vergadering bijeen. Het aantal agendapunten dat werd besproken was echter beperkt en de vergadering duurde ook maar kort.

Korte agenda

Jort Raemakers - reageert op Ronduit Open Beeld: opname raadsvergadering

Op de agenda stonden een aantal agendapunten, bijvoorbeeld de aansluiting tot een gemeenschappelijke regeling voor geografische taken, de plannen van de gemeenschappelijk regeling voor het sociaal domein, et cetera. Tamelijk technische onderwerpen die de meeste burgers weinig zullen zeggen. Daarnaast het vervangen van parkeerplaatsen bij het oude gemeentehuis van Hunsel. Maar deze onderwerpen waren voorbesproken in de commissies en hoefden niet apart besproken te worden in de raadsvergadering en werden bij acclamatie goedgekeurd.

Woningbouw in Grathem

Plannen voor woningbouw - Markt 8a, Grathem Beeld: Aanvraag bestemmingsplan

Enig discussie ontstond over twee onderwerpen. Allereerst de woningbouw op het oude terrein van transportbedrijf Huskens te Grathem. Alle partijen, waaronder ook D66, waren blij met de plannen. De rotte kies in het centrum van Grathem wordt nu zinnig ingevuld met negen nieuwe levensbestendige woningen. Dit past perfect in de plannen van de coalitie om de woningbouw in Leudal te versnellen. Uiteraard werd ook dit voorstel bij acclamatie aangenomen.

Decembercirculaire

De meeste discussie ontstond over de zogenaamde decembercirculaire. In deze circulaire (die een aantal keer per jaar verschijnt), krijgen de gemeenten van het rijk nadere informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds en andere specifieke uitkeringen. Uit de circulaire kan de gemeente afleiden hoeveel geld ze krijgt en moet de gemeente haar begroting aanpassen op basis van deze circulaires.
Ronduit Open had geen opmerking over de decembercirculaire, maar greep de gelegenheid aan om bezwaar te maken tegen de verhoging van de OZB en haar wens om overschotten terug te geven aan de burgers. Of om anders nieuwe plannen te ontwikkelen. Eigenlijk een herhaling van de algemene beschouwingen van november vorig jaar. Jort Raemakers reageerde namens D66 en maakte bezwaar tegen het beeld dan Ronduit Open opriep. De coalitie is bezig met het ontwikkelen van plannen, waarvoor investeringen van de gemeente nodig is. In december vorig jaar zijn al plannen vastgesteld voor het groen- en wegenonderhoud en dat zal leiden tot extra investeringen in de komende jaren. Wethouder van Helden legde ook uit dat de gemeente wordt geconfronteerd met extra uitgaven die niet geheel waren voorzien, zoals de hogere kosten voor personeel door nieuwe CAO-afspraken. Uiteindelijk werd ook bevestigd dat het Ronduit Open niet om de decembercirculaire ging, want alle partijen, inclusief Ronduit Open, stemden in met de gevolgen van de decembercirculaire voor de begroting van de gemeente.

Maar 34 minuten

Na 34 minuten was de vergadering klaar. Waarschijnlijk zal de Raad in de komende vergaderingen wel geconfronteerd worden met extra veel agendapunten en zijn dan extra vergaderdagen nodig.

D66 komt naar U toe

Eigenlijk is er dus weinig te melden over deze raadsvergadering.
Maar de D66-fractie blijft actief en wil in contact komen met burgers en werkbezoeken afleggen. Op deze website vindt u bijvoorbeeld een verslag van een bezoek aan de Leistert te Roggel. Als u een contact met één of meer van onze raadsleden op prijs stelt, laat het ons weten (mail: [email protected]). We gaan graag met u in gesprek.