De PMD-zakken worden gratis – een gekleurd verslag van de raadsvergadering

Op 4 juli 2023 was er de laatste vergadering van de gemeenteraad van Leudal voor de zomervakantie. Traditioneel is dan de kadernota het belangrijkste agendapunt, maar andere agendapunten riepen deze keer meer discussie op. Het starten van een onteigeningsprocedure in het gebied Wijnaerden en vooral de wijze van ophalen van PMD-zakken leiden tot felle discussies. Het laatste betekende voor D66 het realiseren van een campagne-item: de PMD-zakken worden vanaf 2024 gratis verstrekt.

PMD zakken

Afvaldumping - Beeld: Robert Sanders

De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2024 het PMD afval huis-aan-huis te laten ophalen. Dit was de laatste jaren een heikel punt dat elke keer weer tot heftige discussies leidde in de commissie en in de Raad.
In 2021 had de reinigingsdienst Maasland een alternatief systeem voorgesteld voor het ophalen van afval. Voor PMD was het plan om het afval huis-aan-huis op te halen. Maar de gemeenteraad van Leudal wilde vasthouden aan het oude systeem, vanwege de mogelijke stank in huis als je PMD moet bewaren en de mogelijke vervuiling op straat.
Maar het ging niet goed. Het PMD afval in de andere Maasland-gemeentes was goed of werd beter van kwaliteit na invoering van het nieuwe systeem. Maar het PMD van Leudal bleek bij steekproeven in 2022 voor meer dan 30% vervuild te zijn (o.a. spijkerbroeken!). Als er teveel vervuiling in zit, dan kan het PMD afgekeurd worden en dan krijgt Leudal geen vergoeding meer voor het PMD, en moet het betalen omdat het PMD dan als restafval wordt verwerkt. Dat zou Leudal meer dan 500.000 euro per jaar kosten!

discussie in de Raad

Daarom stelde wethouder Wijers voor om ook in Leudal het PMD huis-aan-huis te gaan ophalen, net zoals in Maasgouw en Roerdalen. Ronduit Open en een deel van de fractie van Samen Verder waren fel tegen. Zij wilden inzetten op meer voorlichting, maakten zich zorgen over de kosten, en meenden dat de bevolking van Leudal het huidige systeem wil behouden.
Jort Raemakers van D66 wees er op dat de gemeente al veel werk heeft gemaakt van voorlichting. D66 wil niet graag steeds terug komen op genomen besluiten, maar vindt ook dat als duidelijk is dat het niet goed gaat, dat er ingegrepen moet worden. Verder was uit een enquête onder de inwoners dat 63% van de inwoners geen probleem heeft met het ophalen van PMD-afval aan huis.

moties over PMD

D66 fractie - tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 Beeld: Rinke de Wit

D66 had samen met CDA, Progressief Akkoord Leudal en een deel van de Samen Verder-fractie moties ingediend, die het college vroegen om de mogelijkheid te onderzoeken om ringen aan te schaffen die aan lantaarnpalen bevestigt kunnen worden voor het ophangen van de PMD-zakken. Ook hadden zij een motie ingediend om de ophaalfrequentie in de zomer te verhogen naar eens per week. De wethouder reageerde instemmend op beide moties. Met ruime meerderheid werd de nieuwe regeling voor het PMD goedgekeurd en de moties werden raadsbreed aangenomen.
Jort Raemakers kon niet nalaten, om op te merken dat hiermee ook een prominent campagne-item van D66 wordt verwezenlijkt. De PMD-zakken worden voortaan gratis verstrekt. Uiteraard betaalt de burger indirect mee via de afvalheffing. Maar de burger krijgt de goede materialen van de gemeente en hoeft niet op zoek te gaan naar een supermarkt waar de juiste PMD-zakken te verkrijgen zijn.

Onteigening

André Kierkels - raadslid voor D66 Leudal Beeld: gemeente Leudal

In 2018 is het bestemmingsplan voor Wijnaerden goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarbij wordt het gebied tussen Neer en Buggenum ontgrond. Dit is van belang voor de winning van grind en zand, voor het beperken van wateroverlast, en zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van het gebied na afronding van de grindwinning. Met één van de eigenaren kon echter geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, en de gemeente was nu genoodzaakt om een onteigeningsprocedure te starten. Als een dergelijke ingrijpende procedure wordt gestart, zal de rechter de redelijkheid van het besluit van de gemeente toetsen en laat de rechter de waarde van de grond bepalen door een deskundige.
Meerdere fracties hadden hier bedenkingen tegen. Een onteigening is een tamelijk zwaar middel. Ook André Kierkels was terughoudend namens D66 en pleitte nadrukkelijk voor een laatste bemiddelingspoging. Het CDA dreigde zelfs tegen te stemmen, maar was na beraad bereid het voorstel te steunen, mits het college toezegde een laatste poging te doen om de eigenaar van de grond (en de ontgrinder) tot overeenstemming te laten komen door het aanwijzen van een bemiddelaar.
Toen wethouder Graef die toezegging deed, was er een meerderheid in de Raad en kreeg het College toestemming om de procedure te starten als de eigenaar geen gebruik maakt van het bemiddelingsaanbod.

Kadernota

De drie thema’s van de kadernota verbeeld: - sociale basis, passend en buitengebied Beeld: gemeente Leudal

De kadernota is één van de belangrijkste agendapunten in de jaarcyclus van een gemeenteraad. In de kadernota zet het College zijn plannen uit voor de volgende begroting. Dit is ook de gelegenheid voor de Raad om voorstellen te doen, voor ingrijpende wijzigingen is de behandeling van de begroting in november eigenlijk al te laat.
Het college had dit jaar voor een geheel andere nieuwe aanpak gekozen. Geen dichtgetimmerde kadernota, maar een lijst van 18 punten die als PM (pro memorie; nog niet ingevuld) waren opgevoerd. In september kan de raad in discussie over welke van deze 18 posten prioriteit zouden moeten krijgen. Deze werkwijze geeft de raad een grotere invloed en dit werd door alle fracties positief beoordeeld.
De raad nam wel de gelegenheid nog wat keuzes toe te voegen, vergroening van dorps- en schoolpleinen en een afweging of de OZB extra verhoogd moet worden (zoals is afgesproken in het coalitieakkoord; maar zou wel ten koste van de te realiseren plannen). Beide amendementen werden door alle raadsfracties gesteund.

Woonwagens

Woonwagenkamp Heythuysen - Beeld: Leo Schouten

Als hamerstuk nam de gemeenteraad besluiten over uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens in Haelen, Ell en Roggel. Vele jaren waren er grote problemen rond de woonwagens. Wethouder Martens (D66) heeft nu de relaties met de woonwagenbewoners glad gestreken en is bezig om het beheer van de verhuurde woonwagens over te dragen aan woningbouwstichtingen.
Mede daardoor is er nu ook ruimte om het aantal standplaatsen uit te breiden.

Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom: mail D66 fractie. De fractie van D66 wenst alle burgers een goede vakantie. In september is weer de volgende raadsvergadering.