de gemeenteraad en D66 in maart

De fractie van D66 wil de burgers in Leudal graag op de hoogte houden van de punten die in de gemeenteraad van Leudal aan de orde komen. Als inwoners willen meedenken over het standpunt dat de fractie in zal nemen in de raadscommissies en Raad, dan zijn zij van harte welkom bij de vergaderingen van de fractie. Ook als U ‘gewoon’ een vergadering wilt bijwonen, dan bent U altijd welkom. Als U een specifiek punt wilt bespreken, dan horen we dat wel graag van tevoren, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Wel moet opgemerkt worden dat er deze cyclus maar weinig belangrijke punten aan de orde komen. De verwachting is dat het de komende maanden veel drukker wordt.

de raadscyclus

Gemeentehuis Leudal - Beeld: Leo Schouten

Stukken die besproken worden in de Raad, worden eerst voorbesproken in raadscommissies. Daar wordt gekeken hoe de fracties denken over het onderwerp en wordt bekeken of het onderwerp rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad. De gemeenteraad van Leudal kent drie raadscommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur & Middelen. De commissievergaderingen worden door de fractie- en commissieleden van D66 voorbesproken in afzonderlijke vergaderingen.

Commissie Sociaal

In de commissie Sociaal staan deze maand geen stukken op de agenda voor de raadsvergadering. Wel zijn er enkele andere punten aan de orde. Zo heeft D66 een brief van apotheekhoudend huisartsen laten agenderen. Ook in Leudal zijn er drie apotheekhoudend huisartsen, als zij zouden stoppen, is dat een groot probleem voor de leefbaarheid van kleine dorpen. De rekenkamer heeft een brief geschreven over het gebruik van data-analyse in het sociaal domein. En verder zal waarschijnlijk het vervoer van de leerlingen uit Buggenum naar Kelpen aan de orde komen.
D66-vooroverleg Sociaal: maandag 27 februari om 19:30 uur in het gemeentehuis.
Commissie Sociaal van de Raad: maandag 6 maart om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Commissie Fysiek

In de commissie Fysiek worden twee wijzigingen van bestemmingsplannen besproken. Allereerst het bouwen van maximaal 10 woningen op de locatie Markt 8 en 8a in Grathem. Verder wordt gesproken over het onttrekken van 10 parkeerplaatsen aan het openbaar gebruik bij het oude gemeentehuis in Hunsel. Daarnaast zal een brief besproken worden over de bouw van een aantal eco-lodges aan de Heide in Heythuysen. Deze zouden komen in de buurt van het stiltegebied Asbroekerheide.
D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 28 februari om 19:30 uur in het gemeentehuis (wordt mogelijk verplaatst).
Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 7 maart om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Commissie Bestuur & Middelen

In de commissie Bestuur & Middelen komen drie stukken aan de orde die moeten worden besproken in de raadsvergadering. Het betreft de decembercirculaire (een regelmatige update van de uitkering die de gemeente krijgt uit het gemeente fonds. Besproken wordt wat de gemeente moet doen met de budgettaire mee- en tegenvallers. Het college wil de geografische taken die zij heeft overdragen aan een gemeenschappelijke regeling (ICT NML). Hier moet de raad naar kijken, of zij hiermee wil instemmen. Tenslotte heeft de gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Limburg-Noord aangegeven hoe zij de ontwikkelingen ziet in de komende jaren. Leudal heeft een aantal taken, m.n. beschermd wonen, aan deze regeling overgedragen. De Raad heeft de kans om te laten weten of zij hiermee kunnen instemmen.
D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 27 februari om 20:00 uur in het gemeentehuis.
Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 8 maart om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Fractievergaderingen

Fractie van D66-Leudal - in vergadering bijeen op 20 april 2022 Beeld: Leo Schouten

De fractie komt iedere vergadercyclus twee keer bijeen. Op woensdag 1 maart bespreekt de fractie de belangrijkste punten die aan de orde zullen komen in de commissies. Op woensdag 15 maart wordt de agenda van de raadsvergadering voorbesproken, wordt afgesproken wie van de fractie het woord zal voeren bij de verschillende punten, of de fractie nog amendementen of moties wil indienen, en welk standpunt wordt ingenomen. De agenda voor de Raad wordt pas na de commissievergaderingen vastgesteld, maar te verwachten is dat in de Raad de volgende punten aan de orde komen: wijzigingen in bestemmingsplannen, de decembercirculaire, et cetera.

Overzicht van data

Overzicht van de data in deze vergadercyclus (alle vergaderingen zijn in principe in het gemeentehuis):
D66-vooroverleg Sociaal: maandag 27 februari om 19:30 uur.
D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 28 februari om 19:30 uur (wordt mogelijk verplaatst).
D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 27 februari om 20:00 uur.
Fractieoverleg D66: woensdag 1 maart om 19:30 uur.
Commissie Sociaal van de Raad: maandag 6 maart om 19:30 uur.
Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 7 maart om 19:30 uur.
Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 8 maart om 19:30.
Fractieoverleg D66: woensdag 15 maart om 19:30 uur.
Raadsvergadering: dinsdag 21 maart om 19:30 uur.

Algemene info

Voor deze vergaderingen moet u gebruik maken van de bestuursingang (aan het Leudalplein) van het gemeentehuis. De raadszaal is op de 1e etage. Bij commissie- en raadsvergaderingen is de toegangsdeur open. Op andere avonden is deze deur gesloten, het is daarom van belang om u aan te melden als u een D66-overleg of D66-fractievergadering wilt bijwonen.
U kunt u aanmelden bij:
Vooroverleg Sociaal: Rinke de Wit
Vooroverleg Fysiek: Jort Raemakers
Vooroverleg Bestuur & Middelen en fractievergadering: Leo Schouten
De stukken van de raadsvergaderingen zijn te raadplegen op internet. Website https://www.ibabs.com/nl/, site: leudal, gebruikersnaam: burger, wachtwoord: burger.