4,5 miljoen voor betere mobiliteit

Een gekleurd verslag van de raadsvergadering
Op 19 maart 2024 kwam de gemeenteraad bijeen voor een korte vergadering. De meeste besluiten konden bij hamerslag geregeld worden. Die agendapunten waren al in de commissies besproken, en geconcludeerd was dat daarover geen discussie nodig was. De meeste hamerstukken hadden betrekking op wijzigingen van een bestemmingsplan. De gemeente had in december nog een groot aantal verzoeken tot wijziging ontvangen, omdat de indieners die nog wilden aanvragen voordat de omgevingswet op 1 januari 2024 was ingevoerd.

uitvoeringsplan mobiliteit

Fietspad Heldenseweg, Helden-Roggel - Beeld: Robert Sanders

Meer discussie was er over het uitvoeringsplan mobiliteit. Namens D66 zei Jort Raemakers blij te zijn met het uitvoeringsplan, omdat het probeert te werken naar een gemeente op het platteland, waarbij voor mobiliteit de auto niet langer het uitgangspunt is. Er waren twee amendementen, één van Samen Verder en het CDA en één van Ronduit Open. Het amendement van Samen Verder/CDA stelde een aantal maatregelen voor, die D66 niet kon steunen. In het coalitieprogramma is afgesproken dat bij wegen in het buitengebied met een vrijliggend fietspad, een maximumsnelheid van 80 km het uitgangspunt is. Deze afspraak uit het programma staat niet ter discussie. D66 had wel bezwaar tegen andere voorstellen in dit amendement, bijvoorbeeld dat bij doorgaande wegen in de bebouwde kom (zogenaamde gebieds ontsluitende wegen) verkeer van rechts geen voorrang heeft. Ook bepleitte het amendement om zeer terughoudend om te gaan met snelheid remmende maatregelen zoals verkeersdrempels. Om die redenen heeft D66 het amendement ook niet gesteund, en het behaalde ook geen meerderheid in de Raad.

Aandacht voor fietsen

Fietsen - in het buitengebied Beeld: Leo Schouten

Ronduit Open bepleitte in een ander amendement om een aantal projecten die de veiligheid en het gebruik van de fiets stimuleren eerder uit te voeren (bijvoorbeeld meer ‘veilige’ fietsstallingen). D66 heeft dit amendement wel gesteund, dat ook een meerderheid in de Raad kreeg. Het uitvoeringsplan kreeg de steun van de Raad met alleen de stemmen van het CDA tegen.

Instemming met plannen voor zorgboulevard

Beoogde locatie Zorgboulevard - Graaf van Loonlaan, Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Wethouder Van Helden werkt aan plannen voor een zorgboulevard aan de Graaf van Loonlaan in Heythuysen. In deze zorgboulevard kunnen allerlei instellingen die zich bezighouden met welzijn en eerstelijns zorg gehuisvest worden en hopelijk leidt dat tot kortere lijnen en betere samenwerking. Woordvoerder Rinke de Wit steunde namens D66 het initiatief en drong er bij de wethouder op aan dat ook de gemeente (m.n. het WMO-loket) en de politieservicepunt in deze locatie worden gehuisvest. Rinke de Wit: “…D66 hoopt dat de wethouder met de verschillende partners ervoor zorgt dat het genoemde samenwerkingsmanifest uitmondt in een solide samenwerkingsovereenkomst binnen de toekomstige zorgboulevard. Dat komt de hulp aan onze inwoners zeker ten goede. Daarbij zien we een gebouw voor ons met zo weinig mogelijk muurtjes. Dat kan de wethouder alvast namens D66 aan de architect meegeven.” Meerdere instellingen zoals Synthese en de GGD hebben al aangegeven te willen verhuizen naar de nieuwe locatie. Wel is niet iedereen gelukkig met de benaming, in ‘zorgboulevard’ ontbreekt de welzijnscomponent. Ideeën voor een betere naam zijn welkom. De wethouder stond open voor betere voorstellen.
De voltallige Raad stemde in het voorstel, zodat de wethouder de plannen verder kan uitwerken.

Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom: mailadres fractie.