Wonen in een duurzaam Hoorn 

Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook in Hoorn, Blokker en Zwaag. Extremer weer door klimaatverandering is een realiteit geworden. De afgelopen jaren werden onze zomers steeds heter en droger en onze herfst steeds natter. Nu al hebben we last van hevige wateroverlast als de regen weer eens met recordhoeveelheden valt, en de riolen het niet meer kunnen verwerken. Veel van onze bewoners en bedrijven gaan al heel bewust om met hun impact op het klimaat. Er ligt een taak voor de gemeente om de leiding te nemen en te helpen, zodat we iedereen meenemen in, en zelfs enthousiasmeren voor klimaatmaatregelen. Door heldere doelen te stellen en door een deel van de risico’s te dragen van energieopwekking en infrastructuur aan te leggen. Door de groene keuze voor iedereen de logische keuze te maken: makkelijk en goedkoop. En door inwoners mee te laten praten, beslissen en profiteren.

Als we nu niet investeren in duurzame klimaatmaatregelen dan gaat het ons op termijn alleen maar meer kosten. D66 wil daarom dat Hoorn, met onmiddellijke ingang, steeds groener wordt. Gemeentelijke gebouwen worden klimaatbestendig. We planten bomen en leggen groenstroken aan die water vasthouden en verkoeling brengen. Voor alle publieke projecten wordt biodiversiteit een eis. En we stimuleren huiseigenaren om hun tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen door subsidie te verstrekken. Als in de open ruimte wordt gebouwd, moet daarvoor groen in de buurt terugkomen. Zo houden we de leefomgeving aantrekkelijk. Het gevaar is dat we over groen blijven praten, terwijl er vrolijk verder wordt gebouwd. Daarom hanteren we het principe: groen groeit mee.

Hoorn staat voor een grote uitdaging om haar woningvoorraad te verbouwen. Onze huizen moeten van het aardgas af. Dat betekent dat we op een andere manier gaan koken en stoken. D66 wil als eerste de focus op minder energieverbruik, zodat de uitdaging van de transitie naar andere vormen van opwekking soepeler kan verlopen. Daarom moeten we eerst de huizen beter isoleren, en de gemeente kan daarin een stimulerende rol spelen. Bijvoorbeeld door middel van subsidies.

Als er gekeken wordt naar alternatieve energiebronnen, willen wij dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Dat de bewoners gaan meepraten, meedenken en meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming. Ook willen we bewoners helpen die last hebben van energiearmoede doordat ze slecht geïsoleerde woningen hebben en daardoor geconfronteerd worden met een te hoge energierekening.

Ons stroomnet is niet klaar voor de toekomst. De vraag naar stroom neemt sterk toe. Nu al is er sprake van krapte, waardoor nieuwe projecten met duurzame energie niet kunnen worden aangesloten. Wij willen knelpunten snel aanpakken en het stroomnet voorbereiden op een toekomst met schone energie. 

D66 wil een actief voorlichtingsprogramma vanuit de gemeente om de biodiversiteit te verbeteren. Zodat we samen de omgeving klimaatadaptief maken, zwerfplastic terugdringen, onkruid chemievrij bestrijden en planten die hier niet horen (zoals de Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw) terugdringen.

D66 kiest voor: 

 • Inzetten op meer inzamelpunten van afval in de wijken
 • Een gedifferentieerde afvalheffing voor restafval: de vervuiler betaalt
 • Het stimuleren (met subsidie) om voor- en achtertuinen, daken en gevels te vergroenen.
 • Aanleggen van meer (centrale)oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen
 • Waterstof tankstations op industrieterreinen faciliteren
 • Versterken en optimaliseren van het elektrische netwerk om verduurzaming te kunnen realiseren
 • Een gasloze en klimaatneutrale gemeente in 2040
 • Circulaire gemeente in 2050
 • Een actief voorlichtingsprogramma vanuit de gemeente t.b.v. de biodiversiteit
 • Zwerfvuilambassadeurs in elke wijk.
 • Beperken van geluidshinder van snelwegen en wijkontsluitingswegen middels geluidsschermen en/of stiller asfalt.