Voor iedereen een passende woning

Er is een enorm tekort aan woningen. De druk op de woningmarkt is ongezond hoog. Woningen zijn hierdoor te duur. Starters komen op deze manier daarom niet of nauwelijks aan bod, en mensen kunnen niet doorstromen naar een duurdere woning of een gelijkvloerse woning, of ze behouden onnodig een sociale woning. Als er al gebouwd wordt, zijn het te vaak dure eengezinswoningen. Een veranderende samenleving zorgt voor andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner/gelijkvloers wilt wonen, kom je niet aan bod. Juist voor deze groepen ziet D66 veel mogelijkheden. Door in te zetten op gemengde wijken met goede voorzieningen creëren wij een levendige stad die uitnodigt tot verbondenheid. 

Door de landelijke wooncrisis zal Hoorn tot aan 2030 minstens 6.000 woningen bij moeten bouwen. Hierdoor dreigen wij het kenmerkende karakter Westfriesland (biodiversiteit en natuur) kwijt te raken. Verder dreigen de wegen vol te lopen. Hierom willen wij af van de reguliere manier van bouwen waarbij weilanden vol worden gebouwd. D66 kiest nadrukkelijk voor een andere oplossing. In het stationsgebied van centrum Hoorn, bij Dampten, Berkhouterweg en in de zone langs de Provincialeweg bijvoorbeeld, zien we kansen voor hoogbouw. Het streven is om nieuwe aantrekkelijke stedelijke woonmilieus te creëren. 

Hoogbouwlocaties met gezamenlijke recreatieruimten, dakterrassen en bedrijvigheid op de begane grond is de toekomst. Langs de Provincialeweg en bij de toegangswegen van de stad kan hoger gebouwd worden als dit echt wat toevoegt aan de stad. De toeristische hop-on hop-off in de binnenstad en de haven kan verbonden worden met dit woongebied, zodat een nieuw, kleinschalig aanvullend stedelijk OV-net ontstaat. Dit biedt ouderen de mogelijkheid om gelijkvloers en langer zelfstandig te blijven wonen en jongeren en forenzen een plek bij het bruisend culturele hart van de stad en dicht bij OV-infrastructuur naar de Randstad. Het zal ook de binnenstad als koopcentrum versterken.

Met stadsvernieuwing door middel van sloop (bijvoorbeeld in het stationsgebied van de Kersenboogerd) kunnen we op kwalitatief hoogstaande wijze meer nieuwe woningen toevoegen aan het aanbod. 

Om jeugd (blijvend) aan de stad te binden, worden afspraken gemaakt  met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven over wonen, leren en werken. Verder kiest D66 nadrukkelijk voor woonkansen voor de jeugd. De startersregeling blijft gelden en wordt waar nodig verhoogd, en bij nieuwbouw ligt de focus op de door starters en ouderen, gewenste woningen (betaalbaar, woonklaar en waar mogelijk op appartementniveau).

Dat vluchtelingen zorgen voor de hoge druk op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning is een fabeltje. Dit gaat over een handvol, bovendien zeer kwetsbare, mensen. Voor deze mensen wil D66 altijd snel een passende woning vinden. D66 wil de wachttijden voor een sociale huurwoning verkorten door de doorstroom vanuit sociale huurwoningen naar reguliere huurwoningen en koopwoningen te bevorderen voor diegenen die dat kunnen betalen en dit graag willen. Er staan in Hoorn genoeg sociale huurwoningen, het is alleen zaak dat deze beschikbaar worden gemaakt voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

D66 kiest voor:

 • Kamerverhuur en woningsplitsing kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de woningnood
 • Afspraken met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven rond wonen, leren en werken voor de jongeren
 • De startersregeling blijft gelden en wordt waar nodig verhoogd
 • Bij nieuwbouw ligt de focus op betaalbaar, woonklaar en waar mogelijk op appartementniveau
 • Betaalbare huur- en vrije sector woningen voor ouderen, bij voorkeur rond openbaarvervoerknooppunten en wijkcentra
 • Voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en politieke vluchtelingen is in Hoorn altijd ruimte
 • Andere vormen van bouwen (bijvoorbeeld modulaire bouw)

Een echte oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten

Zij die kortdurend verblijven (minder dan 4 maanden) kunnen vaak bij het bedrijf waar ze werken of in reguliere overnachtingsvormen, zoals hotels en pensions, worden opgevangen. Voor de rest van de arbeidsmigranten dient een goede en adequate huisvesting gevonden te worden. Vanwege de druk op de reguliere woningmarkt heeft het realiseren van aparte woonvormen met goed beheer en voorzieningen prioriteit. Gelet op de beperkte ruimte en mogelijkheden in Hoorn zelf zoeken wij de samenwerking met de regio. De gemeente zoekt samenwerking met een aantal bemiddelingsorganisaties/ verhuurders die aan strikte eisen moeten voldoen op het punt van begeleiding (taal, voorlichting, zorg) en service (huisvuil, schoonmaak). Arbeidsmigranten die zich definitief in de regio gaan vestigen, kunnen vervolgens op de reguliere woningmarkt terecht.

D66 kiest voor: 

 • Gezamenlijk met de regio Westfriesland goede en adequate huisvesting realiseren.
 • Hoorn neemt het voortouw in de regio

Gemengde woon-werk gebieden

Door de beperkte ruimte binnen onze stadsgrenzen is D66 altijd op zoek naar creatieve oplossingen voor het ruimteprobleem. Een van de oplossingen is volgens ons inzetten op gemengde woon-werk locaties. Wij zien op de middellange termijn mogelijkheden op onze bedrijventerreinen. Hoorn 80 en bedrijventerrein Gildenweg zijn voorbeelden van locaties waar wij op termijn ook wonen mogelijk willen maken. De gebieden Holenweg en Dampten/Berkhouterweg verkleuren al van economische functies naar woonfuncties.  Omgekeerd wil D66 door middel van ruimere bestemmingsplannen mogelijkheden creëren voor het toevoegen van bedrijvigheid in onze bestaande en aankomende woonwijken.

Het nieuwe industrieterrein Zevenhuis krijgt uitbreiding om bestaande binnenstedelijke bedrijven en bedrijven in de Westfriese dorpslinten hier naartoe te verplaatsen. Daarnaast wordt met Zaanstad, Purmerend en Alkmaar samengewerkt om de vraag van bedrijven op te vangen die in de regio Amsterdam in de verdrukking komen.

D66 kiest voor: 

 • Inzetten op gemengde woon/werkgebieden in nieuwbouw en bestaande wijken
 • Bedrijfsterreinen langzaam transformeren naar gemengde woon/werkgebieden (Gildenweg, Hoorn 80)
 • Concentreren op Zevenhuis als primair en hoogwaardig industrieterrein voor de regio