Kunst en cultuur als fundament van onze beschaving

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst wordt gemaakt uit innerlijke noodzaak, uit urgentie. Kunst en cultuur zijn bovendien de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur, van opera tot urban en van festivals tot kamermuziek. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

Kunst en Cultuur dragen bij aan inspiratie, ontmoeting, zingeving, verbeelding, verbinding en (vorming van) identiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in november 2019 officieel bevestigd: Het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. Onze Kunst- en Cultuursector is en werkt inclusief. Samenwerking vindt al breed plaats met collega’s, zorg- en onderwijsinstellingen, de toeristische sector, bewoners en de gemeente bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De wederzijdse verbondenheid tussen overheid en de kunst- en cultuursector is van groot belang voor de effectiviteit van het cultuurbeleid. Samen werken we aan de stad, het verhaal van de toekomst en haar bewoners. Verbinding vraagt om als overheid te weten wat er speelt, vervolgens los te laten en te faciliteren. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. In plaats van subsidies kan beter gesproken worden van investeringen. Want elke euro die naar cultuur gaat, betaalt zich dubbel en dwars terug: letterlijk en figuurlijk, direct en op langere termijn. Innovatie is niet alleen voorbehouden aan nieuw (jong) talent of aan een nieuw evenement. Nieuwe werkwijzen en samenwerkingen worden al ruimschoots ontwikkeld. Aan de overheid de uitdaging dit te zien, en het onverwachte te faciliteren. 

D66 wil dat iedereen toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in kansarme wijken is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet. De Hoornse Bibliotheek heeft een hoge maatschappelijke waarde. Het is niet alleen een plek voor kennis en informatie, maar ook voor (laagdrempelige) ontmoeting en debat, voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Alle kunst- en cultuuraanbieders in Hoorn en omstreken zetten zich al jarenlang met hart, ziel én onuitputtelijke creatieve energie in, direct en indirect, voor een inclusieve, verbindende en innovatieve samenleving. D66 wil in gesprek komen, zodat wij op de hoogte blijven van alles wat er al gebeurt en gaat gebeuren op dit gebied in de stad. Wij werken gezamenlijk naar verbinding en willen het vertrouwen herstellen. Dit vraagt tijd, ruimte en wederzijds begrip.

Popmuziek heeft een prominente plaats in het verleden, heden en de toekomst van Hoorn en daarom vindt D66 het belangrijk dat er een goed pop klimaat blijft in Hoorn. Een poppodium van 500 tot 600 staanplaatsen kan dit klimaat versterken en is een mooie aanwinst voor onze stad. Het maakt een ruimere programmering mogelijk van bands en artiesten en vergroot het culturele aanbod. 

D66 kiest voor:

  • In gesprek komen en blijven met alle kunst- en cultuuraanbieders in Hoorn en omstreken
  • De gemeente subsidieert en faciliteert de bibliotheek op de taken die zij voor onze gemeente uitvoert (o.a. Nederlands als tweede taal , laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en hulp bij belastingaangifte).
  • Een multifunctionele centrale huisvesting voor de bibliotheek waar ze haar een verbindende rol kan vervullen
  • Het realiseren van een nieuw, duurzaam evenemententerrein ter vervanging van de locatie Pelmolenpad
  • Samenwerking tussen Manifesto en Schouwburg Het Park
  • Het realiseren van een volwaardig poppodium in het stadscentrum
  • Nieuwe huisvesting voor de Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn.
  • Flexibele bestemmingsplannen waarbinnen culturele ondernemers kunnen experimenteren
  • De komst van een cultuurpromenade van de schouwburg tot in de haven
  • Een open cultuurplein waar ruimte is voor (amateur)kunstenaars