Een sterke gemeente en een vitale democratie

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de toekomstige Omgevingswet ook van de gemeenten. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren, ook de groepen die normaal gesproken niet gehoord worden zoals de jeugd en minder mondige inwoners.

Initiatieven vanuit de gemeenschap moeten alle ruimte krijgen zodat de inwoners steeds meer invloed krijgen op hun eigen omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt.

Iedereen heeft sneller en makkelijker toegang tot een grote hoeveelheid informatie van over de gehele wereld, waardoor ook iedereen zelfstandig een eigen mening kan vormen. Niet alle informatie is echter even betrouwbaar. Iedereen claimt zijn eigen gelijk en men kan in de grote brij van informatie altijd wel een bron vinden die dat bevestigt. Men kijkt ook met steeds meer wantrouwen naar de informatie vanuit de overheid. D66 vindt het dus cruciaal dat de communicatie vanuit de gemeente en haar partners neutraal, transparant en helder voor iedereen beschikbaar is.

Om de lokale democratie goed te laten functioneren, is een onafhankelijke, pluriforme pers essentieel. Sterke onafhankelijke media staan onder druk. Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande journalistiek op het spel. In het digitale tijdperk vraagt waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 wil investeren in sterke en onafhankelijke media om de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat te garanderen. D66 ziet voor de overheid de taak weggelegd om haar eigen tegenspraak te organiseren als de samenleving of markt dat niet doet.

D66 kijkt over haar eigen gemeentegrenzen heen en wil graag samenwerken met Westfriesland en de regio om haar inwoners beter te kunnen bedienen. Dit doen wij al veel binnen Westfriesland middels gemeenschappelijke regelingen en onderlinge afspraken. Dit verdunt echter de democratische legitimiteit en de mogelijkheden om als gemeente controle te kunnen uitoefenen op op afstand gezette besturen. Daarom moeten we niet bang zijn om naar andere oplossingen te kijken. D66 ziet in de toekomst de mogelijkheid tot het vormen van één gemeente Westfriesland.

D66 kiest voor:

  • Regionaal middelen beschikbaar stellen om de lokale journalistiek versterken
  • Een budget voor het stimuleren van debat en dialoog in Hoorn, Blokker, Zwaag en de regio.
  • Het invoeren van buurtrecht*, inclusief bijbehorend budget;
  • Eén vraag één ambtenaar die inwoners van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures
  • Het opstarten in de komende bestuursperiode van een verkenning naar één gemeente Westfriesland; 
  • Het actualiseren van de Hoornse inspraakverordening uit 2005

* buurtrecht: ongeveer 1/3 van de gemeenten in Nederland kent dit ‘recht’, waarbij de gemeente inwoners de ruimte geeft om via buurtinitiatieven taken van de gemeente over te nemen.