Een bruisende en leefbare binnenstad

Voor een levendige stad is het belangrijk dat we meegaan met onze tijd. D66 wil ruimte voor Innovatie en nieuwe winkelconcepten. Ook de vergroening van de binnenstad is nu noodzakelijk om wateroverlast te bestrijden, de biodiversiteit te versterken en het verblijfsklimaat te verbeteren. D66 wil dat het autoparkeren van bezoekers zich concentreert aan de randen van de stad, en niet in het centrum. D66 wil de kansen benutten van de Poort van Hoorn om het centrum te versterken.

Het traditionele winkelrondje staat onder druk van onder andere digitaal winkelen. Om de toenemende leegstand het hoofd te bieden, is het belangrijk om een coherente visie op de ontwikkelingen in retail te hebben. Kleine Noord, Grote Noord en Gedempte Turfhaven zijn en blijven voor Hoorn de sterke assen van het winkelgebied. Voor de overige straten in het kernwinkelgebied wil D66 dat in gezamenlijkheid met bewoners en ondernemers wordt gekeken naar mogelijke alternatieve bestemmingen en functies. Voor een levendige stad is het belangrijk dat we meegaan met onze tijd. Het beschermen en faciliteren van speciaalzaken is hierbij voor D66 een speerpunt. 

De binnenstad van Hoorn is van oudsher erg versteend. Waar dit vanuit historisch oogpunt een logische keuze was, is vergroening nu noodzakelijk om wateroverlast te bestrijden, de biodiversiteit te versterken en het verblijfsklimaat te verbeteren. Er komt o.a. meer ruimte voor geveltuinen, groene borders en groene daken. Bij nieuwbouw wordt dit in de planuitwerking meegenomen.

Wij willen dat het autoparkeren van bezoekers zich concentreert aan de randen van de stad, en niet in het centrum. De parkeerplaatsen van het stadsstrand en de parkeergarages aan het Jeudje, de Schouwburg en straks die van de Poort van Hoorn fungeren als opvang van het bezoekersparkeren. Het koopcentrum houdt wel voldoende parkeerplaatsen voor de korte boodschap. Het parkeren op de Westerdijk wordt beperkt tot bewoners en vergunninghouders. De vrijgekomen ruimte krijgt hierdoor een groenere en meer functionele invulling die past bij de aanpak van de dijkversterking en het stadsstrand.

Ontmoeten en beleven staan voor D66 centraal. In het afgelopen jaar is het Kerkplein opgeleverd en is een mooiere openbare ruimte ontstaan met nieuw en kwalitatief hoogwaardig straatmeubilair. Wij vinden het belangrijk dat de stadsbezoeker even kan rusten en genieten van het aangezicht van onze prachtige stad. Dit betekent dat wij vuilniszakken uit het straatbeeld willen verwijderen, door middel van ondergrondse containers. Ook is het belangrijk in een gastvrije stad dat er voldoende, en bovendien voor iedereen toegankelijke, openbare toiletten zijn. 

In de poort van Hoorn creëren we naast een nieuw stedelijk woonmilieu (hoogbouw) en een openbaar vervoersknooppunt ook functies en ruimte die het gebied aantrekkelijk maken als verblijfsplek. Culturele- en zorgfuncties zoals de stadsbibliotheek krijgen hier ruimte. Verder komt er een centraal plein dat door iedereen gebruikt kan worden.

D66 kiest voor:

 • Vergroening van de binnenstad
 • Bezoekersparkeren aan de rand van de stad.
 • Meer kwalitatief straatmeubilair in de openbare ruimte
 • Vuilniszak moet uit de binnenstad (ondergrondse containers)
 • Meer prullenbakken in de binnenstad
 • Voldoende inpandige openbare toiletten (ook voor mensen met een handicap)
 • Nieuwe huisvesting stadsbibliotheek nabij het station (Poort van Hoorn)
 • Een gastvrij en bruisend centraal plein voor OV-reizigers
 • Omzetten en actualiseren van bestemmingsplan binnenstad uit 2011 naar een nieuw omgevingsplan binnenstad
 • Het toepassen van technologie en data in het kader van ‘Smart City’ om onder andere bezoekers- en verkeersstromen te reguleren

Een gastvrij Hoorn

Het huidige horecabeleid wordt geactualiseerd. Hierin worden de Corona-effecten en nieuwe inzichten ook verwerkt. Onder andere moet worden bekeken wat wij onder horeca verstaan. Er wordt ruimte geboden aan nieuwe concepten en kwaliteitsinitiatieven die de binnenstad als ontmoetings- en verblijfsplek versterken. Wel moeten we blijven opletten dat de exacte locaties van nieuwe (horeca)initiatieven passen in ons beeld van een bruisende binnenstad.

Er komt meer ruimte voor terrassen. In het water (denk aan de Korenmarkt en de Bierkade, maar ook bijvoorbeeld Oranje Buiten) komt zelfs ruimte voor drijvende terrassen. De ruimte die hiermee wordt vrijgespeeld op straat is dan weer beschikbaar voor de voetganger en fietser. Ook in de wintermaanden is het belangrijk dat Hoorn aantrekkelijk blijft als ontmoetings- en verblijfsplek. Er komen daarom mogelijkheden voor winterterrassen.

D66 is voor geliberaliseerde openingstijden in de horeca. Bij een moderne stad hoort ook nachthoreca, op plekken waar het kan, en moet er daarna ook een ‘vette hap’ gehaald kunnen worden.

D66 kiest voor: 

 • Het mogelijk maken van nieuwe vormen van horeca
 • Ruimte voor nieuwe concepten en kwaliteitsinitiatieven die de binnenstad als ontmoetingsplek- en verblijfsplek versterken
 • Meer ruimte voor terrassen in het stadscentrum en de haven (drijvende terrassen)
 • Winterterrassen waar dat vanuit ruimtelijke mogelijkheden en vanuit erfgoed aanvaardbaar is
 • Vrije openingstijden voor de horeca

Een toegankelijke en gastvrije haven

De economische functie van de historische haven blijft prioriteit houden. De haven geeft niet alleen een uniek karakter aan Hoorn maar is ook economisch belangrijk. Het toeristisch informatiepunt bij de Hoofdtoren en het gemeentelijk havenkantoor dragen bij aan een verdere samenwerking tussen spelers in de haven en een gastvrije beleving voor bezoekers en inwoners. Dit, met meer ruimte voor terrassen, moet ervoor zorgen dat de haven meer met het stadshart wordt verbonden en omgekeerd. 

We erkennen het belang van waterplanten in het kader van het ecosysteem en de Natura2000-doelen in het Markermeer. Het Hoornse Hop zal voorlopig veel fonteinkruid bevatten. Naast de natuurdoelstellingen is ook de bereikbaarheid van de havens voor Hoorn van groot belang. We houden de belangrijkste routes daarom waterplantvrij en geven via fysieke aanpassingen en actieve voorlichting (folder, website, app) informatie aan passanten en ligplaatshouders vanuit het havenkantoor en het toeristische informatiepunt. Hoorn coördineert ook de komende jaren voor diverse kustgemeenten aan het Markermeer het jaarlijks maaien en draagt bij aan een gezamenlijk beheerplan van het zuidelijk IJsselmeergebied inclusief de randmeren. Daarbij zal, samen met gemeenten, provincies en (watersport)organisaties, ingezet worden op een zwaardere rol van de betrokken ministeries.

D66 zet in op het omvormen van de Schelphoek naar een recreatiepark, met natuurontwikkeling en verblijfsaccommodaties gericht op land- en waterrecreatie. Hierdoor kan de kustlijn nog beter benut worden passend bij het toeristisch profiel van Hoorn en Westfriesland met het stadsstrand, de historische haven en het Julianapark. Een deel van de witte vloot kan op termijn gefaciliteerd worden aan de Schelphoek, waardoor in de historische haven meer ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld de bruine vloot en historische schepen. 

D66 kiest voor: 

 • Een waterplantvrije vaarroute naar de havens van Hoorn
 • Herkenbare en aantrekkelijke verbindingsroutes tussen haven en binnenstad
 • Een ‘havenburgemeester’ die de (internationale) bezoekers welkom heet in Hoorn
 • Omvormen van de Schelphoek naar een recreatiepark, met natuurontwikkeling en verblijfsaccommodaties gericht op land- en waterrecreatie
 • Een deel van de riviercruise schepen (witte vloot) faciliteren aan de Schelphoek
 • Creëren van een nieuw historisch icoon voor de haven en zeilvaart
 • Het faciliteren van de historische en charterschepen (bruine vloot) in de winter in Hoorn door een lager wintertarief voor wie vaak in de zomer komt
 • Een verbinding tussen de Schelpenhoek en het Julianapark door middel van een voetgangersbrug