Een arbeids­markt die werkt voor iedereen

D66 stelt werkgevers en hun arbeidsvraag centraal. Wij koppelen werkzoekenden aan kansrijke beroepen die aansluiten op hun mogelijkheden en op de werkgelegenheid in West-Friesland. We zien hierbij een stevige rol voor de werkgevers in de regio, zoals bijvoorbeeld Seed Valley. We stellen hun behoefte aan arbeidskrachten centraal en daarbij proberen we aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden van de werkzoekenden. Partnerschap met werkgevers betekent ook inspraak in de selectie van werkzoekenden en de trainings- en/of opleidingsprogramma’s. Maar dat betekent ook dat wij werkzoekenden een duurzaam perspectief op arbeid en inkomensverbetering willen bieden door zoveel mogelijk uitstroom te realiseren op basis van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand maximaal zes maanden mag werken tegen het wettelijk minimumloon na uitstroom uit de bijstand. Daarna moet de werknemer conform cao-salarisschalen door kunnen groeien. Zo willen we armoedeval beperken en armoede bestrijden. Als volledige arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, dan willen we de verruiming van de mogelijkheden om naast de uitkering tot het wettelijk minimumloon bij te verdienen, benutten.

Voor veel werkzoekenden met een uitkering begint de opstap naar regulier werk via een proefplaatsing met behoud van een uitkering of via een tijdelijk (uitzend)contract. Soms lukt het via deze weg om regulier in dienst te komen bij een werkgever, maar vaak worden de tijdelijke contracten niet omgezet in vaste aanstellingen. Het werk wordt dan opnieuw aangeboden aan andere werkzoekenden met uitkering als opstap naar regulier werk.
Het rondpompen van werkzoekenden op deze manier draagt niet aan duurzame financiële onafhankelijkheid noch aan het verbeteren van de arbeidspositie van deze groep mensen. Uitzendkrachten vormen voor veel werkgevers een buffer waarmee ze onzekerheden t.a.v. het aanbod aan werk kunnen opvangen. Dat is op zich goed. Maar er zijn ook werkgevers die een deel van de werkzaamheden in het bedrijf structureel laten uitvoeren door tijdelijk personeel via uitzendconstructies, proefplaatsingen of werkervaringsplaatsen. Deze banen, hoewel structureel beschikbaar, bieden geen bestendig perspectief op een vaste aanstelling. Een werkzoekende wordt hierdoor na verloop van tijd (vaak de duur van een uitzendcontract) vervangen door een andere werkzoekende.
Dit scenario zien we vaak gebeuren bij werkzoekenden die laag opgeleid zijn. Hun sociaal en economische positie in de samenleving is al kwetsbaar genoeg en hun perspectief op verbetering wordt niet sterker ondanks hun deelname aan de arbeidsmarkt.
Werksaam begeleidt deze werkzoekenden bij het vinden van werk. Werkzoekenden die geplaatst worden bij werkgevers met een structureel aanbod aan uitzendwerk, verdienen een beter perspectief op de arbeidsmarkt. We kiezen voor duurzaamheid, ook als het beschikbare werk een tijdelijk karakter heeft. Dat een werkzoekende na een periode van 6 maanden weer afhankelijk is van een uitkering door het wegvallen van het werk of door vervangen te zijn door een andere werkzoekende biedt geen duurzaam perspectief. Wij willen met werkgevers komen tot een oplossing die voorziet in zowel hun behoefte aan tijdelijk personeel (flexibele schil) als in de behoefte van werkzoekenden aan baan- en inkomenszekerheid.

Menswaardige aanpak van schulden

Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Dit geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Wij kijken specifiek naar maatwerkoplossingen en letten daarbij nadrukkelijk op de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. De inzet van mensen en geld moet erop gericht zijn om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de situatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin.

Mensen maken de stad

Onderzoeken onderschrijven dat mensen die vrijwilligerswerk doen, gezonder zijn en gelukkiger in het leven staan. Dat is vooral te zien bij ouderen, maar ook jongeren kunnen weerbaarder worden door vrijwilligerswerk. Het vergroot hun zelfvertrouwen en hun sociaal netwerk. Wij willen de positie van vrijwilligerswerk versterken in de stad door het in te bedden in verschillende onderwerpen in de stad zoals onderwijs, welzijn, participatie, economie en leefbaarheid. Dit kan in het verenigings-, sociaal- en bedrijfsleven: een vrijwilligersfunctie in een bestuur van een vereniging, een vrijwilligersfunctie ter ondersteuning van een professional of vrijwilligerswerk als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoorn heeft een vrijwilligerspunt waar veel expertise zit t.a.v. vrijwilligerswerk. Wij willen de positie van het vrijwilligerspunt Hoorn verstreken om de kansen van vrijwilligerswerk in de Hoornse samenleving te verkennen en te verzilveren.

D66 kiest voor:

 • Werksaam gaat uit van wat iemand kan en niet wat iemand moet
 • Mogelijkheden om naast de uitkering tot het wettelijk minimumloon bij te verdienen
 • Ondersteunen en ontzorgen van werkgevers die arbeidsplaatsen bieden aan werkzoekenden met een uitkering
 • Het richten van schuldhulpverlening op het zo snel mogelijk stabiliseren en versterken van financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager
 • Faciliteren van budgetbeheer vanuit de gemeente om te voorkomen dat mensen onder bewind voering raken
 • Meer voorlichting voor scholieren over het belang van budgetteren en het gevaar van te hoge schulden
 • Jaarlijks sociaal bezoek aan ouderen die bijzondere bijstand ontvangen door de gemeente.
 • Financiële ondersteuning van de voedselbank, indien nodig
 • De bekendheid en toegang verbeteren tot gemeentelijke ondersteuningsregelingen en fondsen zoals: Juniusfonds, Stichting Leergeld en de Sportpas
 • Ondersteuning van jongeren die zelf initiatieven ontplooien of vrijwilligerswerk doen 
 • Positie van vrijwilligerswerk versterken door het in te bedden in onderwijs, welzijn, participatie, economie en leefbaarheid.