Scholing en persoonlijke ontwikkeling
Je een leven lang kunnen ontwikkelen vormt de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutels voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. Ontwikkeling beperkt zich niet tot de tijd dat je op school zit. We vinden dat onze inwoners hun hele leven de gelegenheid moeten hebben om zich te blijven ontwikkelen op lichamelijk en geestelijk vlak.
 
We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de schoolgebouwen in onze gemeente maar niet voor het onderwijs zelf. Daarom vindt D66 dat de gemeente moet zorgen voor gebouwen die maximaal bijdragen aan de motivatie en de beste plek bieden om te leren. Denk hierbij ook aan goede ventilatie en een gezond binnenklimaat. Naast het standaard-lespakket vinden wij dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het aanbod van buitenschoolse activiteiten, cultuur, cursussen en sportmogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze inwoners, ongeacht hun leeftijd, zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Onze concrete voorstellen:

  • Wij willen scholen stimuleren om een rijk naschools programma aan te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan sport, ICT-activiteiten, theater, etc.
  • Wij willen dat de gemeente het gebruik van gezonde voeding op scholen stimuleert. Door bijvoorbeeld fruit aan te bieden draagt dit bij aan een gezonde levensstijl die er voor zorgt dat kinderen zich beter ontwikkelen.
  • In de periode 2022-2026 willen we het voor mensen met een bijstandsuitkering mogelijk maken te ondernemen met behoud van een deel van de uitkering. Hierbij lijkt het instrument van een sociale coöperatie een mooi middel.
  • Wij vinden dat de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij de integratie van nieuwe Nederlanders in onze gemeente. We willen  dat deze kwetsbare groep goed wordt begeleid tot zij een volwaardige positie in onze samenleving kunnen innemen
  • Wij willen dat de gemeente de jongeren die zonder startkwalificatie van school komen goed in beeld houdt. Deze jongeren moeten actief worden ondersteund, om ook ze een kansrijke start in het leven te geven.
  • Om ervoor te zorgen dat er voor alle inwoners zoveel mogelijk dezelfde kansen zijn om zich op sportief gebied te ontwikkelen, wil D66 dat Hollands Kroon een integraal sportbeleid opstelt. Hiermee kunnen toekomstige ontwikkelingen op sportgebied goed gestuurd worden.
  • De manier waarop in Wieringerwerf gewerkt wordt aan een combinatie van sport, onderwijs en cultuur is een voorbeeld voor de hele gemeente. Wanneer in de komende jaren voorzieningen voor onderwijs, cultuur en sport moeten worden getroffen, willen we dat er tussen die onderdelen zo veel mogelijk verbindingen worden gelegd.