Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn belangrijk in deze tijd van rationalisatie en focus op directe economische waarde. De coronacrisis heeft er voor deze sector nog eens extra ingehakt. Omdat kunst en cultuur mensen een breder perspectief geven en voor verbinding tussen mensen zorgt, is een samenleving met oog voor kunst en cultuur een betere samenleving.
 
Daarom is D66 een groot voorstander van de in 2021 voor het eerst uitgereikte Cultuurprijs Hollands Kroon. Deze prijs is ingesteld om de kunstbeoefening te stimuleren en wordt gegeven op basis van een nominatie en een verkiezingsronde.

De cultuurprijs is een goede stap in de reparatieslag die moet worden gemaakt. Maar er is meer nodig!

Onze concrete voorstellen:

  • Vakleerkrachten kunst & cultuur in het primair onderwijs: Lessen in muziek, beeldende kunst en literatuur zijn goed voor ontwikkeling van de creativiteit en intelligentie van kinderen. Ooit had de gemeente Wieringen een vakleerkracht muziek op de basisschool. Scholen konden hun aanbod verrijken door hiervan gebruik te maken. D66 wil deze faciliteit opnieuw in het leven roepen in de vorm van vakleerkrachten voor kunst en cultuur, maar dan voor heel Hollands Kroon. Dit voorstel sluit inhoudelijk aan bij de programmabegroting van Hollands Kroon, waarin wordt bepaald dat de gemeente cultuureducatie in het basisonderwijs wil faciliteren: het percentage scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma moet stijgen van 0% naar 50%.
  • De gemeente als aanjager van kunst & cultuur: D66 wil dat de gemeente een platform biedt aan kunstenaars (collectief en individueel) en plaatselijke culturele verenigingen. Dit platform richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar maken van workshops, lessen en cursussen voor individuele inwoners en scholen. De aan te stellen vakleerkrachten fungeren als aanjager hiervan en de resultaten worden gebruikt als onderdeel van het aanbod van de vakleerkrachten.
  • Herwaardering bibliotheken: D66 wil dat de neerwaartse spiraal waarin Hollands Kroon terecht is gekomen, wordt doorbroken. De gemiddelde bijdrage per bewoner moet in de komende raadsperiode worden opgetrokken tot het landelijk gemiddelde (indicatie 2018: van € 12,– naar €21,–). Hollands Kroon moet leren van de ervaringen in Den Helder en zorgen voor een goedaanbod in de hele gemeente. Daarnaast moet de gemeente een analyse maken van het doel, de doelgroep en de toekomst van de bibliotheken in Hollands Kroon. Tevens moet in bibliotheken aandacht worden besteed aan diversiteit in de samenleving, om inwoners daarvan meer bewust te maken.