Huisvesting
Hollands Kroon kent een gestage groei wat inwoneraantal betreft. Deze groei vinden wij heel gezond. Het bevordert de leefbaarheid en we willen ons dus inzetten om te blijven groeien. Zoals in heel Nederland heeft ook Hollands Kroon een gebrek aan woningen. Te veel mensen kunnen geen huis kopen door de hoge prijzen. Te veel mensen kunnen geen huis huren door de enorme tekorten aan huurwoningen. In het landelijke verkiezingsprogramma van D66 is daarom als doel opgenomen om voor 2030 één miljoen woningen te bouwen in Nederland. Vertaald naar Hollands Kroon moeten er in Hollands Kroon flink meer woningen worden gebouwd dan er nu op het programma staan.
 
Naast het feit dat we meer woningen nodig hebben, zijn er ook andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wilt of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Ook de groep alleenstaanden groeit en er zijn andere samenlevingsvormen die nieuwe woningbehoeften vragen. Bij de uitdaging van het bouwen van grote aantallen woningen, moet dus juist voor deze groepen goed gekeken worden naar het soort woningen dat gebouwd gaat worden.
 
Een bijzondere groep in onze samenleving vormt wat D66 betreft de nieuwe Nederlanders. Mensen die naar Nederland komen en hier blijven, moeten zo snel mogelijk echt deel uit kunnen gaan maken van onze samenleving. Dit vraagt inspanning van zowel de nieuwkomer als van de Nederlandse samenleving. De overheid dient hier een proactieve, stimulerende en faciliterende rol in te vervullen. De woonsituatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Onze concrete voorstellen:

  • Wij willen dat bij nieuwbouwprojecten door de gemeente meer invloed wordt uitgeoefend op het type te bouwen woning. Daarbij hebben wij de voorkeur voor kleiner, betaalbaar en flexibel. Dit sluit beter aan op de behoefte van bijvoorbeeld ouderen, jongeren, alleenstaanden etc.
  • Actief grondbeleid: Dit betekent dat de gemeente een groter financieel risico neemt in de voorbereiding van te bouwen woningen. Hiermee maken we het gemakkelijker voor ontwikkelaars en zorgen we ervoor dat nieuwbouw een nieuwe impuls krijgt. Daardoor krijgt de gemeente ook meer invloed op de typen woningen die worden gebouwd.
  • Er moet een actiever gemeentelijk beleid komen bij het toewijzen van bouwlocaties. De voorkeur heeft bouwen in de kernen van Hollands Kroon maar D66 is niet per definitie tegen zogenaamde buitenstedelijke locaties (buiten de bebouwde kom).
  • Nieuwkomers in Nederland integreren het beste als zij volwaardig mee kunnen doen. Het kunnen beschikken over een goede woonplek speelt hierbij een belangrijke rol. Wij streven ernaar dat deze groep urgentie krijgt op een woning om zo de integratie te bevorderen.
  • Het splitsen van grote woningen mogelijk maken kan ook een bijdrage leveren aan het vergroten van het benodigde woningaanbod.
  • Garantstelling voor starters. Om het voor starters eenvoudiger te maken een woning te kopen, willen we dat Hollands Kroon, via het Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten, een garantstelling kan aanbieden. Gecombineerd met het stimuleren van de bouw van meer betaalbare woningen zorgt dit ervoor dat meer jonge mensen in onze gemeente blijven wonen en dat Hollands Kroon aantrekkelijk wordt voor starters van buiten de gemeente.