Energie

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf, gemakkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Bewoners gaan meepraten, meedenken en meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming. Als huizen worden verduurzaamd, komen we iets brengen: een comfortabeler huis, met lagere of gelijke maandlasten. En we investeren in de ontwikkeling en opschaling van nieuwe technieken voor de productie van energie, zodat deze kunnen concurreren met olie en aardgas.

Onze concrete voorstellen

  • Van de zonne- en windenergiesector wordt verwacht dat men omwonenden betrekt bij de komst van zonne- en windmolenparken en rekening houdt met de natuur bij de ontwikkeling van zonne- en windparken. D66 is niet principieel tegen meer windmolens in Hollands Kroon. Tegelijkertijd heeft de plaatsing van het windmolenpark in de Wieringermeerpolder grote invloed op het huidige draagvlak. Op korte termijn zal D66 daarom ook geen hoge prioriteit geven aan meer windmolens in onze gemeente.
  • We willen dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. We zien een rol voor energiecollectieven en buurtwindmolens. Daarnaast stimuleren we energiecoöperaties die lokaal grootschalig duurzame energie opwekken. Meepraten en meeprofiteren van bewoners staat centraal. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een lokale energiecoöperatie en meedelen in de opbrengst van een windmolenpark. Ook zijn andere manieren van financiële participatie mogelijk, zoals windparkfondsen, obligaties en omwonendenregelingen. D66 Hollands Kroon ziet in het “Beleidskader Lokaal Eigenaarschap in Zon- en Windprojecten” van de gemeente Haarlemmermeer een goed voorbeeld voor kaderstelling.
  • Wij verwachten van wooncorporaties dat zij hun woningen verduurzamen en, waar dat mogelijk is, vergroenen.
  • Binnen de afspraken van de zogenaamde zonneladder (de volgorde waarin zonne-energie projecten toegepast dienen te worden) bieden we ruimte aan zonne-energie. Hierin ligt de voorkeur bij zonnepanelen op daken en ingepaste locaties, zoals langs wegen of de spoorlijn. Om de ambities waar te kunnen maken willen we niet uitsluiten dat ook grond met een agrarische bestemming gebruikt wordt voor het opwekken van energie. Hierbij geldt wel dat de grond vanuit agrarisch perspectief onrendabel is. Hiervoor willen we de omgevingsvisie aanpassen zodat dit ook in Hollands Kroon mogelijk wordt.
  • We stimuleren ruimtebesparing door zonnepanelen aan te brengen op daken en gevels. Waarbij realistisch moet worden gekeken naar de mogelijkheden die het elektriciteitsnet biedt.