Ecologie

Klimaatverandering en de verminderde biodiversiteit zijn realiteit. We moeten zowel rekening houden met de beperkingen als de gevolgen daarvan. Er moet wat gebeuren om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen niet de rekening gepresenteerd krijgen van ons te laat ingrijpen!

Onze concrete voorstellen

  • Hollands Kroon wordt (nog) groener: onze overheidsgebouwen worden klimaatbestendig en krijgen een watertoets met eisen om water vast te houden.
  • We zetten in op de aanplant van bomen en de aanleg van groenstroken die water vasthouden en verkoeling brengen.
  • Voor alle publieke projecten wordt biodiversiteit een eis.
  • We stimuleren huiseigenaren om hun tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen.
  • Biodiversiteit; we leggen extra beschermde natuur aan en natuurgebieden worden uitgebreid en verbonden.
  • Landbouwgrond kan soms meer biodiversiteit herbergen dan natuurgebieden. Maar dan moet er wel plek zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. D66 wil de agrarische sector ondersteunen om zulke elementen terug te brengen.

Agrarische hoofdstad

HK is bij uitstek een agrarische gemeente. De agrarische sector is één van de hoekstenen van onze lokale en regionale samenleving. Uit onderzoek in opdracht van Gemeente HK en LTO Noord HK blijkt dat de agrarische sector in HK wordt gekenmerkt door professionele, op kwaliteit gerichte, grootschalige productie, waarbij de grondpositie de belangrijkste succesfactor lijkt te zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de agrarische sector bereid is om te experimenteren met het oog op een duurzame toekomst. Het is de overtuiging van D66 Hollands Kroon dat het voor de lange termijn en continuïteit van
agrarische bedrijven noodzakelijk is om in te zetten op innovatie en verduurzaming. Zo kan Hollands Kroon zich door ontwikkelen tot de agrarische hoofdstad van Nederland. Mede ingegeven door de huidige kenmerken van de agrarische sector in de gemeente, heeft D66 Hollands Kroon als ambitie dat de sector zich verder ontwikkelt tot hét voorbeeld van duurzame, innovatieve agrarische productie met een grootschalig karakter. Daarmee is niet alleen het voortbestaan van de sector zelf geborgd, maar zal zij ook dienen als voorbeeld en ter inspiratie voor agrariërs elders in Nederland en ver daarbuiten. Om hieraan een bijdrage te leveren dient de gemeente aan te sluiten bij de voedselvisie die is samengesteld door de provincie Noord-Holland. Dit betekent onder meer dat de gemeente Hollands Kroon:

  • Actief deelneemt aan het initiatief boer & business in balans. Dit is een netwerkplatform om de overgang naar een duurzamer voedselsysteem te stimuleren en aan te jagen.
  • In samenwerking met de provincie Noord-Holland onafhankelijke advisering en coaching realiseert voor de agrarische sector op het gebied van regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens tussen agrariër en consument.
  • Agrariërs stimuleert en helpt bij het vergroten van de biodiversiteit op hun gronden, onder meer door het aanbrengen van houtwallen en bosjes.

Agrariërs zitten klem tussen banken, supermarkten en consumenten. Daardoor ontstaan kleine marges, die op hun beurt weer grootschalige en optimaal renderende productie noodzakelijk maken.

Het is onredelijk om van agrariërs te eisen dat zij kleinschaliger en duurzamer gaan produceren zonder hieraan aandacht te besteden. Daarom wil D66 Hollands Kroon – in aanvulling op het voorgaande – dat de gemeente een regierol pakt in de bewustwording van consumenten, supermarkten en banken en daarnaast het gebruik van lokaal geproduceerde producten stimuleert.