Bestuur

Goed bestuur van de gemeente en de gemeentelijke organisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Zonder een goed en effectief bestuur (zowel college als gemeenteraad), zal de gemeente niet tot verdere bloei kunnen komen. D66 is van oordeel dat de gemeente Hollands Kroon in het algemeen goed wordt bestuurd. D66 is echter wel een voorstander van een opfrisbeurt en stelt het onderstaande voor.

Meten, leren en laten zien

Van ‘goede bedoelingen’ naar ‘meten, leren en laten zien’. De gemeente Hollands Kroon besteedt veel energie aan het maken van plannen, maar heeft minder aandacht voor effectmeting, het leren daarvan en het toegankelijk maken van informatie. D66 pleit voor het
zorgvuldig formuleren van meetbare beleidsdoelstellingen en het verder ontwikkelen van een lerende houding. Dat betekent dat er ook tussentijds moet kunnen worden bekeken of we nog op koers liggen en dat discussies kunnen worden gevoerd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze evaluatiemomenten moeten worden gepland voor aanvang van de uitvoering. Bovendien ondersteunt D66 het initiatief om een dashboard te ontwikkelen; een overzicht waarin
de gang van zaken rond projecten is te volgen. D66 vindt dat dit ook beschikbaar moet zijn voor inwoners, eventueel in een aangepaste en maximaal toegankelijke versie.

Democratie

Democratie: Voor D66 is het functioneren van de democratie een centraal thema. Daarom
hebben wij een viertal voorstellen op dit vlak.

  • Burgerinitiatief: D66 is een groot voorstander van het Burgerinitiatief. Hierdoor blijven burgers betrokken bij hun eigen leefomgeving. De gemeente moet het gemakkelijker maken zo’n initiatief in te dienen.
  • Inwoners betrekken: De gemeente Hollands Kroon is de weg ingeslagen om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming, onder andere door het uitvragen en betrekken van belanghebbende bewoners. D66 is er een sterk voorstander van om dit beleid voort te zetten en verder uit te bouwen.
  • Transitiekamer: Bepaalde kwesties zijn minder gebaat bij besluitvorming op basis van politieke gronden en krachtsverhoudingen. Vooral kwesties die spelen op lange termijn kunnen wellicht beter worden opgelost door een groep inwoners, die evenwichtig is samengesteld uit relevante maatschappelijke groeperingen – een transitiekamer. De oplossingen die de transitiekamer aanreikt, zouden als zeer zwaarwegend advies door de politiek moeten worden omarmd. D66 stelt voor om voor enkele nader te bepalen kwesties een proef met een transitiekamer te doen. Een tweetal onderwerpen waarvan wij denken dat het prima door een transitiekamer zou kunnen worden uitgewerkt zijn: Doorontwikkeling van de Wieringermeerpolder en Kringlooplandbouw in Hollands Kroon.
  • Jeugdraad: Ter ondersteuning van de politieke participatie door jongeren kent de gemeente Hollands Kroon het project Stimulering Politieke Participatie Jongeren (SPPJ). Omdat de jeugd te toekomst heeft, wil D66 een stap verder gaan door het instellen van een jeugdraad met een formeel adviesrecht.
  • Speaking Minds: Hollands Kroon blijft actief bij dit initiatief van Save the Children en Defence for Children. Dit initiatief stimuleert jongeren tot meedenken over armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg en de adviezen moeten door de gemeente serieus worden overwogen

Welstandsbeleid

De gemeente Hollands Kroon voert voor bepaalde bedrijfsmatige activiteiten thans geen welstandsbeleid. Dat leidt, bijvoorbeeld in het geval van de datacenters, tot ongewenste uitkomsten en verlies van draagvlak onder de inwoners. D66 vindt dat in de gemeente in alle gevallen een meer of minder uitgebreid welstandsbeleid moet gaan voeren.

IT

D66 ondersteunt de keuze van de gemeente Hollands Kroon om in te zetten op digitale dienstverlening, waarbij de mogelijkheid tot direct contact nadrukkelijk in beeld dient te blijven. De inzet op digitale dienstverlening maakt de kwaliteit en beheersing van de gebruikte systemen nog belangrijker dan ze al zijn. De accountant is al jaren kritisch op dit punt. D66 wil dat de gemeente vol inzet op het optimaliseren van de veiligheid van de door haar gebruikte IT-systemen.

Veiligheid

D66 stelt vast dat op bepaalde plekken in de gemeente niet wordt voldaan aan de geldende normen voor de beschikbaarheid en aanrijtijden van de brandweer. D66 vindt dat de veiligheidssituatie grondig moet worden geanalyseerd en heroverwogen. Waar nodig dient een verbeterplan te worden opgesteld en uitgevoerd. Ook het op peil houden van de vrijwilligers moet daarbij een belangrijke rol spelen. Op deze wijze voorkomen wij dat de put moet worden
gedempt nadat het kalf is verdronken.

Alternatieven bij raadsvoorstellen

Momenteel worden voorstellen tot investeringen regelmatig bij
de gemeenteraad aangeboden zonder (of met zeer beperkte) eventuele alternatieven. Wij willen dat deze voorstellen worden voorzien van realistische alternatieven met een degelijke (lange
termijn) financiële onderbouwing. Dit geeft een positieve impuls aan de overweging die moeten leiden tot goede besluiten.