Bedrijvigheid

Bedrijvigheid is voor een gemeente van groot belang. Zonder bedrijvigheid trekken mensen weg, ontstaat armoede en verpietert een gemeenschap. Daarom wil D66 een actieve rol van het gemeentebestuur, dat initiatief neemt en mogelijkheden biedt voor het in stand houden van
bestaande bedrijvigheid en het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten. Daarbij is oog voor ontwikkelingen in de samenleving van groot belang. Denk daarbij vooral aan de onderwerpen energie, duurzaamheid en innovatie.

Wat betreft de houding van de gemeente ten opzichte van ondernemers en initiatiefnemers vindt D66 dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn. Toezeggingen en afspraken moeten loyaal en tijdig worden nagekomen. Van een overheid mag daarnaast worden verwacht dat zij een hoog lerend vermogen heeft. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor voortschrijdend inzicht. Dit wordt belangrijker naarmate de regelingen, waarop de gemeente haar beleid en besluiten baseert, verouderen en dus mogelijk moeten worden bijgesteld. In dat geval moet de gemeente tot aanvullende voorwaarden en regelingen willen komen, bijvoorbeeld bij het verlenen van omgevingsvergunningen.
Aanvullende voorwaarden zouden wat D66 betreft onder andere, maar niet uitsluitend, kunnen liggen op de terreinen duurzaamheid, energie, CO2, innovatie, biodiversiteit en ruimtelijke inpassing.

Speciaal met betrekking tot ondernemingen die een groot beroep doen op gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen – zoals energie, water en ruimtelijke ordening – zou de gemeente moeten eisen dat deze ondernemingen structureel een duidelijk zichtbare en verifieerbare maatschappelijke tegenprestatie leveren. Werkgelegenheid alleen voldoet in dit verband niet. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan ondersteuning van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of financiering van lokale projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid.

Onze concrete voorstellen

  • Financieren van innovatieve ondernemingen, met name op het gebied van duurzaamheid: Wij willen dat Hollands Kroon deelneemt aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in de Metropoolregio Amsterdam (ROM-MRA). D66 wil dat de gemeente de mogelijkheden die deze regeling biedt actief voor het voetlicht brengt en initiatiefnemers ondersteunt bij het maken van aanspraak op de regeling. Deze constructie geeft innovatieve ondernemingen, die niet of moeilijk financiering kunnen krijgen, de gelegenheid zich te ontwikkelen. De gemeente gaat hiermee een zeer beperkt financieel risico aan, voor een maatschappelijk waardevol effect.
  • Het ondersteunen van initiatieven die kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Wij zullen ons inzetten voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers (uit het buitenland). Deze groep is onontbeerlijk voor een groot aantal ondernemingen in Hollands Kroon. Daarbij zijn wij blijvend op zoek naar de balans tussen de belangen van de ondernemers, de tijdelijke medewerker en de omwonenden.
  • Door in Hollands Kroon te zorgen voor voldoende aanbod van woningen, met name voor jonge mensen, zullen we een bijdrage leveren aan voldoende arbeidskracht.