D66 Hilversum wil sport en cultuur toegankelijk houden

Minimaregelingen voor sport en cultuur

Hilversum heeft verschillende minimaregelingen in het leven geroepen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Ook voor een toegankelijke sport en cultuur zijn regelingen ingesteld. Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportvereniging  is hiervoor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In 2009 heeft Hilversum zich hierbij aangesloten.

Voor volwassen heeft Hilversum de Activeringsregeling. Dit is een minimaregeling om inwoners van 18 jaar of ouder te ondersteunen bij de deelname aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten.

Leidt verbreding van de regeling niet tot verschraling van sport en cultuur?

De Activeringsregeling zal vanaf 1 januari 2023 worden verhoogd (structureel) van €140 naar €250 per persoon per jaar. Dit is goed nieuws in tijden waarin alles duurder is geworden en veel mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De regeling is daarnaast ook verbreed met als extra bestedingsdoelen (digital devices en telefonie -internetabonnement). Het college geeft aan dat door de vergoeding onder te brengen bij de activeringsregeling, inwoners jaarlijks zelf een afweging kunnen maken.

Keuzevrijheid is een belangrijk goed. Er zijn echter wel wat vraagtekens te stellen of de oorspronkelijke doelstelling van de regeling hiermee niet op de achtergrond dreigt te raken. Bij de keuze tussen vaste lasten als telefonie of internet vergoed krijgen of sport en cultuur is er een grote kans dat de laatste niet de noodzakelijke prioriteit krijgen. Hier hebben we dan ook vragen over gesteld.

Andere manieren om sport en cultuur toegankelijk te maken onderzoeken

Iedereen in Hilversum zou de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen sporten. In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen geen geld voor sport of een culturele hobby. En dit terwijl cultuur en bewegen belangrijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid. Hierin investeren loont!

Wij vragen ons dan ook af of de huidige activeringsregeling daar voldoende voor is ingericht. Landelijk is sinds 2020 het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen in navolging van het Jeugdfonds. Dit fonds wordt door steeds meer gemeenten gebruikt om de toegankelijkheid van sport en cultuur voor de doelgroep te vergroten. Zo is onlangs Almere met een pilot begonnen en wordt het ook in Eemnes en Wijdemeren gebruikt.

Het is namelijk van belang om zo toegankelijk mogelijk te zijn en om belemmeringen weg te nemen (financiëel, praktisch en sociaal). De regeling moet ook makkelijk vindbaar zijn.

Ook hier hebben we vragen over gesteld die op 11 januari aan de orde zullen komen in de commissiebehandeling van de verzamelverordening  inkomensvoorzieningen.

Vragen aan het college:

1.       Hoeveel Hilversummers maken jaarlijks gebruik van de activeringsregeling en voor welke doeleinden doen ze dit? (uitgesplitst naar de mogelijkheden  sport, cultuur, reiskosten etc.)?
2.       In hoeverre draagt een digital device of een telefonie -internetabonnement bij aan de doelstelling om deel te nemen aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten?
3.       Is het college het met ons eens dat er een mogelijk verdringingseffect is waardoor minder mensen (fysiek) actief zullen worden of blijven?
4.       Is sport en cultuur voor minima in Hilversum toegankelijk en zijn de regelingen voldoende bekend en vindbaar voor de doelgroep? Is in beeld welke belemmeringen er nu zijn voor de doelgroep om te sporten of mee te doen aan culturele activiteiten?
5.       Is het college bereid bij het opstellen van het nieuwe minimabeleid de belemmeringen in kaart te brengen om deze zo goed mogelijk weg te kunnen halen?
6.       Is het college bekend met het volwassenfonds sport en cultuur?
7.       Is het college het met ons eens dat dit fonds een nuttige bijdrage kan leveren aan het activeren van Hilversummers om te gaan sporten of cultureel actief te zijn?
8.       Is het college bereid om in 2023 uit te zoeken of aansluiten bij dit fonds een toegevoegde waarde heeft voor de gemeente Hilversum?