Raadsbrede steun voor Beleid Bescherming en Opvang

De gemeenteraad stemde woensdag 10 mei tijdens de vergadering unaniem voor het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020. Met complimenten aan verantwoordelijk D66-wethouder Eric van der Want en zijn ambtenaren.

Bescherming en opvang, waar hebben we het dan over? Een moeder met jonge kinderen die het huiselijk geweld ontvlucht, wordt opgevangen in de vrouwenopvang. Een man die door zijn alcoholverslaving zijn baan en vervolgens zijn huis kwijtraakt, kan terecht in de daklozenopvang en krijgt hulp om zijn leven weer op de rit te krijgen. Een kind dat wordt verwaarloosd kan met hulp van stichting Veilig thuis beter verzorgd thuis blijven wonen.  Om deze en vele andere kwetsbare mensen gaat het bij het beleidsplan Bescherming en opvang.

Net als andere fracties heeft D66 er veel vertrouwen in dat met de integrale aanpak uit de beleidsnota deze kwetsbare mensen de opvang en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De sterke punten uit het beleidsplan zijn wat D66 betreft:

  • Betrokkenheid van vele deskundigen bij het opstellen van het plan; professionals, ervaringsdeskundige, cliënten- en adviesraden en andere maatschappelijke partners hebben advies gegeven en actief meegedacht over het beleid. Dat is de kwaliteit ten goede gekomen en zorgt voor een breed draagvlak.
  • Samenwerking met de regio; in navolging van de decentralisatie-uitkering Beschermd wonen worden nu ook de budgetten voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanaf 2018 overgebracht naar de regio Gooi en Vechtstreek, tezamen goed voor bijna 20.000.000 euro per jaar. Regionaal werken betekent gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid en gedeelde financiële risico’s. Als buffer om financiële tegenvallers in de komende jaren op te vangen kiezen de regiogemeenten ook voor een bestemmingsreserve van 2 miljoen euro.
  • De behoefte van de inwoner staat centraal; er wordt niet alleen over iemand gepraat maar vooral met de hulpbehoevende inwonen gekeken welke ondersteuning of opvang nodig is. Sleutelwoorden daarbij zijn maatwerk, passende ondersteuning en vroegsignalering.