Regenboog Malden en Vuurvogel I

Nu bekend is dat het gebouw van Vuurvogel I niet gesloopt wordt moet gekeken worden naar een nieuw bestemming. Tegelijkertijd is het gebouw van de daarnaast gelegen basisschool de Regenboog dringend aan onderhoud toe. Liggen daar misschien kansen? D66 Heumen stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Vuurvogel I

Het oude schoolgebouw van de Vuurvogel aan de Veldsingel in Malden staat al een paar jaar leeg. De gemeenteraad van Heumen nam in april 2021 een motie aan waarin opgeroepen werd om het pand zo snel mogelijk te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Als reactie hierop hebben het erfgoedplatform Heumen, de erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypers genootschap een verzoek ingediend tot behoud van het gebouw door middel van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanwege de karakteristieke architectonische uitstraling. Het college heeft het Gelders Genootschap opdracht gevraagd een cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren, om de verzoeken goed te kunnen beoordelen.

De conclusie van het Gelders Genootschap is dat behoud van het gebouw in meerdere opzichten nastrevenswaardig is. Op basis van het onderzoeksrapport heeft het college op 7 maart 2023 besloten geen opvolging te geven aan de motie. Hiermee beoogt het college geen onomkeerbaar traject tot sloop in te zetten. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar casco herstel van het gebouw. Uit het onderzoek volgt dat cascoherstel ongeveer € 200.000 kost. Daarnaast dient het pand verduurzaamd te worden.

Regenboog

Naast het gebouw van de Vuurvogel staat de basisschool De Regenboog. Het schoolgebouw van de Regenboog dateert uit 1985 en is dus slechts enkele jaren jonger dan de Vuurvogel. Reeds in 2017 werd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Heumen vastgesteld dat het pand niet voldoet aan de normen voor duurzaamheid en binnenklimaat. Alleen op passende exploitatie scoort de Regenboog iets beter dan de Vuurvogel, maar nog steeds niet erg goed. Onder andere door de gestegen energieprijzen is de situatie bovendien volledig veranderd. Tot slot stromen er meer nieuwe kleuters in doordat de Vuurvogel verhuisd is naar het Kroonpark, waardoor de beschikbare ruimte voor de Regenboog tekortschiet.

Ruilen

Het schoolbestuur van de Regenboog ziet een verhuizing naar een opgeknapte Vuurvogel als een kans en heeft de gemeente Heumen verzocht om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. De huidige locatie van de Regenboog kan dan worden ontwikkeld tot bijvoorbeeld woningbouw.

Win-win

De opbrengsten van de ontwikkeling van de grond van de Regenboog, kunnen onder andere worden ingezet voor de aanpassing van de Vuurvogel. Bovendien heeft de gemeente vanuit het IHP nog een opgave om de Regenboog op te knappen. Dat geld kan ook worden ingezet voor het opknappen van de Vuurvogel. Op deze manier kan het schoolgebouw van de Vuurvogel nuttig gebruikt worden, want waar kan een schoolgebouw nou beter voor ingezet worden dan voor onderwijs?

De huidige locatie van de Regenboog kan veel efficiënter ingezet worden voor eventuele woningbouw dan de Vuurvogel, waardoor de gemeente op deze manier ook echt bijdraagt aan bestrijding van het woningtekort.

Reactie van de gemeente

Vanuit de gemeente heeft het schoolbestuur een schriftelijke reactie ontvangen waarin is aangegeven dat de Vuurvogel I inmiddels aan de onderwijsbestemming is onttrokken. Dit is merkwaardig, aangezien het ons niet bekend is dat door de gemeenteraad tot een bestemmingswijziging besloten is en op de website ruimtelijkeplannen.nl nog steeds de bestemming onderwijs aangegeven wordt.

Brief aan het college

Aan: college van B&W gemeente Heumen

Malden, 30 maart 2023

Schriftelijke vragen ex art. 39 RVO over het onderzoeken van mogelijkheden voor verhuizing van de Regenboog Malden naar locatie Vuurvogel I

Geacht college,

Onlangs werd ons per raadsmededeling bekend gemaakt dat het gebouw van de Vuurvogel I niet gesloopt wordt omwille van haar cultuurhistorische waarde. Er wordt een verkoopstrategie opgesteld dat als uitgangspunt heeft dat de ontwikkeling en herbestemming van het pand aan de markt overgelaten wordt.

Het naastgelegen schoolgebouw van basisschool de Regenboog voldoet op dit moment niet meer aan de hedendaagse eisen van goed en gezond onderwijs. In het integraal huisvestingsplan Onderwijs 2017-2021 werd reeds aangegeven dat maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid en binnenklimaat noodzakelijk zijn. Bovendien stromen er meer nieuwe kleuters in doordat de Vuurvogel verhuist is naar het Kroonpark, waardoor de beschikbare ruimte voor de Regenboog tekort schiet.

Het schoolbestuur van de Regenboog heeft daarom de gemeente Heumen verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor verhuizing van de Regenboog naar het oude schoolgebouw van de Vuurvogel I, nadat dit opgeknapt is. De huidige locatie van de Regenboog kan dan worden ontwikkeld tot bijvoorbeeld woningbouw.
Vanuit de gemeente heeft het schoolbestuur een schriftelijke reactie ontvangen waarin is aangegeven dat de Vuurvogel I inmiddels aan de onderwijsbestemming is onttrokken.

Het is ons niet bekend dat door de gemeenteraad tot deze bestemmingswijziging besloten is, bovendien wordt op de website Ruimtelijkeplannen.nl nog steeds de bestemming onderwijs aangegeven.

  • Kan het college bevestigen dat de bestemming “maatschappelijk”, met de functie-aanduiding “onderwijs” nog steeds gevestigd is op de locatie van de Vuurvogel I?
  • Zo ja, waarom wordt aan het schoolbestuur van de Regenboog te kennen gegeven dat dit niet het geval is?
  • Kan het college zich voorstellen dat het schoolbestuur van de Regenboog een verhuizing naar een opgeknapte Vuurvogel I als een kans ziet voor de leerlingen van de school?
  • Kan het college toezeggen te onderzoeken of een verhuizing van de Regenboog naar de Vuurvogel I en herbestemmen van de locatie van de Regenboog kansrijk is?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Fractie D66 gemeente Heumen
Bernadette Smelik

Antwoord college

Op 12 april werden zijn bovenstaande vragen door het college beantwoord. De hele beantwoording is hier te vinden. De antwoorden zijn ons inziens technisch en bureaucratisch van aard. Niets nieuws onder de zon. Het college legt het initiatief bij het schoolbestuur van de Regenboog. Er is slechts een toezegging gedaan om met het schoolbestuur in gesprek te gaan over de wensen en mogelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting.

Er lijkt weinig steun te zijn voor de insteek van de D66 Heumen fractie. De fractie zal het college uiteraard kritisch volgen en bevragen waar het de huisvesting van de Regenboogschool betreft.

Raadsvergadering 20 april

Op 20 april kwam in de raadsvergadering een motie van PvdA en CDA in stemming waarin het college opgeroepen werd alsnog ervoor te kiezen om Vuurvogel I te amoveren (af te breken), conform een oude unaniem aangenomen motie van 15 april 2021 van de Raad. Deze motie is niet aangenomen. Ook de fractie van D66 stemde tegen. Weliswaar is de fractie in principe voor woningbouw op de locatie van Vuurvogel I maar gegeven de uitkomsten van het cultuurhistorisch onderzoek steunt de fractie de huidige lijn van het college. Het college heeft toegezegd de mogelijkheden van woningbouw op de locatie te onderzoeken waarbij zowel een optie met afbreken van Vuurvogel I als een optie met behoud van de architectonisch bijzondere gebouwen bekeken zullen worden.