Coalitieakkoord 2022-2026

Op donderdag 9 juni j.l. werd het nieuwe college geïnstalleerd. Tevens werd door oppositie, waaronder D66, en coalitie in de gemeenteraad gesproken over het coalitieakkoord. Fractievoorzitter Bernadette Smelik deed het woord namens D66. Dit is een weergave hiervan.

Inleiding

Afgelopen week heeft de gemeenteraad gesproken over het coalitieakkoord 2022-2026. Natuurlijk zijn ook de nieuwe wethouders van DGH, VVD en GroenLinks geïnstalleerd. D66 zit deze periode in de oppositie.

Als oppositiepartij wil D66 Heumen zich kritisch constructief opstellen. Wij willen vanuit onze visie van een lokale, sociaal-liberale, progressieve en duurzame samenleving werken aan een prachtige gemeente!

Het coalitieakkoord heeft de Strategische Visie als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat alle besluiten ten goede moeten komen aan de inclusieve samenleving. Als D66 zijn wij heel blij dat de coalitiepartijen dit uitgangspunt nog steeds onderstrepen. Dit uit zich in de inzet op preventie, zinvolle dagbesteding voor mensen met een uitkering, voortzetting armoedebeleid en beleid om schulden aan te pakken, handhaven van buurtvervoer en ondersteunen van vrijwilligers en het overeind houden van de bibliotheek. De inzet voor bio-diversiteit is een voortzetting van het huidige beleid, net als de inzet op zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. Op het gebied van wonen is het akkoord ook een voortzetting van het huidige beleid met een focus op het Vitaal Centrum Malden en de ontwikkeling van de Kanaalzone.

Als we echter verder naar het akkoord kijken, dan constateren wij twee hele grote zorgpunten:

De Zorg

De coalitie wil een toekomstbestendige zorg waarbij gekeken wordt of al het geld wel goed besteed wordt. Daartoe willen DGH, VVD en GroenLinks gaan kijken naar de uitvoering van taken en de aanbesteding. De aanbesteding gebeurt nu in regionaal verband. Onze kleine gemeente Heumen gaat uitzoeken of ze het zelf beter kan.

D66 Heumen is bezorgd over de impact die een dergelijke stap kan hebben. Kijken naar een goede besteding van het geld is juist. Maar nu wordt dit onderzoek ingegeven door een mogelijke bezuiniging vanuit het rijk in 2026 en wil deze coalitie daarop vooruitlopen. Tegelijkertijd geeft de coalitie wel 30.000 euro aan Het Gilde in Heumen om een jubileumfeest van te bekostigen. Deze coalitie bezuinigt op zorg zodat Het Gilde een feest kan vieren.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft de coalitie geen visie. Er wordt vol ingezet op bouwen van een waterkrachtcentrale (in 2028) terwijl onduidelijk is of een waterkrachtcentrale er kan komen. Uit de discussie in de raad bleek dat de coalitie in 2024 helderheid wil hebben of deze centrale er komt en zo niet, dan willen ze in 2024 een alternatief voor duurzame energieopwekking op tafel leggen. Daarnaast wil de coalitie een in de Regionale Energie Strategie (RES) een ‘meer strategische positie innemen om zelf de regie te houden op hoe we aan de ons opgestelde opgave voor de energietransitie kunnen voldoen’.

D66 Heumen staat op het standpunt dat nu al ingezet moet worden op alternatieven voor een waterkrachtcentrale en dat Heumen niet wederom deze discussie een paar jaar voor zich uit schuift. Hoe langer het uitstel duurt, hoe groter de kans dat Heumen in 2030 niet energieneutraal zal zijn. Dat de coalitie zelf meer regie wil nemen in de duurzame energietransitie baart ons grote zorgen. Het lijkt erop dat Heumen niet in regionaal verband wil meedenken, maar ook hier een eigen koers wil gaan varen en de transitie wil vertragen.

Kortom

D66 Heumen zal zich de komende jaren sterk maken voor het behoud van een goed toegankelijke en kwalitatief goed zorg. Daarnaast zullen wij erop blijven hameren dat er grote stappen gezet moeten worden in de transitie naar duurzame energieopwekking. Hierbij staan we voor een inclusieve samenleving.