D66 wil een eerlijke Hondenbelasting

D66 Heumen heeft tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2023 een motie ingediend met als doel het aanpassen van de belasting op het houden van honden.

De hondenbelasting

De hondenbelasting is in de huidige vorm achterhaald en deels ook onrechtvaardig. Ooit is de hondenbelasting ingevoerd om de kosten van bestrijding van hondsdolheid te bekostigen. Daarnaast werden honden gebruikt om karren te trekken en werd deze belasting gezien als een soort “wegenbelasting”.

Uiteraard zijn deze argumenten voor de hondenbelasting ondertussen achterhaald. Maar, de inning gaat door. De opbrengst van de hondenbelasting wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente. Een deel van deze opbrengsten wordt gebruikt voor de kosten die de gemeente heeft voor het onderhouden van met name hondenuitlaatveldjes maar de opbrengst van de hondenbelasting is hoger dan dat. Het merendeel komt ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent simpelweg dat hondenbezitters meer betalen aan de algemene voorzieningen in de gemeente dan niet-hondenbezitters.

De motie

In de motie die D66 Heumen inbracht tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2023-2036 hebben we bovenstaande als argumenten aangevoerd om het college op te roepen:

  • de hondenbelasting af te bouwen tot een kostendekkend niveau
  • dit te verwerken in de kadernota 2024

En toen?

Tijdens de bespreking van de motie in de raad werden diverse nieuwe invalshoeken en bedenkingen geuit die er toe geleid hebben dat we de motie hebben ingetrokken. Het college heeft echter de toezegging gedaan om te komen met een nieuw voorstel, en visie, op de vraag of en zo ja hoe de hondenbelasting in de toekomst ingezet zou kunnen worden. Aan de opzet van de huidige hondenbelasting komt dan in ieder geval een einde. Wordt vervolgd!