Verplaatsing SV Juliana

Op donderdag 2 februari 2023 werd in de gemeenteraad van Heumen de verplaatsing van SV Juliana besproken. Tijdens deze vergadering moest de raad een besluit nemen over de verplaatsing van Juliana naar de Hatertseweg, of niet.

Locatiekeuze voetbalvelden

In opdracht van het college is initieel een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar vier locaties. Uit deze locatiestudie werd duidelijk dat de locatie Looistraat, aan de andere kant van het kanaal, de meest geschikte locatie is om de voetbalvereniging te huisvesten. Toch kiest het college voor de locatie Hatertseweg. Hiervoor werden een aantal argumenten aangevoerd die met name aansluiten bij de wensen van het college en de voetbalvereniging. De omwonenden van de beoogde locatie aan de Hatertseweg werden helaas onvoldoende betrokken bij de planvorming. De belangrijkste reden waardoor de locatie Looistraat is afgevallen betreft een schijnbaar noodzakelijke aanpassing van de brug over het kanaal. Deze investering bleek te kostbaar. Aldus het college.

Een veilige oversteekmogelijkheid voor fietsers is nodig, omdat de brug in de huidige situatie al onveilig is, laat staan wanneer hier dagelijks veel kinderen en extra autoverkeer overheen moeten om de voetbalclub te bereiken. Voor de voetbalvereniging was het veiliger maken van deze verbinding daarom -vanzelfsprekend- een vereiste om de sprong naar de andere kant van het kanaal te maken.

Het zorgen voor een veilige fietsverbinding naar de andere kant van het kanaal kost ongeveer 7 miljoen. Hiermee kan een fietsbrug worden aangelegd naast de bestaande brug. Dat is beduidend goedkoper dan het vervangen van de bestaande brug ad. 22 miljoen.  Deze investering is volgens het college niet terug te verdienen met de verkoop van grond ten behoeve van de bouw van de wijk Kanaalzone, zonder dat de doelstelling van 60% betaalbare woningen in gevaar komt.

Het resultaat is dat de locatie Looistraat, volgens het college,  wegvalt  als optie. Aangezien de locaties “achter de Intratuin” en “Nertsenfarm”  om andere begrijpelijke redenen eveneens zijn afgevallen blijft enkel de locatie Hatertseweg nog over.

Afwegingen D66 Heumen

Voor D66 Heumen is het bouwen van woningen in de gemeente ontzettend belangrijk om de doorstroming van woningen in de gemeente mogelijk te maken. Hierdoor kunnen starters, jonge gezinnen en ouderen uit de gemeente Heumen en de omliggende regio op een plek wonen waar ze zich thuisvoelen. Dit is ook belangrijk om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te kunnen houden en om verjonging in een vergrijzende gemeente te brengen.

Om dit doel te bereiken is echter niet alles zonder meer geoorloofd. Als gemeenteraad zijn we in de eerste plaats verantwoordelijk voor eerlijke, degelijke en transparante besluitvorming, waarbij het algemeen belang van de inwoners van Heumen voorop staat. Daarbij gaat geld niet altijd boven alles.

Voor ons is in het raadsvoorstel onvoldoende mate duidelijk gemaakt waarom de locatie Looistraat niet mogelijk is. Een duidelijke financiële onderbouwing ontbreekt waaruit zou blijken dat de kosten een fietsbrug de ontwikkeling van de Kanaalzone belemmert. De kosten van een verplaatsing naar de Hatertseweg vallen volgens eerste berekeningen opvallend hoger uit dan voor de Looistraat. Daarnaast moeten volgens allerlei rapporten sowieso aanpassingen aan de brug plaatsvinden of een fietsbrug aangelegd worden met de realisatie van de Kanaalzone.

Groen

Voor onze fractie is de locatie Hatertseweg geen optie. Het gebied in Malden Noord maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dat betekent dat dit gebied een belangrijke schakel is in de verbinding van natuurlijke gebieden in Nederland. Het is een gebied met hoge natuurwaarde. Daarom hebben we als gemeente Heumen onlangs in de strategische visie 2030 ‘natuurlijk met iedereen’ vastgelegd dat dit gebied groen blijft. Dan nu alweer daarvan afwijken vinden wij een slecht idee.

Amendement

Omwille van bovenstaande redenen, heeft D66 Heumen het voortouw genomen in het opstellen van een amendement. De fractie van PvdA Heumen diende dit amendement mee in.

Met dit amendement werd het raadsvoorstel aangepast, waardoor de Hatertseweg niet langer als beoogde locatie in beeld is. Hiervoor in de plaats zou de locatie Looistraat aangewezen worden. Wij vinden uiteraard dat dit niet kan plaatsvinden, zonder de omgeving hierbij te betrekken. Daarom gaven wij in het amendement het college de opdracht om een uitgebreid participatietraject te starten met de omwonenden. Ook moet het college volgens ons in gesprek met Juliana over de randvoorwaarden bij verplaatsing naar de locatie Looistraat.

Voor D66 Heumen is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de voetbalvereniging op een veilige manier bij het sportveld aan moeten kunnen komen. Daarom gaven we in het amendement eveneens opdracht om verkeerstechnische aanpassingen door te voeren.

Besluit

Het grootste deel van de gemeenteraad stemde helaas tegen het amendement van D66 Heumen. Helaas is hiermee ons amendement verworpen. Door een ander amendement dat door GroenLinks ingediend werd, is toch nog niet direct gekozen voor verplaatsing van de voetbalvelden naar de Hatertseweg. Enerzijds biedt dit hoop voor het gebied in Malden Noord, anderzijds betekent dit voor alle betrokkenen helaas wel dat ze nog enkele maanden in onzekerheid blijven. Opvallend is verder dat dit amendement met geen woord rept over participatie en verkeersveiligheid.

Wordt vervolgd!