Verbouw winkelpanden tot woonruimte

Afgelopen woensdag heeft onze fractie via schriftelijke vragen extra aandacht gevraagd voor meer woonruimte en levendigheid in de binnenstad. D66 ziet kansen voor meer nieuwe woningen in leegstaande winkelpanden. Nu de coronacrisis zijn sporen achterlaat, moet nog kritischer worden gekeken naar de omvang van de binnenstad, nu en in de toekomst. Groei in de komende jaren lijkt onzeker. Al eerder riep onze fractie het college op werk te maken van het verbouwen van panden in de binnenstad: in mei 2018 steunde de hele raad ons voorstel voor transformatie van winkelpanden naar woonruimte.

Fractievoorzitter Martijn Pijnenburg licht toe: ‘De discussie rondom leegstand in de binnenstad is helaas weer actueel. De coronacrisis heeft grote effecten op de detailhandel en horeca. We zien dat beide sectoren zwaar getroffen worden door de lockdowns in 2020 en 2021. Ook de toekomst is nog onzeker. Daarbij is de aanhoudende druk op de woningmarkt een belangrijke reden om alles in het werk te stellen om waar mogelijk woonruimte te creëren. Teveel mensen wachten nu op een passende woning. De binnenstad is en blijft voor jong en oud een geliefde plek om te wonen.’

Plannen, zoals de afgelopen jaren door ondernemers zijn vormgegeven rond de HEMA in de Donkerstraat, juicht de fractie van harte toe. Ook verderop in de Donkerstraat en Smeepoortstraat zijn of worden meerdere winkelpanden verbouwd. Maar wat D66 betreft mag hier nog meer op worden ingezet. ‘Ook tijdelijke inrichting als atelier- of oefenruimte voor kunstenaars en muzikanten hoort wat ons betreft tot de mogelijkheden, omdat dat meer reuring in de stad veroorzaakt’, aldus Pijnenburg.

De fractie vraagt het college om een update over uitwerking van de eerdere motie. Die zou betrokken worden bij de Woonvisie óf de Detailhandelsvisie. De laatste visie is in oktober afgelopen jaar in de ijskast gezet vanwege de coronacrisis. D66 is van mening dat een langere lockdown of nog meer maatregelen niet mogen leiden tot nog meer vertraging van de transformatie van leegstaande panden in de binnenstad.

Daarnaast roept de fractie het college op om gebruik te maken van de subsidieregeling ‘SteenGoed Benutten’ van de Provincie Gelderland, die gemeenten actief ondersteunt in herbestemmen, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende panden in de bebouwde kom.

Het college heeft aangegeven de motie te betrekken bij de op te stellen uitvoeringsagenda Woonvisie en de motie zou tevens horen bij de visie op de binnenstad. Inmiddels is de visie op de binnenstad niet meer in beeld, en wordt e.e.a. in de Detailhandelsvisie uitgewerkt.

– Hoe is de motie betrokken bij de uitvoeringsagenda Wonen?
– Kan het college aangeven welke bestemmingswijzigingen in de binnenstad o.b.v. de nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda Wonen hebben plaatsgehad sinds medio 2018?
– Hoe is de motie betrokken bij de Detailhandelsvisie?

In de commissie Ruimte d.d. 3 december 2019 heeft het college aangegeven dat er o.b.v. de geldende Detailhandelsvisie geen mogelijkheid is om in de hoofdstraten in de binnenstad, zoals de Donkerstraat, op de begane grond voor panden een woonbestemming af te geven.

– In hoeverre is dit standpunt van het college nog geldig in 2021?
– Inmiddels wordt op verschillende plekken in de Donkerstraat, met name rondom het Stadsmuseum, getransformeerd naar woonruimte, of worden winkelpanden verkleind en woonruimte toegevoegd. In hoeverre is het college betrokken bij deze plannen?
– In hoeverre stroken dit soort plannen met de geldende Detailhandelsvisie?
– Ziet het college, net als onze fractie, kansen om winkelruimte in de nabije toekomst (waar nodig tijdelijk) in te richten als atelier- of oefenruimte, om zo enerzijds de cultuursector meer ruimte te geven in deze moeilijke tijd en anderzijds meer reuring te creëren?

Op 7 oktober 2020 heeft het college een Raadsbrief Detailhandelsvisie naar de raad gestuurd. Hierin is te lezen dat de Detailhandelsvisie door de coronacrisis op zich laat wachten, en dat deze in de tweede helft van 2021 kan worden verwacht. ‘De acute situatie van vandaag vraagt op dit moment alle aandacht’, zo is in de brief te lezen.

Inmiddels is een nieuwe lockdown van kracht, die tot ten minste 9 februari zal duren.

– Deelt het college de mening van de fractie D66 dat een langere lockdown of nog meer maatregelen niet mogen leiden tot nog meer vertraging van de transformatie van reeds leegstaande panden in de binnenstad?
– Heeft het college inmiddels een concretere tijdlijn dan ‘tweede helft 2021’ voor de behandeling van de nieuwe Detailhandelsvisie?

De Provincie Gelderland biedt sinds 2016 het programma ‘SteenGoed Benutten’ aan, waarin gemeenten subsidies kunnen aanvragen voor ‘herbestemming, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende gebouwen binnen de bebouwde kom, gecombineerd met een gebiedsgerichte aanpak van de openbare ruimte die past in een actuele visie op de ontwikkeling van het gebied.’

– Ziet het college, net als de fractie D66, kansen in dit programma SteenGoed Benutten, bijvoorbeeld voor de inhuur van extra capaciteit om de transformatie in de binnenstad niet te laten lijden onder de coronacrisis?

– Is hiervoor reeds een aanvraag gedaan bij de Provincie Gelderland?Zo ja, komt de gemeente Harderwijk in aanmerking voor deze subsidieregeling en waarvoor wordt deze concreet ingezet?
Zo nee, is het college bereid een aanvraag SteenGoed Benutten te doen om de transformatie in de binnenstad te ondersteunen?