Groene bevoorrading binnenstad

De huidige (diesel)busjes- en vrachtwagens zorgen voor schadelijke uitstoot, zijn onveilig voor voetgangers en fietsers en brengen wellicht schade toe aan de panden. De historische binnenstad van Harderwijk is niet ontworpen voor een groot aandeel van (vracht)verkeer. Er zijn oplossingen, zoals bijvoorbeeld elektrische wagens of elektrische bevoorradingstreintjes, die in meerdere steden al hun plek beginnen te vinden.

D66 vindt dat we zo snel mogelijk naar een manier van bevoorraden moeten gaan die minder druk legt op de binnenstad.

In het Trouw-artikel “wachten op de zero-emissie winkelstraat” zien we hoe gemeenten worstelen en hoe ondernemers afwachten. Een patstelling die niet bijdraagt aan een groene oplossing. Juist nu zien we als D66 ook kansen om schoner uit de huidige crisis te komen.

Daarom stelde D66 de volgende vragen aan het college:

Welke kansen ziet de gemeente voor een centraal georganiseerde bevoorrading, bijvoorbeeld vanuit een HUB aan de rand van de stad zoals het overloopterrein of Lorentz met een elektrisch wagentje/treintje?

In hoeverre wordt dit meegenomen in de ontwikkeling van het zonnepark op het overloopterrein? Heeft de gemeente al concreet in de planning om emissievrije bevoorrading in te voeren?

Zo ja, per wanneer en is dit gecommuniceerd naar ondernemers?
Zo nee, wanneer verwacht het college hier een datum voor te hebben?

Ook zien we dat er mogelijkheden zijn, zoals in Zutphen, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol kunnen spelen. Dit lijkt ons een mooie overweging om mee te nemen. Eveneens heeft in het Harderwijk Magazine eind 2020 een artikel gestaan over een Harderwijkse Ev-Coöperatie. Er zijn dus lokaal al initiatieven die met onder andere deze thematiek aan de slag zijn. Dat juichen wij als D66 enorm toe en hopen dat deze ook betrokken worden in de toekomst.

Welke rol ziet het college voor de gemeente weggelegd om een rol te spelen in de creatie van zo’n stadsdistributieknooppunt?

Zijn er al gesprekken met ondernemers en de rol die zij hierin kunnen nemen? Zo ja, welke concrete stappen worden er naar aanleiding van deze gesprekken nu gezet? Welke kansen en bedreigingen zien ondernemers? Zo nee, wanneer gaat college hier werk van maken?

Welke kansen en bedreigingen zien ondernemers? Zo nee, wanneer gaat college hier werk van maken? In hoeverre worden plannen zoals uitstootvrij bevoorraden meegenomen in de uitwerking van de duurzaamheidsvisie en de pijler circulaire economie?