Inkijk in programma 2022

Uw stem in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren bestuurd wordt en op basis van welke keuzes op kernwaarden gemaakt worden voor Eemnes. Wat conservatieve keuzes ons de afgelopen jaren heeft gebracht hebben we ervaren. Weinig vooruitgang op het gebied van duurzaamheid terwijl we elke dag merken hoe hard dat nodig is. Vertraagde woningbouw, terwijl bouwlocaties bijna voor het oprapen liggen. En heeft u het gevoel gehad als inwoner centraal te staat?

Let op: er volgt nog meer de komende tijd!

Pascal Defferding, fractieleider / lijsttrekker D66 Eemnes

Wonen

Starters, studenten, jongeren, alleenstaanden, senioren en statushouders. Een aanzienlijke groep mensen die het moeilijk heeft in de huidige woningmarkt en het vooruitzicht is niet positief. Nederland staat voor een omvangrijke opgave om voor 2030 een miljoen woningen te bouwen. Eemnes zal daar zijn bijdrage ook in moeten leveren, passend bij de visie van D66.

 • Alle nieuwbouw is ten minste energieneutraal.
 • Demografische ontwikkelingen maken dat er meer woningen voor senioren, dichtbij voorzieningen noodzakelijk zijn. Het aanbod moet op deze doelgroep zijn aangepast.
 • Senioren in de (sociale) huurmarkt kunnen kostenneutraal overstappen naar een passende woning. De woningen waaruit zij vertrekken bevorderen de doorstroom.
 • Naast de al bestaande plannen is op afstand van de kern het Ocrietterrein een locatie waar nieuwbouw plaats kan vinden. Ook dichter bij de kern zijn mogelijkheden om een bijdrage te leveren.
 • De woningcorporatie heeft een cruciale rol in de wijze waarop de woningmarkt in Eemnes vorm krijgt. Liberalisering gaat niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor die mensen die het zwaarst getroffen worden door de krapte op de woningmarkt. De gemeenteraad met D66 voorop ziet scherp toe op de wijze waarop de woningvoorraad van de corporatie wordt toebedeeld. D66 sluit een gemeentelijk woningbedrijf niet uit.

Duurzaamheid

Onze toekomst is niet alleen over vier jaar of in 2030. Onze toekomst is ook morgen en volgende week. Om onze toekomst veilig te kunnen stellen ontkomen we niet aan aanpassingen in onze energievoorziening. Voorop staat dat hoe minder we verbruiken, hoe minder er hoeft te worden opgewekt. En als we dan opwekken, doen we dat zo duurzaam mogelijk.

 • Inwoners moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om particulier eigendom verder te verduurzamen. Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering voor degene die daar behoefte aan heeft.
 • D66 zet in op het realiseren van ten minste een tweede zonneveld langs de A1.
 • Het onderzoeken van (ultra)diepe geothermie wordt door D66 ondersteund.
 • Er is geen ruimte voor windmolens.

Inwoners centraal

Met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad is het mogelijk om namens de inwoners mee te beslissen over het beleid van de komende jaren en de burgemeester en wethouders scherp te houden over de wijze waarop zij het beleid uitvoeren. Dat is niet in het belang van de gemeenteraad, maar in het belang van iedere inwoner en ondernemer van Eemnes. De inwoner is waar het om draait.

 • D66 wil ontmoetingen tussen jong en oud blijven faciliteren door middel van sport, cultuur, educatie en ondersteuning op allerlei gebieden.
 • D66 wil een focus op ondersteuning bij armoede, zinvolle dagbesteding, adequate antwoorden op (hulp) vragen van de burger.
 • D66 wil ondersteunen in een netwerk voor statushouders, waarop zij terug kunnen vallen.