De inwoners centraal

Met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad is het mogelijk om namens de inwoners mee te beslissen over het beleid van de komende jaren en de burgemeester en wethouders scherp te houden over de wijze waarop zij het beleid uitvoeren. Dat is niet in het belang van de gemeenteraad, maar in het belang van iedere inwoner en ondernemer van Eemnes. De inwoner is waar het om draait.

Visie

D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, waarbij iedereen binnen de grenzen van de wet zelf kan beslissen hoe zij hun leven leiden en daarbij niet in de weg worden gestaan. Iedereen…. vrouw, man, lhbtiq of van welke etnische achtergrond dan ook, krijgt onder gelijke omstandigheden gelijke kansen om zich te ontplooien zoals zij of hij dat wil. En als ze dat op eigen kracht niet lukt dan helpen we daarbij. Voor discriminatie en racisme is geen plaats ook niet als dat schuurt met bestaande tradities.
 
Het mooiste is het wanneer die helpende hand uit het eigen sociale netwerk komt. Lukt dat niet dan kan men terecht in het Huis van Eemnes. Daar is een loket in de bibliotheek waar je terecht kunt met vragen, maar je kunt er ook gewoon mensen ontmoeten. D66 wil dergelijke mogelijkheden blijven faciliteren door middel van sport, cultuur, educatie en ondersteuning op allerlei gebied. Ook is er specifiek aandacht voor ‘nieuwe Nederlanders’ die vaak hulp nodig hebben om ook van hun nieuwe kansen gebruik te kunnen maken. Statushouders hebben naast huisvesting doorgaans veel behoefte aan een netwerk waarop zij kunnen terugvallen. De gemeente faciliteert hierin. De structurele bezuiniging van €15.000,- in de bibliotheek wordt, wanneer het aan D66 ligt, teruggedraaid.
 
Mensen moeten in staat gesteld worden om een bestaan op te bouwen en hun eigen leven in te richten. Daar waar nodig helpt de gemeente actief mee. Juist de mensen die dit het hardst nodig hebben, vinden hun weg maar moeilijk door de bureaucratie. Werken biedt de beste mogelijkheid om in jouw eigen bestaan te voorzien. Daar waar nodig ondersteunt ook de gemeente hierin. Een betaalde baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Als je maar in de gelegenheid bent om mee te doen.
In Eemnes hebben we goede voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoeting. Dit willen we na de lockdown periode weer volop stimuleren en financieren. Ook zetten we in op het actief promoten van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen, door meer te bewegen, gezond te eten en iedereen aan te sporen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin.
Een gebalanceerde samenhang tussen werk(loosheid), schulden, gezin en gezondheid is essentieel voor een toekomst met perspectief. Inwoners met schulden worden hierbij actief geholpen. Door de gemeente worden de problemen verkleind in plaats van vergroot. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie in een zo vroeg mogelijk stadium zicht krijgt op de situatie en hierbij efficiënt en proactief te werk gaat. Iedereen werkzaam bij de gemeente moet alert zijn op signalen van armoede, oplopende schulden en passieve hulpvragen van bewoners. Ook hier biedt ‘het’ loket een antwoord, door deze doelgroep proactief te hulp te schieten. Die hulp moet dan wel ook geaccepteerd worden.
Uitvoering
·        

Uitvoering

  • D66 wil ontmoetingen tussen jong en oud blijven faciliteren door middel van sport, cultuur, educatie en ondersteuning op allerlei gebieden.
  • D66 wil een focus op ondersteuning bij armoede, zinvolle dagbesteding, adequate antwoorden op (hulp) vragen van de burger.
  • D66 wil ondersteunen in een netwerk voor statushouders, waarop zij terug kunnen vallen.
  • Terugdraaien structurele bezuiniging bibliotheek.