Duurzaamheid

Onze toekomst is niet alleen over vier jaar of in 2030. Onze toekomst is ook morgen en volgende week. Om onze toekomst veilig te kunnen stellen, ontkomen we niet aan aanpassingen in onze energievoorziening. Voorop staat dat hoe minder we verbruiken, hoe minder er hoeft te worden opgewekt. En als we dan opwekken, doen we dat zo duurzaam mogelijk. Passend bij de visie van D66.

Visie

Ons zonneveld levert jaarlijks 5 miljoen kWh op. Gelukkig zien we ook steeds meer inwoners hun daken vullen met zonnepanelen en wordt in de Zuidpolder gebouwd met het oog op de toekomst. Goed geïsoleerde woningen voorzien van zonnedaken en zonder aansluiting op het gasnetwerk sinds 1 juli 2018. Eemnes maakt ook onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Naast de inzet op verduurzaming van de woningvoorraad wordt ook gekeken naar de randen van onze gemeente.
 
Bouwregels maken dat nieuwe woningen aan strenge duurzaamheidseisen moeten voldoen. Maar in de bestaande woningvoorraad is nog veel winst te halen. Eemnes geeft al goede voorbeelden door eigen onroerend goed te verduurzamen en op het gebied van mobiliteit te kiezen voor duurzame oplossingen.
 
Inwoners moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om particulier eigendom verder te verduurzamen. Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering voor degene die daar behoefte aan heeft.
 
Waar D66 het realiseren van windparken op zee steunt, geldt dat niet voor het plaatsen van windturbines langs de grenzen van onze gemeente. Duurzaamheid betekent ook het in stand houden van kwetsbaar ecologische gebieden. Hoge windturbines passen hier niet bij. D66 zet in op het realiseren van ten minste een tweede zonneveld langs de A1. Hiermee kan Eemnes zijn bijdrage leveren aan de opgave van de RES.
 
Het onderzoeken van de mogelijkheden voor (ultra) diepe geothermie wordt door D66 ondersteund. Er is nog veel onduidelijk over de kansen en de risico’s van het gebruik van dergelijke vormen van energie. Het project kan een oplossing zijn op weg naar een aardgasvrije woonomgeving. Dit is echter geen excuus om in de tussentijd geen duurzame opwek te realiseren.

Uitvoering

  • Inwoners moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om particulier eigendom verder te verduurzamen.
  • Isoleren van alle bebouwing versnellen.
  • Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering.
  • D66 zet in op het realiseren van ten minste een tweede zonneveld langs de A1.
  • Het onderzoeken van (ultra) diepe geothermie wordt door D66 ondersteund.
  • Er is geen ruimte voor windmolens.