Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen moet leiden tot toepassing voorzorgsprincipe

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland met betrekking tot een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen inzake de lelieteelt in de directe nabijheid van omwonenden (Boterveen, gemeente Westerveld) is toegewezen.

De rechter heeft geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat zij een onaanvaardbaar schadelijk effect kunnen hebben op mensen.

Substantieel onderzoek

Er is substantieel onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat er een verband is tussen bestrijdingsmiddelen en ernstige neurologische aandoeningen.

Voorzorgsprincipe

Deze uitspraak geeft, volgens D66 Drenthe, alle argumentatie waarom het voorzorgsprincipe toegepast kan worden, ook bij invoering van de nieuwe omgevingswet met betrekking tot het toepassen van teelt- en/of spuitvrije zones.

  • Hoe interpreteert het College van Gedeputeerde Staten deze uitspraak?
  • En de vertaling ervan in provinciaal beleid?