‘Horizon van Drenthe’ – op weg naar een nieuwe omgevingsvisie

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. 
Al deze opgaven zijn aanleiding voor een nieuwe omgevingsvisie en hebben directe gevolgen voor de ruimtelijke inrichting en inwoners van onze provincie.

Voor D66 is deze visie duidelijk: wij willen een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet meer als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan. 

Fraaie mix

Werken aan een Drenthe wat een fraaie mix is van groene steden, robuuste natuur en duurzame landbouw.

Met de politieke keuzes die we nu maken werken we toe naar een omgevingsvisie waarin belangrijke kerndoelen als een schone lucht, een schone bodem en schoon water centraal staan.

Hiervoor kiezen wij voor een noodzakelijke integrale aanpak waarbij natuur en landbouw in balans zijn met elkaar.
De kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit zijn uitgangspunt bij de keuzes die wij maken in de opgave van natuurherstel.

Betrokken bewoners

Urgente en maatschappelijke opgaven vragen om maatschappelijke betrokkenheid en inzet, dus niet alleen van de partners en stakeholders.
D66 vindt het belangrijk dat ook de stem en belangen van alle inwoners en in het bijzonder van omwonenden is belangrijk om tot een helder en transparante participatieproces te komen. 

Vraag aan het college

Ter afronding wat ons betreft hadden wij graag gezien dat Gedeputeerde Staten eerder dit proces was gestart. Nu wordt de omgevingsvisie pas vastgesteld in september 2023 terwijl de gebiedsagenda Provinciaal Programma Landelijk Gebied op 1 juli dient te worden ingediend. 
Daarom een vraag aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Loopt dit proces synchroon aan het invullen van de gebiedsagenda Provinciaal gebied en worden daar de resultaten van dit proces in meegenomen?