Drents Programma Landelijk Gebied

Naar aanleiding van twee moties (D66/GL/PvdD en BBB) hadden we eind juni een debat over het incomplete document Drents Programma Landelijk Gebied.
De genoemde partijen wilden een debat over de inzet van Drenthe, de inhoudelijke keuzes en een onderbouwd maatregelenpakket.

Geen keuzes,
geen perspectief

Helaas was het document slechts een raamwerk waarin in algemene zin de Drentse opgaven werden beschreven, maar waarin geen daadwerkelijke keuzes werden gemaakt, geen oplossingen zijn beschreven en geen financiële paragraaf was opgenomen met de claim op het landelijk transitiefonds. 
 
Er kwam weer geen perspectief voor natuur en landbouw en daarmee ook niet voor de bouw, economie en evenementen. Voor D66 was het weer een document met de keuze voor stilstand! Stilstand die op alle sectoren effect zal hebben. 

Vragen om informatie;
vragen om actie!

Wij begrijpen de vragen die de ChristenUnie met dit interpellatiedebat stelt. 
Men stelt terecht de vraag waarom het college de nagezonden documenten niet met Provinciale Staten heeft besproken.
 
Met betrekking tot het verzoek voor de tweemaandelijkse voortgangsbrief kunnen we het eens zijn, mits deze de afspraak met PS (om het DPLG in elke commissievergadering te agenderen) niet vervangt.
Wij zien het dan graag als aanvulling op de agendering in de commissie.
 
D66 wil niet alleen wachten op vragen of voorstellen vanuit het Rijk/Den Haag. 
Wij willen ook kijken naar onze verantwoordelijkheden en wat wij in Drenthe al wél kunnen doen. Velen (natuurorganisaties, boerenorganisaties en vele anderen) willen vooruit en keuzes maken voor de toekomst! 
Laten wij het gesprek eindelijk voeren over wat we wel willen en wat wel kan!

Schone lucht, schone
bodem én schoon water

D66 wil zich inzetten voor een schone lucht, schone bodem én schoon water.
 
We hebben doelen, documenten en ideeën genoeg om het gesprek daarover te voeren, zoals de gebiedsplannen, de doelen uit de Kader Richtlijn Water, Groenboerenplan en (een soort van) groene ruilverkaveling in Drenthe, wat D66 meermaals heeft genoemd. 
 
Wij vragen van iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een schone lucht, schone bodem en schoon water om te komen tot een bijdrage aan oplossingen. Waardoor er voor iedereen perspectief komt!