Drents Programma Landelijk Gebied: raamwerk zonder keuzes

Het document Drents (besproken in de commissievergadering van 28 juni 2023) is een raamwerk waarin in algemene zin de Drentse opgaven worden beschreven.

Geen keuzes maken
leidt tot stilstand

Daadwerkelijke keuzes worden hierin niet gemaakt, oplossingen niet beschreven en er is geen financiële paragraaf waarin duidelijk staat waar wij aanspraak op willen maken vanuit het landelijk transitiefonds.
Kunnen wij vertrouwen op de uitspraak van de Gedeputeerde, bij de mogelijkheid om technische vragen te stellen, dat het wel goed komt? Graag hierop een helder antwoord.

Er wordt geen zicht op perspectief voor landbouw en natuur, alsmede de bouw, economie en evenementen geschetst. D66 kiest voor vooruitgang. Niet voor stilstand die zal ontstaan.

Niet afwachten:
aan tafel!

Het landbouwakkoord is met het weglopen van LTO helaas niet gelukt. Er zijn voorstellen gedaan om bijvoorbeeld tot een voedselakkoord te komen met partijen die WEL aan tafel zitten. Wij willen niet wachten tot er voorstellen uit Den Haag komen. Wij zien ook mogelijkheden die we zelf kunnen oppakken! De inspreker dhr. Gorter heeft hier al aan gerefereerd.
Voor D66 is het helder: er een klimaat- en grondprobleem.
Hoe willen we onze bodem gebruiken, hoe herstellen we de biodiversiteit?
Daarin is de gebiedsaanpak wel een goede inzet. Laten we hier vandaag mee starten want de werkelijkheid gaat ons inhalen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het halen van de doelen uit de Kader Richtlijn Water.

Goed voorbeeld doet
goed volgen (?)

D66 roept de Drentse bestuurders van provincie, natuurorganisaties en boerenorganisaties en andere belanghebbende zoals bijvoorbeeld onze inwoners wederom om tafel gaan en een gezamenlijk Drents antwoord te formuleren en hiermee te starten. Noaberhulp…

Er zijn goede plannen voor handen zoals beschreven in het boek Klimaatgids voor de 21e eeuw en het Groenboerenplan zoals waarvan Caring Farmers een van de initiatiefnemers is.
Hier wordt per definitie goede landbouwgrond in gezet voor voedsel en kansen voor kringlooplandbouw.